OP-Pohjola-ryhmän rahavirtalaskelma


Milj. e 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos 673 471
Oikaisut tilikauden tulokseen 710 874
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -5 833 -3 139
Saamiset luottolaitoksilta 215 262
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -326 172
Johdannaissopimukset 26 30
Saamiset asiakkailta -3 217 -4 941
Vahinkovakuutustoiminnan varat -65 -205
Henkivakuutustoiminnan varat -412 -252
Sijoitusomaisuus -2 310 1 754
Muut varat 257 41
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -944 4 081
Velat luottolaitoksille -913 153
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 2
Johdannaissopimukset -18 -21
Velat asiakkaille 525 3 676
Vahinkovakuutustoiminnan velat 48 10
Henkivakuutustoiminnan velat 189 22
Varaukset ja muut velat -776 240
Maksetut tuloverot -172 -99
Saadut osingot 105 118
A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -5 461 2 306
Investointien rahavirta
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen lisäykset -4 -49
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset 135 334
Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -5 -76
Tytäryritysten myynnit myyntihetken rahavaroilla vähennettynä 0 4
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -206 -194
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 17 9
B. Investointien rahavirta yhteensä -63 28
Rahoituksen rahavirrat
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset - 500
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset -234 -313
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lisäykset 24 466 24 457
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, vähennykset -22 003 -25 484
Osuus- ja osakepääoma, lisäykset 183 221
Osuus- ja osakepääoman vähennykset -195 -219
Maksetut osingot ja osuuspääoman korot -81 -78
Palautukset omistajajäsenille -7 -12
C. Rahoituksen rahavirta yhteensä

2 129 -927
Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) -3 396 1 407

Rahavarat tilikauden alussa 5 872 4 465
Rahavarat tilikauden lopussa 2 476 5 872

Milj. e 2013 2012
Saadut korot 2 533 3 634
Maksetut korot -1 694 -2 277

Tilikauden tulokseen tehdyt oikaisut

Erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut
Saamisten arvonalentumiset 99 113
Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos 108 164
Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos 316 325
Kaupankäynnin käyvän arvon muutos -214 191
Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos 2 -254
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos -12 -15
Poistot 135 151
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 3 1
Muut 259 170

Erät, jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan rahavirrassa
Myyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus -3 -3
Osuuspääoman korot 11 19
Muut palautukset omistajajäsenille 7 12
Oikaisut yhteensä 710 874

Rahavarat
Käteiset varat* 2 179 5 798
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 297 74
Yhteensä 2 476 5 872

* Josta vahinkovakuutustoiminnan käteisiä varoja 4 miljoonaa euroa (10) ja henkivakuutustoiminnan 3 miljoonaa euroa (3).