Henkilöstö ja palkitseminen

OP-Pohjola-ryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 11 983 henkilöä (13 290). Henkilöstöä oli keskimäärin 12 587 (13 411). Henkilöstön vähennys liittyi OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin tehostamisohjelmaan ja ICT-palveluiden toimintamallin muutokseen.

Tilikauden aikana OP-Pohjola-ryhmän palveluksesta siirtyi eläkkeelle 321 henkilöä (311). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,6 vuotta (61,5).

OP-Pohjola-ryhmän muuttuva palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin yrityskohtaiseen palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen.

OP-Pohjola-ryhmän ryhmätasoinen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä muodostuu johdolle tarkoitetusta kannustinjärjestelmästä sekä muulle henkilöstölle tarkoitetusta henkilöstörahastosta.

Johdon kannustinjärjestelmä koostuu kolmen vuoden ansaintajaksoista, joista ensimmäinen oli 2011–2013. Kannustinjärjestelmään kuuluvat henkilöt voivat saada tietyn määrän Pohjola Pankki Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli kyseiselle ansaintajaksolle asetetut, OP-Pohjola-ryhmän strategiaan perustuvat tavoitteet saavutetaan. Järjestelmän mukainen palkkio maksetaan henkilölle osakkeiden ja rahan yhdistelmänä kolmessa erässä vuosina 2015–2017 ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että ryhmän vakavaraisuus ylittää sisäiset vähimmäisvaatimukset maksuhetkellä. Palkkion maksamiseen liittyy työ- tai toimisuhteen voimassaoloa koskevia ehtoja.

Johtokunnan jäsenten ja tarkastusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajan, joka toimii myös OP-Pohjola osk:n toimitusjohtajana, ja muiden OP-Pohjola osk:n johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja tarkastusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto. Kunkin johtokunnan jäsenen, varajäsenen ja tarkastusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka hallintoneuvosto on hyväksynyt.

OP-Pohjolan pääjohtajalle maksettiin vuonna 2013 palkkaa 779 659 euroa ja luontoisetuja 27 856 euroa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkkioita 669 761 euroa eli yhteensä 1 477 276 euroa. Muiden johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja tarkastusjohtajan palkat olivat 2 089 277 euroa ja luontoisedut 94 462 euroa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiot 1 178 749 euroa eli yhteensä 3 362 488 euroa.

Palkat ja palkkiot sisältävät sekä vuodelta 2011 että vuodelta 2012 ansaituista tulospalkkioista vuonna 2013 maksetun osuuden. Pääjohtajan ja johtokunnan jäsenten vuodelta 2012 ansaitsemista tulospalkkioista yhteensä 220 498 euroa on lykätty maksettavaksi kolmessa erässä vuosina 2014–2016. Lykkäämismenettely perustuu Valtiovarainministeriön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä antaman asetuksen (1372/2010) mukaiseen toimintatapaan, joka on kuvattu OP-Pohjola-ryhmän IFRS-tilinpäätöksen 2013 muuttuvaa palkitsemista koskevassa liitteessä 57.Pääjohtaja Muut johtokunnan jäsenet, varajäsen ja tarkastusjohtaja Yhteensä
Säännöllinen rahapalkka 779 659 2 089 277 2 868 936
Luontoisedut 27 856 94 462 122 318
Aikaisempina vuosina ansaittujen tulospalkkioiden lykätystä osuudesta vuonna 2013 maksettu osa (* 34 644 35 909 70 563
Ansaittu tulospalkkio vuodelta 2012 219 070 508 561 727 632
Tulospalkkiosta vuonna 2013 maksettu osuus 131 535 375 598 507 133
Tulospalkkiosta rahana maksettu osuus 65 651 275 522 341 173
Tulospalkkiosta osakkeina maksettu osuus 65 884 100 076 165 959
Tulospalkkiosta lykätty osuus (** 87 535 132 963 220 498
Johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä vuodelta 2010 maksettu osakepalkkio 503 582 767 242 1 270 824
2013 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut yhteensä 1 477 276 3 362 488 4 839 765
2013 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut sekä lykätty tulospalkkio yhteensä 1 564 811 3 495 452 5 060 263

*) Sisältää vuonna 2013 maksetun osuuden vuodelta 2011 ansaitusta tulospalkkiosta. Loppuosa vuodelta 2011 ansaitusta palkkiosta on lykätty maksettavaksi vuosina 2014–2015. Lykättyjen erien maksaminen edellyttää erillistä päätöstä.

**) Valtiovarainministeriön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä antaman asetuksen (1372/2010) mukainen menettely.

 

Pääjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. Muiden johtokunnan jäsenten sekä varajäsenen ja tarkastusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Eläke-etuudet määräytyvät eläkelakien ja OP-Pohjola-ryhmän omien eläkejärjestelmien mukaisesti.

Pääjohtaja kuuluu OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvan piiriin. Säätiössä karttuneen eläkkeen voi ottaa maksuun myös ennen sääntöjen mukaista vanhuuseläkettä ns. vapaakirjaeläkkeenä, jos työsuhde OP-Pohjola-ryhmässä päättyy.

Johtokunnan muille jäsenille, varajäsenelle ja tarkastusjohtajalle (8 henkilöä) on järjestetty lisäeläketurva OP-Henkivakuutuksen kautta. Lisäksi yksi johtokunnan muista jäsenistä kuuluu OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvan piiriin.

Vuonna 2013 OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvasta ei ole kirjattu kustannuksia. Lisäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 383 809 euroa.
Lisäeläkekustannukset on julkistettu Euroopan pankkiviranomaisen EBAn vuosittain keräämissä palkitsemista koskevissa tiedoissa vakavaraisuusdirektiivin 2006/48EY ja siihen 24.11.2010 tehtyjen muutosten mukaisesti.

Sekä pääjohtajan että muiden johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja tarkastusjohtajan että työnantajan noudattama irtisanomisaika on enintään 6 kuukautta. Työsuhteen päättyessä johtajasopimuksissa erikseen määritellyissä tilanteissa heille maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi enintään 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa.