Keskeiset tuloslaskelma- ja tase-erät sekä taloudelliset tunnusluvut 2009–2013

Milj. e 2009 2010 2011 2012 2013
Keskeiset tuloslaskelmaerät, milj. e
Korkokate 1 070 917 1 030 1 002 913
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 396 382 312 433 524
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot -120 100 72 108 175
Palkkiotuotot, netto 496 563 574 584 625
Muut tuotot 208 210 173 243 275
Henkilöstökulut 622 643 689 764 753
Muut kulut 625 643 669 730 777
Saamisten arvonalentumiset 179 149 101 99 84
Palautukset omistajajäsenille 160 163 176 192 193
Tulos ennen veroja 464 575 525 586 705
Keskeiset tase-erät - vastaavaa, milj. e
Saamiset luottolaitoksilta 1 982 1 121 1 104 840 848
Saamiset asiakkailta 52 992 56 834 60 331 65 161 68 255
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 101 3 164 3 205 3 492 3 497
Henkivakuutustoiminnan varat 6 331 7 544 7 006 9 173 9 880
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja sijoitusomaisuus 7 731 7 958 8 624 6 954 9 149
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 1 941 1 875 1 871 2 030 2 099
Muut erät 6 354 5 220 9 765 12 120 7 254
Vastaavaa yhteensä 80 430 83 715 91 905 99 769 100 981
Keskeiset tase-erät - vastattavaa, milj. e
Velat luottolaitoksille 2 174 1 696 1 783 1 965 1 032
Velat asiakkaille 37 606 39 205 45 974 49 650 50 175
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 19 945 19 577 20 005 19 270 21 428
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 1 872 1 825 1 555 1 736 1 465
Muut vieraan pääoman erät 12 646 14 873 16 346 20 014 19 164
Oma pääoma 6 187 6 539 6 242 7 134 7 717
Vastattavaa yhteensä 80 430 83 715 91 905 99 769 100 981
Taloudelliset tunnusluvut, %
Oman pääoman tuotto, ROE 5,9 6,9 6,8 7,0 9,1
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin 14,7 9,5 0,4 14,1 8,8
Koko pääoman tuotto, ROA 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7
Omavaraisuusaste 7,7 7,8 6,8 7,2 7,6
Kulujen osuus tuotoista 61 59 63 63 61
Vakavaraisuussuhde 12,6 12,8 14,0 14,1 14,3
Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla 12,6 12,8 14,0 14,1 14,3
Vakavaraisuussuhde ennen siirtymäsääntöjä 12,6 12,8 14,0 14,8 17,3
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 1,58 1,70 1,80 1,90 1,90