Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos x 100

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % = Tilikauden laaja tulos x 100

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Koko pääoman tuotto (ROA), % = Tilikauden tulos x 100

Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma

Kulujen osuus tuotoista, % = Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut x 100

Korkokate + vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot- ja kulut, netto + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta

Core Tier 1, % = Ensisijaiset omat varat yhteensä pl. pääomalainat ja pääomalainoilla katettava toissijaisten omien varojen alijäämä x 8

Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

Ydinpääoma (CET1)*), % = Ydinpääoma (CET1) x 100

Kokonaisriski
*) Ydinpääoma (CET1) EU:n asetuksen 575/2013 artiklan 26 ja kokonaisriski artiklan 92 mukaisesti määriteltynä

Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % = Ensisijaiset omat varat x 8

Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

Vakavaraisuussuhde, % = Omat varat yhteensä x 8

Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

Rahoitus- ja vakuutus-ryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde = Ryhmittymän omat varat yhteensä  

Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä


Muualla toimintakertomuksessa esiintyy lisäksi seuraavia tunnuslukuja:

Vahinkovakuutus:

Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde + liikekulusuhde
(ilman perustekorkokulua), % Riskisuhde + toimintakulusuhde

Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua), % = Korvaukset ja korvausten hoitokulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Liikekulusuhde, % = Liikekulut + poistot/oikaisut yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Riskisuhde (ilman perustekorkokulua), % = Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Operatiivinen yhdistetty kulusuhde Operatiivinen vahinkosuhde + operatiivinen liikekulusuhde
  Operatiivinen riskisuhde + operatiivinen toimintakulusuhde

Operatiivinen riskisuhde = Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut ja laskuperustemuutokset x 100
(ilman perustekorkokulua), % Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto)

Operatiivinen vahinkosuhde, % = Korvauskulut pl. laskuperustemuutokset x 100

Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto)

Operatiivinen liikekulusuhde, % = Liikekulut x 100

Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto)

Toimintakulusuhde, % = Liikekulut ja korvausten selvittelykulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Operatiivinen toimintakulusuhde, % = Liikekulut ja korvausten selvittelykulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto) pl. laskuperustemuutokset

Vastuunkantokyky, % = Vakavaraisuuspääoma x 100

Vakuutusmaksutuotot
Henkivakuutus:

Liikekustannussuhde, % = Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut x 100

Kuormitustulo