Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Finanssialan toimintaympäristöä muokkaavat erilaiset megatrendit eli alan ulkopuolelta tulevat muutostekijät. Megatrendit ovat kehityksen suuria linjoja, jotka ovat tunnistettavissa trendeinä tai trendikokonaisuuksina, joilla on toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettavissa oleva suunta, jonka voidaan perustellusti ajatella jatkuvan samansuuntaisena tulevaisuudessakin. Megatrendit leviävät tyypillisesti laajalle ja vaikuttavat yhteiskuntaan, talouteen, politiikkaan, ympäristöön ja teknologiaan. Megatrendit vaikuttavat OP-Pohjolan strategian sekä yhteiskuntavastuun painopisteisiin, ja niiden kehitystä arvioidaan säännöllisesti. OP-Pohjola päivitti megatrendejä koskevaa näkemystään vuonna 2013. Ajankohtaisia megatrendejä ovat globalisoituminen, demografinen muutos, digitalisoituminen, talouden tasapainottaminen, sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen sekä kestävän kehityksen korostuminen. Kaikilla näillä muutoksilla on kiinteä yhteys vastuullisuustyöhön.

Globalisoituminen kytkee yhteiskunnat, taloudet ja toimijat tiiviimmin toisiinsa. Finanssialalta edellytetään yhä enemmän reagointiherkkyyttä, sopeutumiskykyä ja kansainvälistä palveluosaamista. Lisäksi se korostaa OP-Pohjolan vastuullisuutta ja vaikutuksia muun muassa hankintaketjussa sekä kansainvälisissä sijoituspäätöksissä.

Demografinen muutos merkitsee erityisesti länsimaissa sitä, että ihmisten elinikä pitenee ja väestö ikääntyy. Samalla maailman väestönkasvu kiihtyy ja kaupungistuminen jatkuu. Finanssialan rooli hyvinvoinnin turvaajana ja senioripalveluiden tarjoajana kasvaa.

Digitalisoituminen synnyttää kiihtyvällä tahdilla monimuotoista informaatiota. Finanssipalvelut ovat asiakkaiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Uusilla sähköisillä palveluilla on kasvava merkitys, ja uutta teknologiaa hyödynnetään paremman asiakaskokemuksen luomiseksi.

Talouden tasapainottaminen lisää rakenneuudistusten tarvetta. Velkaantuneisuuden hillintä ja talouden sopeuttaminen hidastavat useiden länsimaiden talouskasvua. Epävarmuuden tila säilyy rahoitus- ja pääomamarkkinoilla. Samaan aikaan finanssialan kansainvälinen sääntely ja valvonta lisääntyvät entisestään ja ala sopeuttaa toimintaansa uuteen sääntely- ja toimintaympäristöön. Vakavaraisuutta, rahoitusrakennetta ja maksuvalmiutta vahvistetaan. Kuluttajansuojaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Kestävä kehitys merkitsee sitä, että luonnonvarojen niukkuus, resurssien tehokas käyttö ja ilmastonmuutos aiheuttavat merkittäviä haasteita maailmanlaajuisesti. Kaikilta toimijoilta edellytetään yhä läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Myös finanssialalla maineriskeihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Samalla kestävän kehityksen korostuminen avaa mahdollisuuksia vastuullisille finanssituotteille ja -palveluille.


OP-Pohjolan arvoketju

Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu