OP-Pohjola-ryhmän tase


Milj. e Liitetieto 31.12.2013 31.12.2012 Muutos-%
Käteiset varat 18 2 172 5 784 -62
Saamiset luottolaitoksilta 19 848 840 1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 20 537 358 50
Johdannaissopimukset 21 3 423 4 436 -23
Saamiset asiakkailta 22 68 255 65 161 5
Vahinkovakuutustoiminnan varat 23 3 497 3 492 0
Henkivakuutustoiminnan varat 24 9 880 9 173 8
Sijoitusomaisuus 25 8 613 6 596 31
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 27 40 39 2
Aineettomat hyödykkeet 28 1 338 1 320 1
Aineelliset hyödykkeet 29 760 710 7
Muut varat 30 1 548 1 745 -11
Verosaamiset 31 72 115 -38
Varat yhteensä 100 981 99 769 1

Velat luottolaitoksille 32 1 032 1 965 -47
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 33 4 3 29
Johdannaissopimukset 34 3 157 4 162 -24
Velat asiakkaille 35 50 175 49 650 1
Vahinkovakuutustoiminnan velat 36 2 746 2 598 6
Henkivakuutustoiminnan velat 37 9 771 8 970 9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 38 21 428 19 270 11
Varaukset ja muut velat 39 2 680 3 291 -19
Verovelat 40 807 990 -18
Osuuspääoma 41 606 622 -3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 42 860 1 114 -23
Velat yhteensä 93 265 92 635 1
Oma pääoma
OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus
Osake- ja osuuspääoma 339 336 1
Muuntoerot 0 1 -73
Rahastot 3 064 3 021 1
Kertyneet voittovarat 4 277 3 751 14
Määräysvallattomien osuus 36 24 46
Oma pääoma yhteensä
43 7 717 7 134 8
Velat ja oma pääoma yhteensä 100 981 99 769 1