Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin

OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Liiketoimintasegmenttien tulostiivistelmä


Milj. e Tuotot Kulut Muut erät *) Tulos ennen veroja 1-12/2013 Tulos ennen veroja 1-12/2012 Muutos, %
Pankkitoiminta 1 706 1 020 -275 411 424 -3,1
Vahinkovakuutus 533 366 0 167 92 81,7
Varallisuudenhoito 272 159 0 113 101 12,1
Muu toiminta 483 471 -2 9 -13 -174,2
Eliminoinnit -481 -487 0 6 -18 -131,1
Yhteensä 2 512 1 530 -277 705 586 20,4

*) Muissa erissä esitetty palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille, sekä arvonalentumiset saamisista

Pankkitoiminta

 • Tulos ennen veroja supistui korkokatteen pienenemisen ja pankkiveron johdosta 3 prosenttia 411 miljoonaan euroon (424).
 • Pankkivero rasitti segmentin tulosta 44 miljoonaa euroa – kulut ilman pankkiveroa laskivat vertailukaudesta.
 • Luotto- ja talletuskannan kasvu ilman rahoitus- ja vakuutuslaitosten luottoja ja talletuksia oli toimialaa nopeampaa.
 • Luottoriskiasema oli vakaa – arvonalentumisten määrä pieneni 81 miljoonaan euroon (96).

Pankkitoiminnan avainlukuja


Milj. e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, %
Korkokate 915 970 -5,7
Arvonalentumiset saamisista 81 96 -15,1
Muut tuotot 791 722 9,5
Henkilöstökulut 444 446 -0,4
Muut kulut 576 534 7,8
Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 193 192 0,7
Tulos ennen veroja 411 424 -3,1
 
Kulu-tuottosuhde, % 59,8 57,9 1,9
 
Milj. e  
Nostetut asuntoluotot 6 340 7 601 -16,6
Nostetut yritysluotot 7 235 7 375 -1,9
Sijoitusrahastojen nettomerkinnät 1 973 -698  
Välitetyt kiinteistökaupat, kpl 13 540 16 292 -16,9
 

Mrd. e 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Luottokanta  
  Asuntoluotot 33,1 31,7 4,6
  Yritysten luotot 17,9 17,0 5,0
  Muut luotot 17,2 16,4 4,9
Luottokanta yhteensä 68,2 65,1 4,8
Takauskanta 2,9 2,6 9,8
 
Talletukset  
  Käyttely- ja maksuliiketalletukset 26,6 23,7 12,5
  Sijoitustalletukset 20,7 21,3 -2,9
Talletukset yhteensä 47,4 45,0 5,2
 
Markkinaosuus,% *
  Luottokannasta 34,6 34,0 0,6
  Talletuskannasta 36,8 36,4 0,4
         

* ilman rahoitus- ja vakuutuslaitosten luottoja ja talletuksia

Pankkitoiminnassa kasvu jatkui suhdannetilanteeseen nähden vahvana. Vuoden loppua kohden luottokannan kasvu kuitenkin hidastui taloudellisen epävarmuuden johdosta.

OP-Pohjola-ryhmän talletukset kasvoivat vuodessa 5,2 prosenttia. Pitkään jatkuneen poikkeuksellisen alhaisen korkotason ja määräaikaistalletusten laskeneiden marginaalien johdosta sijoitustalletusten määrä supistui vuodessa 2,9 prosenttia. Talletuskasvun painopiste on siirtynyt maksuliiketalletuksiin, joiden määrä kasvoi vuodessa 12,5 prosenttia.

Luottokanta kasvoi tilikauden aikana 4,8 prosenttia. Nostettujen uusien asuntoluottojen määrä laski 17 prosenttia ja yritysluottojen määrä laski 1,9 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Uusien yritysluottojen ja asuntoluottojen marginaalitaso on noussut vuodessa selvästi.

OP-Pohjola-ryhmän markkina-asema on jatkanut vahvistumistaan etenkin asuntoluotoissa, yritysrahoituksessa ja talletuksissa. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus asuntoluotoissa kasvoi tilikauden aikana 0,9 prosenttiyksikköä ollen joulukuun lopussa 37,8 prosenttia (36,9). Yritysten euroluottojen markkinaosuus kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä 36,3 prosenttiin (35,5).

Asuntomarkkinoiden alavire on jatkunut. Ryhmän kiinteistökeskusten välittämien asuntokauppojen määrä laski tilikaudella 17 prosenttia vertailukaudesta.

Osuuspankeilla oli joulukuun lopussa 1,4 miljoonaa omistajajäsentä eli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Osuuspankeilla ja pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä oli joulukuun lopussa yhteensä 1,3 miljoonaa OP-bonusasiakasta eli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pankkipalveluiden keskittämisestä OP-bonusasiakkaille tammi–joulukuussa kertyneiden bonusten arvo oli yhteensä 182 miljoonaa euroa (173). Bonuksia käytettiin pankkipalveluihin yhteensä 93 miljoonaa euroa (92) ja vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 89 miljoonaa euroa (82).


Tulos ja riskiasema

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 411 miljoonaa euroa (424). Palkkiotuottojen ja kaupankäynnin nettotuottojen kasvu kompensoivat matalasta korkotasosta aiheutunutta korkokatteen laskua. Kulut kasvoivat 44 miljoonan euron pankkiveron johdosta 1 020 miljoonaan euroon (980).

Poikkeuksellisen alhainen markkinakorkotaso näkyi korkokatteen supistumisena. Korkokate supistui 5,7 prosenttia 915 miljoonaan euroon (969).

Nettopalkkiotuotot olivat 57 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella luotonantoon, maksuliikkeeseen ja varallisuudenhoitoon liittyvien palkkioiden kasvettua.

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä kasvoivat vertailukaudesta 13 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia.

Pankkitoiminnan keskeiset riskit ovat luottoriski, markkinariskit ja likviditeettiriski.

Pankkitoiminnan luottoriskiasema säilyi vakaana ja riskitasoltaan maltillisena. Luotto- ja takauskanta kasvoi tammi–joulukuussa 3,3 miljardia euroa 71,1 miljardiin euroon. Saamisten arvonalentumiset säilyivät alhaisella tasolla. Järjestämättömiä ja nollakorkoisia saamisia oli suhteessa luotto- ja takauskantaan hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

OP-Pohjola-ryhmän järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset luotto- ja takauskannasta31.12.2013 31.12.2012

Milj. e % Milj. e %
Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, netto 295 0,42 311 0,46
Saamisten arvonalentumiset vuoden alusta, netto 84 0,12 99 0,15

Vakavaraisuus

OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus on vahva suhteessa lakisääteiseen ja viranomaisen asettamiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Lakisääteinen alaraja vakavaraisuussuhteelle on 8 prosenttia. Lisäksi Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on asettanut merkittäville eurooppalaisille pankeille 9 prosentin vähimmäisvaatimuksen Core Tier 1 -vakavaraisuudelle.

Ryhmän ensisijaiset omat varat olivat tilikauden lopussa 5 902 miljoonaa euroa (5 352). Olennaisimmat omien varojen määrään vaikuttaneet tekijät olivat Pohjola Pankin 170 miljoonan euron alempiin Tier 2 -varoihin luetun lainan takaisinlunastus, pankkitoiminnan tilikauden tulos sekä osingot ja pääomapalautukset ryhmän vakuutusyhteisöiltä.

Ensi- ja toissijaisista omista varoista puoliksi vähennettävät sijoitukset vakuutusyhtiöihin olivat 2 309 miljoonaa euroa
(2 419). Odotettujen tappioiden ja arvonalentumisten alijäämänä omista varoista on vähennetty 358 miljoonaa euroa (498). Toissijaisiin omiin varoihin kohdistuvat vähennykset ylittivät toissijaiset omat varat 382 miljoonalla eurolla (364), joka on vähennetty ensisijaisista omista varoista. Vähennyksen vaikutus Core Tier 1 -suhdelukuun on 0,9 prosenttiyksikköä.

Omien varojen vaade oli tilikauden lopussa 3 307 miljoonaa euroa (3 047), eli 8,5 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Koko vastuukannan keskimääräinen riskipaino laski vähittäisvastuiden IRBA-mallien päivityksen seurauksena, myös yritysvastuiden keskimääräiset riskipainot laskivat hieman. Omien varojen vaateen kasvu johtui erityisesti IRBA-siirtymäsäännöksestä, joka kasvatti vaadetta 433 miljoonaa euroa. Ilman siirtymäsäännöstä omien varojen vaade oli 2 727 miljoonaa euroa (2 900), eli 6 prosenttia alhaisempi kuin vertailukaudella. Finanssivalvonnan hyväksymä vähittäisvastuiden sisäisten luokittelumallien päivitys pienensi omien varojen vaadetta noin 230 miljoonaa ja nosti vakavaraisuussuhdetta ilman siirtymäsääntöjä noin 1,6 prosenttiyksikköä. Yritysvastuiden päivitetyt mallit arvioidaan otettavan käyttöön Finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen vuoden 2014 aikana. Mallipäivityksen vakavaraisuusvaikutusten arvioidaan olevan positiivisia.

Uusi luottolaitosdirektiivi ja -asetus (CRD4/CRR) julkaistiin 27.6.2013. Uudet säännökset tulevat voimaan vaiheittain 1.1.2014 alkaen ja ne implementoivat Basel III -standardit EU:ssa vuosina 2014–2019.

OP-Pohjola-ryhmä sai 27.11.2013 Finanssivalvonnalta luvan käsitellä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäiset vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina erinä. Lupa on EKP valvontaan siirtymisestä johtuen voimassa määräajan 1.1.-31.12.2014. Vakuutusyhtiösijoituksiin sovellettava menetelmä johtaa noin 280 prosentin riskipainoon. Muita merkittäviä muutoksia ovat IRBA-siirtymäsäännöksen poistuminen riskipainotetuista eristä ja nykyisen lisäosuuspääoman siirtymäsäännös, jonka mukaan 80 prosenttia 31.12.2012 liikkeeseen lasketusta lisäosuuspääomien määrästä on luettavissa ydinpääomiin. Muut riskipainotettuihin eriin vaikuttavat säännösmuutokset ovat vaikutukseltaan vähäisempiä.

 

Kansallisen lainsäädännön kautta implementoitavat vakavaraisuuden puskurivaatimukset korottavat pääomavaatimuksia, puskurivaatimusten voimaantuloaikataulu on vielä avoin. Tuleva likviditeettisääntely lisää likviditeetin hallinnan kustannuksia. Kannattavuuden merkitys korostuu säännösmuutoksiin valmistauduttaessa.

Uusissa säännöksissä on mukana velkaantumisastetta kuvaava mittari eli vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio). OP-Pohjola-ryhmän pankkitoiminnan vähimmäisomavaraisuusaste on nykytulkintojen mukaan 6,8 prosenttia, joka on yli kaksinkertainen verrattuna kolmen prosentin minimitasoon.


Vahinkovakuutus

 • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja parani 167 miljoonaan euroon (92). Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 150 miljoonaa euroa (283). Eläkevastuiden diskonttokoron lasku heikensi tulosta 38 miljoonaa euroa (52).
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 prosenttia (10).
 • Vakuutustekninen kannattavuus parani. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,9 prosenttia (90,5) ja operatiivinen liikekulusuhde 18,7 prosenttia (21,5).
 • Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,5 prosenttia (10,8).
 • Etuasiakastalouksien määrä kasvoi tilikaudella 45 600:lla (46 700).

Vahinkovakuutuksen avainlukuja


Milj. e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, %
Vakuutusmaksutuotot 1 249 1 126 10,9
Vakuutuskorvaukset** 809 759 6,6
Sijoitustoiminnan nettotuotot 132 115 14,4
Diskonttauksen purkautuminen ja muut nettotuottoihin luettavat erät -43 -45 -4,4
Vahinkovakuutuksen nettotuotot 529 438 21,0
Muut nettotuotot 3 20 -82,6
Henkilöstökulut 107 135 -20,9
Muut kulut 260 231 12,3
Tulos ennen veroja 167 92 81,7
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -17 191
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 150 283 -47,0

Vakuutusmaksutuotot

Henkilöasiakkaat 630 566 11,2

Yritykset ja yhteisöt 567 513 10,5

Baltia 52 46 12,5
Vakuutusmaksutuotot yhteensä 1 249 1 126 10,9

Vahinkovakuutuksen tunnusluvut
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin*, % 3,5 10,8
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde*, % 86,9 90,5 -3,6
Operatiivinen liikekulusuhde*, % 18,7 21,5 -2,8
Operatiivinen vahinkosuhde*, % 68,2 69,1 -0,9

* Operatiiviset tunnusluvut eivät sisällä laskuperustemuutoksia ja poistoja yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä.

** Vakuutuskorvaukset eivät sisällä korvausten hoitokuluja

Vakuutusmaksutuottojen kasvu jatkui vahvana sekä henkilö- että yritysasiakkaissa. Myös Baltiassa vakuutusmaksutuottojen kasvu kääntyi nousuun tilikauden aikana. Vakuutusten myynti henkilö- ja yritysasiakkaille kasvoi 3 prosenttia vertailukaudesta.

OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus vahinkovakuutuksen maksutulosta vuonna 2012 oli 29,1 prosenttia (28,2). Maksutulon markkinaosuudella mitattuna OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin vahinkovakuutusryhmä. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen myös tilikauden aikana.

Etuasiakastalouksia oli vuoden lopussa 615 600 (570 000), joista jo 73 (69) prosenttia on myös keskittänyt pankkiasiointinsa OP-Pohjola-ryhmään. Ryhmän osuuspankkien ja Helsingin OP Pankin asiakkaat käyttivät pankki- ja vakuutusasioinnista kertyviä OP-bonuksia 1 783 000 vakuutuslaskuun (1 629 000), joista 253 000 laskua (251 000) maksettiin kokonaan bonuksilla. Bonuksilla maksettujen vakuutusmaksujen määrä oli 89 miljoonaa euroa (82). Etuasiakastalouksien määrä kasvoi vuoden alusta 45 600 taloudella (46 700).


Tulos ja riskiasema

Tulos ennen veroja parani 167 miljoonaan euroon (92) vahvan vakuutusteknisen tuloksen ja hyvän sijoitustoiminnan tuloksen myötä. Eläkevastuiden diskonttokorkoa alennettiin 3,0 prosentista 2,8 prosenttiin, mikä kasvatti korvauskuluja 38 miljoonalla eurolla (52).

Vakuutustekninen kannattavuus oli vertailukautta parempi. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde vahvistui vertailukauteen verrattuna ja oli 86,9 prosenttia (90,5). Vakuutustekninen kannattavuus parani maksutuottojen vahvan kasvun ja liikekulujen laskun seurauksena. Henkilöasiakassegmentin kannattavuus parani eniten.

Korvauskulujen kasvu, pois lukien eläkevastuiden diskonttokoron laskun vaikutus, oli 9 prosenttia eli vakuutusmaksutuottojen kasvua hitaampaa. Uusista suurvahingoista aiheutuva korvausmeno oli vertailukautta hieman suurempi. Vuonna 2013 kirjattiin 205 uutta (173) suurta tai keskisuurta vahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 138 miljoonaa euroa (125). Tähän luokkaan kuuluvat yli 0,3 miljoonan euron vahingot. Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin paransivat vakuutusteknistä katetta 10 miljoonaa euroa (27). Riskisuhde ilman korvausten välillisiä hoitokuluja oli 61,7 prosenttia (62,8).

Liikekulut laskivat 3 prosenttia ja operatiivinen liikekulusuhde parani 18,7 prosenttiin (21,5). Viime vuonna aloitettu tehostamisohjelma laski kustannuksia, mikä tuottojen vahvan kasvun kanssa paransi tehokkuutta. Operatiivinen toimintakulusuhde, joka sisältää myös korvausten välilliset hoitokulut, oli 25,2 prosenttia (27,8).

Sijoitustuotot käyvin arvoin jäivät vertailukautta alhaisemmiksi epäsuotuisamman korkokehityksen vuoksi. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,5 prosenttia (10,8). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 132 miljoonaa euroa (115). Tulokseen kirjattiin arvonalennuksia 10 miljoonaa euroa (13). Tuotot käyvin arvoin olivat 115 miljoonaa euroa (306).

Vahinkovakuutuksen sijoituskanta oli joulukuun lopussa 3 219 miljoonaa euroa (3 149). Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli hyvä, investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus oli 91 prosenttia (92) ja 74 prosenttia (73) sijoituksista oli vähintään A- -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,4 vuotta (4,2) ja duraatio 3,7 vuotta (4,2).

Vahinkovakuutuksen keskeiset riskit ovat vahinkokehitykseen liittyvät vakuutustekniset riskit, vakuutusvelan katteena olevien sijoitussalkkujen markkinariskit ja vakuutusvelan diskonttaamisessa käytetyn diskonttokoron taso.

Vahinkovakuutuksen riskiasemaa paransi eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen. Sijoitussalkun riskiasemassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuuspääoma oli joulukuun lopussa 913 miljoonaa euroa (914). Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (vastuunkantokyky) oli 73 prosenttia (81). Tasoitusmäärä laski 248 miljoonaan euroon (273).


Varallisuudenhoito

 • Tulos ennen veroja kasvoi 113 miljoonaan euroon (101); tulos käyvin arvoin oli 96 miljoonaa euroa (315).
 • Henkivakuutuksen sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,5 prosenttia (9,1).
 • OP-Pohjola-ryhmän hallinnoitavan varallisuuden määrä oli joulukuun lopussa 52,0 miljardia euroa (45,1).
 • OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastojen markkinaosuus vahvistui vuodenvaihteesta 1,2 prosenttiyksikköä 19,2 prosenttiin.
 • Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat vuodessa 17 prosenttia ja niiden osuus säästöistä nousi 67 prosenttiin.

Varallisuudenhoidon avainlukuja


Milj. e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, %
Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot 50 19 162,2
Nettopalkkiotuotot

Rahastoista ja omaisuudenhoidosta 103 102 0,9

Henkivakuutuksesta 131 98 32,8

Kulut -34 -28 23,1
Nettopalkkiotuotot yhteensä 199 172 15,6
Muut tuotot 22 45 -50,6
Henkilöstökulut 24 32 -24,6
Muut kulut 135 104 29,9
Tulos ennen veroja 113 101 12,1
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -17 214
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 96 315 -69,6

Mrd. e 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Vakuutussäästöt 9,4 8,6 9,0
Hallinnoitavat varat (brutto)

Sijoitusrahastot 14,4 11,9 20,4

Instituutioasiakkaat 20,9 19,5 7,3

Private Banking 10,5 8,3 26,2

Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 6,3 5,3 17,0
Hallinnoitavat varat (brutto) yhteensä 52,0 45,1 15,5

Markkinaosuus, %
Vakuutussäästöistä 24,6 25,0 -0,5
Sijoitussidonnaisista vakuutussäästöistä 29,1 31,8 -2,7
Sijoitusrahastojen pääomista 19,2 18,0 1,2

OP-Pohjola-ryhmän hallinnoitavan varallisuuden määrä oli 52,0 miljardia euroa (45,1). Hallinnoitava varallisuus sisältää 12,1 miljardia euroa OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yritysten varoja.

Vakuutussäästämisessä strategisena tavoitteena on sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen kasvattaminen. Sijoitussidonnaiset säästöt kasvoivat vuoden alusta 17 prosenttia 6,3 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen osuus vakuutussäästöistä kasvoi 67 prosenttiin (62).

OP-Pohjola-ryhmän hallinnoimien sijoitusrahastojen pääoma kasvoi tilikaudella 20,4 prosenttia 14,4 miljardiin euroon (11,9). Nettomerkinnät OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoihin olivat noin 2,0 miljardia euroa (-0,7).

Tulos ja riskiasema

Tulos ennen veroja kasvoi vertailukaudesta 113 miljoonaan euroon (101). Tulos käyvän arvon rahaston muutoksen jälkeen oli 96 miljoonaa euroa (315).

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 16 prosenttia ja olivat 199 miljoonaa euroa (172). Aurum Sijoitusvakuutus Oy:n osuus kasvusta oli 11 prosenttiyksikköä. Sijoitustoiminnan tuotot ilman vakuutusvelan korkoriskiä suojaavien johdannaisten arvostustulosta oli 149 miljoonaa euroa (119).

Tilikaudella varauduttiin matalan korkotason jatkumiseen laskemalla diskonttokorko alle 2,5 prosentin kesäkuun 2014 loppuun saakka. Yhteensä korkotäydennyksiä oli tilikauden lopussa 128 miljoonaa euroa (191).

Kulut kasvoivat 23 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. Kulukasvusta 13 miljoonaa euroa liittyy Aurum Sijoitusvakuutus Oy:n hankintaan ja 8 miljoonaa euroa henkivakuutuksen myyntipalkkioiden kasvuun. Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, joka sisältää kaikki liikekulujen kattamiseen tarkoitetut tuotot ja josta on poistettu myyntikanavien palkkiot, oli 34,1 prosenttia (36,3).

Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, ilman vakuutusvelan korkoriskiä suojaavien johdannaisten tuottoa, oli 3,5 prosenttia (9,1).

Henkivakuutuksen sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli 3,9 miljardia euroa (4,2) jakautuen seuraavasti:

Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus korkosalkusta oli 90 prosenttia (90). Tilikauden lopussa korkosijoitusten modifioitu duraatio oli 2,4 (3,2).

Henkivakuutuksen keskeisimmät riskit ovat sijoitusomaisuuden markkinariskit sekä vakuutusvelan diskonttauksessa käytetty korkotaso. Henkivakuutuksen vakuutusteknisistä riskeistä suurin riski on ihmisten elinajanodotteen kasvu. Vuoden 2013 aikana henkivakuutuksen markkinariskin tasoa on laskettu ja vakuutusvelan korkoriskin suojaamista on lisätty.

Henkivakuutuksen toimintapääoma oli 664 miljoonaa euroa, mikä oli kolminkertainen suhteessa toimintapääoman vähimmäismäärään. Vakavaraisuusaste, eli vakavaraisuuspääoman suhde painotettuun vakuutusvelkaan, oli 14,0 prosenttia (16,8).


Muu toiminta

Muun toiminnan avainlukuja


Milj. e 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, %
Korkokate 10 24 -57,4
Kaupankäynnin nettotuotot -11 1
Sijoitustoiminnan nettotuotot 41 7 510,2
Muut tuotot 443 409 8,3
Kulut 471 451 4,6
Arvonalentumiset saamisista 2 3 -24,3
Tulos ennen veroja 9 -13 -174,2

Mrd. e 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Saamiset luottolaitoksilta 9,5 8,5 11,4
Sijoitusomaisuus 8,4 6,5 30,4

Velat luottolaitoksille 4,5 4,9 -11,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 16,7 14,4 16,3

Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 9 miljoonaa euroa (-13).

Korkokate supistui 10 miljoonaan euroon (24) likviditeettireserviin tilikauden aikana tehtyjen rakenteellisten muutosten johdosta. Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 41 miljoonaan euroon (7). Tilikauden myyntivoitot paransivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 15 miljoonalla eurolla (-4). Osinkotuotot olivat 27 miljoonaa euroa (20). Muut tuotot ovat merkittäviltä osin ryhmän sisäisiä palveluveloituksia, jotka esitetään liiketoimintasegmenttien kuluina. Muun toiminnan kuluista 178 miljoonaa (151) euroa oli henkilöstökuluja ja 136 miljoonaa euroa ict-kuluja (127).

Muun toiminnan keskeiset riskit ovat likviditeettireservin luotto- ja markkinariskit sekä likviditeeettiriskit.