OP-Pohjola-ryhmän IFRS-tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelma

 

Milj. e Liitetieto 2013 2012 Muutos-%
Korkotuotot 2 512 3 174 -21
Korkokulut 1 599 2 171 -26
Korkokate ennen arvonalentumisia 5 913 1 002 -9
Saamisten arvonalentumiset 6 84 99 -15
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 830 903 -8
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 7 524 433 21
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 8 175 108 62
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 9 625 584 7
Kaupankäynnin nettotuotot 10 114 81 41
Sijoitustoiminnan nettotuotot 11 66 52 27
Liiketoiminnan muut tuotot 12 95 109 -12
Nettotuotot yhteensä 2 429 2 270 7
Henkilöstökulut 13 753 764 -2
Muut hallintokulut 14 373 378 -1
Liiketoiminnan muut kulut 15 404 352 15
Kulut yhteensä 1 530 1 494 2
Palautukset omistajajäsenille 16 193 192 1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 2  
Tulos ennen veroja 705 586 20
Tuloverot 17 32 115 -72
Tilikauden tulos 673 471 43

Jakautuminen, milj. e
Omistajien osuus tilikauden tuloksesta 672 470 43
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta 0 1
Yhteensä 673 471 43 

                               

OP-Pohjola-ryhmän laaja tuloslaskelma


Milj. e Liitetieto 2013 2012 Muutos-%
Tilikauden tulos 673 471 43
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) 19 -75
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Käyvän arvon rahaston muutos
  Käypään arvoon arvostamisesta -13 648
  Rahavirran suojauksesta -30 50
  Muuntoerot 0 0
Tuloverot
  Eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
  Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvista voitoista/(tappioista) 26 -18
  Eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Käypään arvoon arvostamisesta -20 158
  Rahavirran suojauksesta -9 12
Tilikauden laaja tulos 651 942 -31

Jakautuminen, milj. e
Omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 651 941 -31
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 0 1
Yhteensä 651 942 -31

Tunnusluvut 2013 2012
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,1 7,0  
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 8,8 14,1  
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,67 0,49  
Kulujen osuus tuotoista, % 61 63  
Henkilöstö keskimäärin 12 587 13 411  
  josta kokoaikaisia 11 662 12 393  
  josta osa-aikaisia 925 1 018