Vuosi 2013 tiivistetysti

 • Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20 % ja nousi 705 miljoonaan euroon (586).
 • Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli 91 miljoonaa euroa (104). Tulosta rasitti vahinkovakuutuksen 38 miljoonan euron suuruinen vakuutusvelan laskuperustemuutos.
 • Pankkitoiminnan tulos kehittyi myönteisesti vuoden loppua kohden, mutta jäi koko vuodelta kuitenkin lievästi edellisvuotta pienemmäksi.
 • Korkokatteen supistuminen hidastui, viimeisen vuosineljänneksen korkokate oli jo selvästi edellisvuotta suurempi.
 • Vahinkovakuutuksen tulos parani 82 %.
 • Varallisuudenhoidon tulos parani 12 %.
 • Tuotot yhteensä kasvoivat 6 % ja kulut ilman pankkiveroa supistuivat 1 %.
 • Core Tier 1 -vakavaraisuus ennen siirtymäsääntöjä vahvistui selvästi ja oli vuoden lopussa 17,3 % (14,8).
 • Ryhmän markkina-asema vahvistui laajalla rintamalla. Luottokanta kasvoi 4,8 %, talletukset 5,2 %, sijoitusrahastojen pääomat 20 % ja vahinkovakuutuksen maksutulo 11 %.
 • Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi vuodessa 94 000:lla.
 • OP-Pohjola-ryhmälle on vahvistettu uudet, aiempaa haastavammat vakavaraisuus- ja kannattavuustavoitteet.
 • Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuonna 2013. Tarkemmin kohdassa "Vuoden 2014 näkymät".
 • OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö on 6.2.2014 päättänyt tehdä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista.

 

OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja1-12/2013 1-12/2012 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. e 705 586 20,4

Pankkitoiminta 411 424 -3,1

Vahinkovakuutus 167 92 81,7

Varallisuudenhoito 113 101 12,1

Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 193 192 0,7

31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, %, ennen siirtymäsääntöjä 17,3 14,8 2,5*
Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,3 14,1 0,2*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) 1,90 1,90 0,00*
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,46 -0,04*
Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 518 1 425 6,6

* suhdeluvun muutos