Henkilöstö

OP-Pohjola-ryhmän tavoitteena on olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja yksi arvostetuimmista suurista työnantajista Suomessa. Sisäisessä toiminnassaan ryhmä panostaa pitkäjänteisesti henkilöstön työhyvinvointiin, osaamiseen, johtamisen kehittämiseen ja palkitsemiseen. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään osaamistaan koko työuran ajan.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ryhmän menestyksen takana

Vuonna 2013 ryhmässä jatkettiin edelleen henkilöstön osaamispääoman kehittämistä, joka on yksi strategisista painopistealueista. Osaamispääoman kehittämisellä tuetaan henkilöstön ja johdon työhyvinvointia ja kehittymistä sekä organisaation uudistumista. Lähtökohtana osaamisen kehittämiselle ovat liiketoimintastrategiassa asetetut tavoitteet sekä asiakaskokemuksen parantuminen. Huomiota kiinnitettiin muun muassa työnantajakuvan, johtamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Lisäksi ryhmässä pyritään vahvistamaan hallinto-osaamista erityisellä hallinnon kehittämishankkeella. Vuonna 2013 koulutukseen ja valmennukseen käytettiin yhteensä noin 9 miljoonaa euroa.

OP-Pohjolassa tehdään määrätietoista ja jatkuvaa työtä henkilöstön työhyvinvoinnin eteen. Työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia seurataan henkilöstötutkimuksella ja -pulssilla. Tutkimusten tulosten perusteella toimintaa kehitetään sekä työyhteisö-, yritys- että ryhmätasolla. Vuonna 2013 henkilöstötutkimukseen vastasi koko ryhmän tasolla yhteensä 7 599 henkilöä (vastausprosentti 83), joista keskusyhteisökonsernissa työskenteleviä 4 035 ja pankkien ja OPKK:n henkilöstöä 3 564.

Hyvän henkilöstöjohtamisen perusta on toimiva ja vuorovaikutteinen yhteistoiminta työnantajapuolen sekä henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstön ja työnantajapuolen edustus keskusyhteisökonsernissa ja koko ryhmätasolla on rakennettu niin, että se vahvistaa keskusyhteisökonsernin integraatiota ja varmistaa yhteistoiminta-asioiden ja työnantajalinjausten yhtenäisen ohjauksen.

Tavoitteena henkilöstöryhmien tasa-arvo

Ryhmässä halutaan luoda tasa-arvoiset työskentelymahdollisuudet naisille ja miehille. Tasa-arvon kokemusta seurataan säännöllisesti henkilöstötutkimuksilla. Eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien työntekijöiden hyvää johtamista ja sukupolvien välistä yhteistyötä kehitetään muun muassa Hyvä ikä -ohjelmalla. Vuonna 2013 ryhmän henkilöstöstä 15 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 27 prosenttia 30–39-vuotiaita, 21 prosenttia 40–49-vuotiaita ja 37 prosenttia yli 49-vuotaita.

Ryhmässä on laadittu yhteinen tasa-arvon runkosuunnitelma, joka ohjaa tasa-arvosuunnittelua ryhmään kuuluvissa yhteisöissä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun päälinjauksena on tukea hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön toimintaa sekä edistää eri henkilöstöryhmien rakenteissa tapahtuvia muutoksia siten, että OP-Pohjola-ryhmä olisi ikä- ja sukupuolirakenteeltaan mahdollisimman monimuotoinen.

 

 

Palkitseminen

OP-Pohjola-ryhmän palkitsemisen periaatteet ohjaavat ryhmän palkkausta ja palkitsemista. Palkitseminen on ryhmän arvojen, päämäärän sekä strategian mukaista ja edesauttaa näiden toteutumista. Palkitseminen houkuttelee, sitouttaa ja motivoi osaajia tarjoamalla ratkaisuja, jotka kannustavat henkilöstöä suorituksestaan liiketoiminnan tulosten tuottamisessa. Palkkausta, palkitsemisjärjestelmiä ja palkitsemista kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti ryhmän hyvän tuloskehityksen, kasvun, kilpailukyvyn, kannustavuuden, sitouttamisen sekä uusien pätevien henkilöiden saatavuuden turvaamiseksi.

Palkitsemisen periaatteet ovat henkilöstön tiedossa. Henkilöstön ja henkilöstöedustajien kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä palkkaus- ja palkitsemiskäytäntöjen kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan henkilöstölle säännöllisesti.

Henkilöstörahaston ja johdon pitkän aikavälin palkitsemisen mittarit ovat yhdenmukaiset koko OP-Pohjola-ryhmässä. Lyhyen aikavälin palkitseminen on yrityskohtaista ja yritysten palkitsemisjärjestelmät noudattavat sekä palkitsemisen periaatteita että ryhmän palkitsemisjärjestelmien yhteisiä ehtoja. Palkitsemisjärjestelmät noudattavat finanssialan sääntelyä eivätkä kannusta tarpeettomaan riskinottoon.

 

Lue lisää OP-Pohjola-ryhmän henkilöstöstä ja palkitsemisesta.