Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu osuustoiminnalle, arvoillemme, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle. Yhteiskuntavastuun toimenpiteissä huomioimme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Tavoitteemme yhteiskuntavastuussa on olla toimialan edelläkävijä Suomessa.

Omasairaalasta saa avun
nopeasti

Helsingin Pikku Huopalahdessa avannut Omasairaala tekee mitä lupaa. Tätä mieltä on laskettelureissulla solisluunsa murtanut Olli Rimpiläinen.

- Lumilautailuharrastuksessa on sattunut kaikenlaista pientä. Aikaisempiin kokemuksiini verraten Omasairaalan palvelu on ollut nopeampaa ja sujuvampaa. Täällä toimitaan minuuttiaikataululla, eikä toimenpiteisiin pääsyä ole kertaakaan tarvinnut odotella, hän sanoo.

Ollin tapaturma sattui loman viimeisenä päivänä laskettelureissulla Italiassa. Heti matkan jälkeen Olli soitti Pohjolaan ja sieltä suositeltiin hoitopaikaksi ortopedisten sairauksien ja vammojen hoitoon erikoistunutta Omasairaalaa. Hän sai lääkärille ajan tiistaiksi ja oli jo keskiviikkona leikkauspöydällä.

Lue lisää

Tukea pienvesistöjen suojeluun rahastosäästämisestä

OP-Puhdas Vesi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti vesitoimialan tuotteita ja palveluita tarjoaviin yrityksiin.

– Puhtaan veden niukkuus ja vedenjakelun haasteet herättävät huolta, mutta samalla ne myös luovat liiketoimintamahdollisuuksia. Siksi rahasto vetoaa säästäjiin ja sijoittajiin sekä luonnonsuojelullisella teemallaan että taloudellisestikin tarkastellen, kertoo toimitusjohtaja Samuli Sipilä OP-Rahastoyhtiöstä.

Keväällä 2013 rahastoon perustettiin kasvu- ja tuotto-osuuksien rinnalle hyväntekeväisyysosuudet, joiden avulla OP-Pohjola ja osuudenomistajat yhdessä tukevat vesistöjen suojelua. Rahastosäästäjät ovat ottaneet uutuuden innostuneesti vastaan, ja vuoden 2013 lopussa hyväntekeväisyysosuuksiin oli kertynyt jo yli 200 000 euroa.

Lue lisää

 
 
 

KPI-mittarit

Yhteiskuntavastuun KPI-mittarit Tavoitteet

2011 2012 2013 2014 2016
Paikallisuus ja yhteiskunta
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussuhde (RAVA) 1,80 1,90 1,90 1,6 1,6
Asiakaspalveluiden toimintavarmuus (%) 99,78 99,96 99,97 99,89 99,89
Tuki paikallisille hankkeille (milj.e) 3,3 3,1 2,6*
Vastuu sidosryhmistä
Bonukset omistajajäsenille (milj.e)1 163 173 182
Pohjola Pankin osinkosuhde (%)2 60 51 50** ≥ 50 ≥ 50
Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä3 61,5 61,5 61,6
Henkilöstötyytyväisyys (asteikolla 1–5) 3,9 3,9 3,9
Edustajistopankkien jäsenmäärä kaikista jäsenistä (%) 71 78 83***
Vastuulliset tuotteet ja palvelut
Henkilöasiakkaiden e-laskut (1 000 kpl) 2 955 4 981 13 200 22 000 30 000
Yritysasiakkaiden e-laskut (1 000 kpl) 5 519 7 388 9 200 25 000 32 000
Omasairaala: hoitoketjun lyhentäminen (vrk)4 43****
Eettinen liiketoiminta
Suosittelu henkilöasiakkaat5 ***** 58,0


Pankkipalvelut 73
Vakuutuspalvelut 54
Suosittelu yritysasiakkaat (Net Promoter Score)6 31 32


Pankkipalvelut 38
Vakuutuspalvelut 12
Ympäristö
Oman toiminnan hiilijalanjälki (tn CO2) 34 847 32 743 35 003
******
-1 % edellis-vuodesta -5%
Green Office -merkityissä toimistoissa työskentelevät (henkilömäärä) 2 550 2 815 2 493 3000 5000

           

1 Kertyneet bonukset

2 Osinkopolitiikka: osinko vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1- vakavaraisuus säilyy vähintään 10 %:ssa. Pohjola Pankki Oyj:n emoyhteisön OP-Pohjola osk:n hallituksena toimiva johtokunta on ehdottanut 6.2.2014 Pohjola Pankki Oyj:n hallitukselle, että Pohjola-konsernin osinkosuhde lasketaan 50 prosentista 30 prosenttiin tilikauden 2014 voitonjaosta lähtien, kunnes Pohjolan ydinvakavaraisuus (CET1) saavuttaa uuden tavoitetason 15 %. Pohjola Pankki Oyj:n hallitus arvioi ehdotukset yhtiökokoukseen 20.3.2014 mennessä

3 Ei sisällä Seesam-vahinkovakuutusyhtiöitä

4 Sairaalatoiminta alkanut 2013

5 & 6 NPS-kysymysasteikkoon tehtiin vuonna 2013 pieni tarkennus: vastaajille kerrottiin, että asteikolla 0-10, 5=neutraali. Tämän lisäksi pankki- ja vakuutussuosittelun tulos raportoidaan erikseen.


* Vuonna 2013 tehtiin päätös miljoonan euron lahjoituksesta lastensairaalalle. Maksu jakaantuu vuosille 2013-2017.

** Hallituksen esitys

*** Ensimmäiset samanaikaiset edustajiston vaalit järjestettiin 62 osuuspankissa syksyllä 2013. OP-Pohjolan hallintoneuvoston asettama tavoite on 90 % vuodelle 2017.

**** Luku on keskiarvo kolmen eri nk. tyyppileikkauksen hoitoketjuista (= kokonaistyökyvyttömyysaika) lakisääteisten tapaturmien vahingoissa, joissa hoitomuotona on käytetty ko. tyyppileikkausta.

***** Ei vertailukelpoista historiatietoa vuodelta 2011.

****** Scope 1 ja 2. OP-Pohjola-ryhmän hiilijalanjäljen lisäys johtui mm. osuuspankkien kiinteistöjen aiempaa kattavammasta tiedonkeruusta hiilijalanjäljen virhemarginaalin pienentämiseksi.