Ryhmän tulos ja tase

Tulosanalyysi


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Pankkitoiminta 411 424 -3,1
Vahinkovakuutus 167 92 81,7
Varallisuudenhoito 113 101 12,1
Tulos ennen veroja 705 586 20,4
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -43 698  
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 662 1 283 -48,4
 
Taloudellisen pääoman tuotto, % *) 15,3 14,7 0,6*
Taloudellisen pääoman tuotto käyvin arvoin, % *) 15,0 27,5 -12,5*
 
Tuotot
Korkokate 913 1 002 -8,9
  Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 524 433 21,1
  Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 175 108 61,8
  Palkkiotuotot, netto 625 584 6,9
  Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 180 133 35,5
  Liiketoiminnan muut tuotot 95 111 -14,3
Muut tuotot yhteensä 1 599 1 368 16,8
Tuotot yhteensä 2 512 2 371 6,0
 
Kulut  
Henkilöstökulut 753 764 -1,5
Muut hallintokulut 373 378 -1,4
Liiketoiminnan muut kulut 404 352 15,0
Kulut yhteensä 1 530 1 494 2,4
 
Arvonalentumiset saamisista 84 99 -15,4
 
Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille  
Bonukset 182 173 5,2
Osuus- ja lisäosuuspääoman korot 11 19 -40,8
Palautukset yhteensä 193 192 0,7
         

*) muutos suhdeluvun muutoksena


Muita avainlukuja


Milj. e 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Saamiset asiakkailta 68 255 65 161 4,7
Henkivakuutustoiminnan varat 9 880 9 173 7,7
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 497 3 492 0,2
Velat asiakkaille 50 175 49 650 1,1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 21 428 19 270 11,2
Oma pääoma 7 717 7 134 8,2
Tase yhteensä 100 981 99 769 1,2
 
Ensisijaiset omat varat (Tier 1) 5 902 5 352 10,3
       

 

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2012 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2012 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kirjaamistavan muutoksen seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

Tammi–joulukuu

OP-Pohjola-ryhmän tulos ennen veroja oli 705 miljoonaa euroa (586). Tulosta paransivat erityisesti arvopapereiden myyntivoitoista johtuva sijoitustoiminnan tuottojen vahva kasvu, vahinkovakuutustoiminnan hyvä tuloskehitys sekä palkkiotuottojen kasvu. Vahinkovakuutustoiminnan vahva tulos johtui maksutulon pitkään jatkuneesta kasvusta sekä liikekulujen supistumisesta. Myös henkivakuutustoiminnan tulos kasvoi vertailukaudesta erityisesti myyntivoittojen ja Aurum Sijoitusvakuutuksen hankinnan ansiosta.

Matalan korkotason seurauksena korkokate supistui 8,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Korkokatteen pieneneminen hidastui tilikaudella, viimeisen vuosineljänneksen korkokatteen ollessa jo selvästi edellisvuotta suurempi.

Ryhmän kulut kasvoivat 2,4 prosenttia 46 miljoonan euron pankkiveron ja liiketoiminnan kasvun johdosta. Ilman pankkiveron vaikutusta kulut olisivat supistuneet vajaat 1 prosenttia. Kulukasvusta 9 miljoonaa euroa kohdistuu syksyllä 2012 toimintansa aloittaneeseen Aurum Sijoitusvakuutukseen ja 4 miljoonaa euroa 1.1.2013 toimintansa aloittaneeseen Omasairaala Oy:öön. Tehostamistoimenpiteiden johdosta ryhmän palkkakulut supistuivat 3,3 prosenttia. Eläkekulujen kasvun johdosta henkilöstökulut kokonaisuutena supistuivat 1,5 prosenttia.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 131 miljoonaa euroa (141), joista 84 miljoonaa euroa (99) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Nettomääräiset arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat vuositasoisiksi muutettuina 0,12 prosenttia (0,15) luotto- ja takauskannasta.

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 411 miljoonaa euroa (424). Pankkitoiminnan tulosta rasittivat matala korkotaso sekä pankkivero. Palkkiotuotot kasvoivat 10 prosenttia 600 miljoonaan euroon (543) luotonantoon, maksuliikkeeseen ja varallisuudenhoitoon liittyvien palkkioiden kasvettua vertailukaudesta.

Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,9 prosenttia (90,5) liikekulujen laskettua. Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja parani vuotta aiemmasta tuloslaskelmaan kirjattujen sijoitustoiminnan tuottojen ja vakuutusteknisen katteen kasvun johdosta. Tilikauden aikana kirjattiin tulosta heikentäviä vakuutusvelan laskuperustemuutoksia 38 miljoonaa euroa (52).

Varallisuudenhoitosegmentin tulos ennen veroja parani henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuottojen kasvettua vertailukaudesta. Henkivakuutustoiminnan tulosparannusta vuotta aiempaan verrattuna tuki myös Aurum Sijoitusvakuutuksen tulos, joka on yhdistelty vertailuvuoden lukuihin vasta syyskuusta 2012 lähtien. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvattivat Aurum Sijoitusvakuutuksen liiketoimintojen hankinnan yhteydessä tuloutettu 19 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto- ja kulusynergioihin liittyvä erä.

OP-Pohjola-ryhmän käyvän arvon rahasto ennen veroja oli tilikauden lopussa 406 miljoonaa euroa (449). Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 662 miljoonaa euroa (1 283).

Tilikauden lopussa oma pääoma oli 7,7 miljardia euroa (7,1). Omaa pääomaa kasvatti tilikauden tulos.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus esittää 0,67 (0,46) euron osinkoa A-sarjan osakkeelle ja 0,64 (0,43) euron osinkoa K-sarjan osakkeelle. Esityksen mukaan osingot ovat yhteensä 212 miljoonaa euroa (145), josta OP-Pohjola-ryhmän sisäisen voitonjaon osuus on 55 prosenttia.

Osuuspankkien omistajajäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat tilikauden lopussa 746 miljoonaa euroa (759).

OP-Pohjola-ryhmän asiakasmäärä Suomessa oli joulukuun lopussa 4 252 000. Henkilöasiakkaiden määrä oli 3 819 000 ja yritysasiakkaiden määrä 433 000. Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena vuodenvaihteesta 94 000:lla 1 518 000:een.

Tulokseen kirjatut, omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille kertyneet bonukset kasvoivat vertailukaudesta 5,2 prosenttia 182 miljoonaan euroon (173).

Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin



2013 2013 2012 Muutos
Milj. e 1-3 4-6 7-9 10-12 %
Korkokate 214 221 232 247 913 1 002 -8,9
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 143 137 148 97 524 433 21,1
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 70 37 37 31 175 108 61,8
Palkkiotuotot, netto 163 154 158 149 625 584 6,9
Muut tuotot 82 71 52 70 275 243 12,8
Tuotot yhteensä 672 620 626 593 2 512 2 371 6,0
Henkilöstökulut 201 194 166 192 753 764 -1,5
Muut hallintokulut 83 94 82 114 373 378 -1,4
Liiketoiminnan muut kulut 98 97 96 113 404 352 15,0
Kulut yhteensä 382 384 344 419 1 530 1 494 2,4
Saamisten arvonalentumiset 9 23 17 34 84 99 -15,4
Palautukset omistajajäsenille 48 48 49 49 193 192 0,7
Tulos ennen veroja 234 164 216 91 705 586 20,4
               

OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet



31.12.2013 31.12.2012 Tavoite
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 1,90 1,90 1,6
Taloudellisen pääoman tuotto, % (12 kk liukuva) 15,3 14,7 18
Tuottojen ja kulujen kasvuero, %-yks. ( 3 vuoden aikana) -3,4 -4,2 >0 %-yks.