Olennaisuus OP-Pohjolan vastuullisuudessa

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu ne olennaiset asiat, jotka liittyvät ryhmän toiminnan merkittävimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin tai jotka voivat olla merkittäviä OP-Pohjolan sidosryhmien päätösten ja valintojen tekemisessä. Yhteiskuntavastuuraportoinnin tavoitteena on lisätä ryhmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja siten taata sidosryhmille paremmat edellytykset toiminnan arviointiin ja päätöksentekoon. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuun olennaiset asiat korostuvat ryhmän vastuullisuusohjelman painopistealueissa.

OP-Pohjola päivitti vuonna 2013 yhteiskuntavastuun olennaisuusarvion uudistuneen GRI G4 -ohjeiston mukaiseksi. Edellinen olennaisuusarviointi toteutettiin vuonna 2011 ja sen tuloksena määriteltiin ryhmän yhteiskuntavastuun tärkeimmät vaikutusalueet ja toimenpiteet. Olennaisuusarvion avulla myös selvitettiin sidosryhmien vastuullisuusodotuksia ja analysoitiin yhteiskuntavastuuasioiden liiketoimintavaikutuksia.

Olennaisuusarvio aloitettiin käymällä läpi OP-Pohjolan yhteiskuntavastuun keskeiset näkökohdat ja tunnistamalla yhteiskuntavastuuseen liittyvät muutokset OP-Pohjolan toimintaympäristössä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota sellaisiin yhteiskuntavastuun näkökohtiin, jotka ovat merkittäviä OP-Pohjolan toiminnan, tuotteiden, palveluiden ja liikesuhteiden kannalta. Vaikutuksia tunnistettiin laajasti koko arvoketjussa. Tunnistettujen näkökohtien merkittävyyden arvioimiseksi OP-Pohjola toteutti syyskuussa 2013 sidosryhmäkyselyn. Verkkokyselyyn osallistui henkilö- ja yritysasiakkaiden, hallinnon, henkilöstön, sijoittajien, alihankkijoiden sekä muiden ulkoisten sidosryhmien edustajia. Kyselyyn vastasi yhteensä 437 henkilöä. Vastuullisuuden näkökohdat jakautuivat kyselyssä neljälle osa-alueelle: OP-Pohjolan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, vastuulliset tuotteet ja palvelut, vastuu sidosryhmistä ja ympäristövastuu.

Sidosryhmien vastausten perusteella tärkeimmät OP-Pohjolan yhteiskuntavastuun näkökohdat olivat asiakastiedon luottamuksellisuus ja tietoturva, henkilöstön osaamisen kehittäminen, laajat sähköiset pankki- ja vakuutuspalvelut, osaava riskienhallinta, oikeudenmukainen palkka- ja palkitsemispolitiikka sekä ryhmän vakavaraisuus. Muita olennaisiksi arvioituja vastuullisuuden näkökohtia olivat hyvä hallintotapa, kumppaneiden ja alihankkijoiden vastuullisuuden huomioon ottaminen niitä valittaessa, sähköisten pankki- ja vakuutuspalvelujen jatkuva kehittäminen sekä tasa-arvo.

Sidosryhmät pitivät tärkeinä OP-Pohjolan yhteiskuntavastuun näkökohtina myös seuraavia: kaikkien sijoituskohteiden vastuullisuuden arviointi, aktiivinen talousrikollisuuden ja väärinkäytösten torjunta, taloudellisen infrastruktuurin toimintavarmuus, OP-Pohjolan oman toiminnan hiilijalanjälki, vastuullinen markkinointi, yhteiskuntavastuun riskien huomioiminen riskienhallinnassa sekä asiakkaan eri elämänvaiheita tukevat vastuulliset tuoteinnovaatiot. Oman olennaisuusarviointimme päätelmiä tukee myös TNS Gallupin tutkimus Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 (marraskuu 2013) jossa suuri yleisö nimesi OP-Pohjolan maineen ja vastuullisuuden kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi tuotteet ja palvelut ja toiseksi tärkeimmäksi taloudellisen vastuun. Sitä vastoin ympäristövastuun merkitys finanssialalla miellettiin vähäisemmäksi. Ylipäätään tutkimus vahvisti OP-Pohjolan vastuullisuuskuvan edustavan kärkiryhmää Suomen finanssialalla.

Sidosryhmäkyselyn tulos tuki edelleen OP-Pohjolan lähestymistapaa, jossa yhteiskuntavastuuta kehitetään kiinteänä osana liiketoimintaa. Sähköisten pankki- ja vakuutuspalvelujen merkitys osana vastuullisuutta on sidosryhmien näkemyksen mukaan kasvanut. Samoin hyvän hallintotavan rooli vastuullisuuden toteutumisessa korostuu aiempaa enemmän.

Näkökohtien priorisoinnissa otettiin huomioon sidosryhmäkyselyn tulosten lisäksi OP-Pohjolan strategia ja yhteiskuntavastuun linjaukset. Näin toteutetun olennaisuusarvion perusteella OP-Pohjola on valinnut tärkeimmät yhteiskuntavastuun näkökohdat ja raportoi niihin liittyvät tiedot ja tunnusluvut GRI G4-ohjeiston mukaisesti. Olennaisiksi määritellyt yhteiskuntavastuun näkökohdat on listattu GRI-sisältövertailussa.

"Ainakin odotan, että yhteiskuntavastuusta raportoidaan läpinäkyvästi, avoimesti ja ymmärrettävällä sekä vertailukelpoisella tavalla."

(Muut ulkoiset, olennaisuusarvio)

 
 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu