Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen ja osaavaan riskienhallintaan. Yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta vastaa OP-Pohjola osk:n johtokunta. Tavoite on, että yhteiskuntavastuun johtaminen on tiivis osa liiketoiminnan johtamista. Yhteiskuntavastuu kuuluu OP-Pohjola osk:n johtokunnassa viestintäjohtajan vastuulle. Eettisiä asioita koskevat linjaukset tekee johtokunta.

Operatiivisia toimenpiteitä linjataan ja ohjataan OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuohjelman avulla. Operatiivinen vastuu toimenpiteistä on ryhmään kuuluvien yhteisöjen hallituksilla ja johtoryhmillä niiden omien päätöksentekoprosessien mukaisesti. Vuoden 2013 alusta lähtien yhteiskuntavastuuohjelmaa on linjattu osana Identiteetin ja viestinnän ohjausryhmän toimintaa.

Yhteiskuntavastuun johtamista arvioidaan osana liiketoimintaa, ja yhteiskuntavastuun KPI-mittarit ovatkin liiketoiminnan mittareita. Arvioinnin seurauksena vuoden 2013 aikana on päivitetty liiketoimintaa ohjaavia politiikkoja sekä arvioitu uusien politiikkojen tarvetta.

Ryhmän osuuspankeissa toimitusjohtajan tulee viedä pankin hallituksen käsiteltäväksi keskusyhteisön määrittelemät ohjeet, joista yksi on Eturistiriitojen hallinta OP-Pohjola-ryhmässä. Ryhmän yhteisöille on suositeltu, että ohje käsitellään henkilöstön kanssa noudattaen YT-lain mukaista menettelyä.

OP-Pohjola-ryhmän vuosikertomuksessa ilmoitetaan johtokunnan jäsenten keskeiset luottamustehtävät ja Pohjolan osakeomistukset. Lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden osakkeenomistukset ovat haettavissa julkisista rekistereistä.

Merkittävät uudet tuotteet, palvelut ja toimintamallit tai näiden muutokset viedään tarvittaessa arvioitavaksi johtokuntaan, joka viime kädessä tekee päätöksen uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotosta.

Merkittävät toteutuneet riskit viedään johtokunnan tiedoksi osana kuukausittaista riskikatsausta. Vuosittain päivitettävissä riskikartoituksissa tunnistetaan toimintaan kohdistuvat olennaisimmat riskit, mukaan lukien ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintoon liittyvät riskit (ESG). Näistä kartoituksista tehdään analyysi, joiden pohjalta merkittävät ilmiöt nostetaan johdon tietoisuuteen.

OP-Pohjola-ryhmän hallinnointijärjestelmä perustuu Suomen lainsäädännön lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä ryhmän omiin hyvän hallinnoinnin suosituksiin. Yhteiskuntavastuu sisältyy ryhmän hallinnointiperiaatteisiin.

Lue lisää OP-Pohjola-ryhmän hallinnointiperiaatteista

Lue lisää Pohjola Pankki Oyj:n hallinnointiperiaatteista

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa asiakkaita ohjataan ottamaan yhteyttä koko toimialan yhteiseen FINE-neuvottelukuntaan, jonka jäsenet edustavat laajasti eri sidosryhmiä.

Hyvän liiketavan periaatteiden valvonta

Hyvän liiketavan periaatteet sitovat koko henkilökuntaa ja hallintoa. Jatkuvasta tai olennaisesta hyvän liiketavan periaatteiden vastaisesta menettelystä ryhmän hallintoneuvosto huomauttaa kyseisen yhteisön hallitusta.

Hyvän liiketavan periaatteiden mukaisesti ryhmän sisäinen ohje ristiriitatilanteissa on, että tarkastusjohtajalle voi lähettää luottamuksellisesti postia periaatteiden rikkomistapauksissa.


OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuohjelma

OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuohjelma rakennettiin vuonna 2011 tehdyn olennaisuusarvion pohjalta, jolloin yhteiskuntavastuuohjelmalle ja osuustoiminnalle työstettiin kuvaavat KPI-luvut (Key Performance Indicators) ja tavoitteet. Olennaisuusarvio on päivitetty syksyllä 2013, ja arvioinnin tulokset vaikuttavat vuoden 2014 toimenpiteisiin sekä yhteiskuntavastuun KPI-mittaristoon ja tavoitteisiin. KPI-mittaristo on arvioitu uudelleen vuoden 2013 aikana ja asetettu tavoitteet vuosille 2014 ja 2016.

 

 Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä

 


Yhteiskuntavastuun KPI-mittarit Tavoitteet

2011 2012 2013 2014 2016
Paikallisuus ja yhteiskunta
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussuhde (RAVA) 1,80 1,90 1,90 1,6 1,6
Asiakaspalveluiden toimintavarmuus (%) 99,78 99,96 99,97 99,89 99,89
Tuki paikallisille hankkeille (milj.e) 3,3 3,1 2,6*
Vastuu sidosryhmistä
Bonukset omistajajäsenille (milj.e)1 163 173 182
Pohjola Pankin osinkosuhde (%)2 60 51 50** ≥ 50 ≥ 50
Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä3 61,5 61,5 61,6
Henkilöstötyytyväisyys (asteikolla 1–5) 3,9 3,9 3,9
Edustajistopankkien jäsenmäärä kaikista jäsenistä (%) 71 78 83***
Vastuulliset tuotteet ja palvelut
Henkilöasiakkaiden e-laskut (1 000 kpl) 2 955 4 981 13 200 22 000 30 000
Yritysasiakkaiden e-laskut (1 000 kpl) 5 519 7 388 9 200 25 000 32 000
Omasairaala: hoitoketjun lyhentäminen (vrk)4 43****
Eettinen liiketoiminta
Suosittelu henkilöasiakkaat5 ***** 58,0


Pankkipalvelut 73
Vakuutuspalvelut 54
Suosittelu yritysasiakkaat (Net Promoter Score)6 31 32


Pankkipalvelut 38
Vakuutuspalvelut 12
Ympäristö
Oman toiminnan hiilijalanjälki (tn CO2) 34 847 32 743 35 003
******
-1 % edellis-vuodesta -5%
Green Office -merkityissä toimistoissa työskentelevät (henkilömäärä) 2 550 2 815 2 493 3000 5000

           

1 Kertyneet bonukset

2 Osinkopolitiikka: osinko vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1- vakavaraisuus säilyy vähintään 10 %:ssa. Pohjola Pankki Oyj:n emoyhteisön OP-Pohjola osk:n hallituksena toimiva johtokunta on ehdottanut 6.2.2014 Pohjola Pankki Oyj:n hallitukselle, että Pohjola-konsernin osinkosuhde lasketaan 50 prosentista 30 prosenttiin tilikauden 2014 voitonjaosta lähtien, kunnes Pohjolan ydinvakavaraisuus (CET1) saavuttaa uuden tavoitetason 15 %. Pohjola Pankki Oyj:n hallitus arvioi ehdotukset yhtiökokoukseen 20.3.2014 mennessä

3 Ei sisällä Seesam-vahinkovakuutusyhtiöitä

4 Sairaalatoiminta alkanut 2013

5 & 6 NPS-kysymysasteikkoon tehtiin vuonna 2013 pieni tarkennus: vastaajille kerrottiin, että asteikolla 0-10, 5=neutraali. Tämän lisäksi pankki- ja vakuutussuosittelun tulos raportoidaan erikseen.


* Vuonna 2013 tehtiin päätös miljoonan euron lahjoituksesta lastensairaalalle. Maksu jakaantuu vuosille 2013-2017.

** Hallituksen esitys

*** Ensimmäiset samanaikaiset edustajiston vaalit järjestettiin 62 osuuspankissa syksyllä 2013. OP-Pohjolan hallintoneuvoston asettama tavoite on 90 % vuodelle 2017.

**** Luku on keskiarvo kolmen eri nk. tyyppileikkauksen hoitoketjuista (= kokonaistyökyvyttömyysaika) lakisääteisten tapaturmien vahingoissa, joissa hoitomuotona on käytetty ko. tyyppileikkausta.

***** Ei vertailukelpoista historiatietoa vuodelta 2011.

****** Scope 1 ja 2. OP-Pohjola-ryhmän hiilijalanjäljen lisäys johtui mm. osuuspankkien kiinteistöjen aiempaa kattavammasta tiedonkeruusta hiilijalanjäljen virhemarginaalin pienentämiseksi.

 

Kansainväliset sitoumukset

OP-Pohjola-ryhmä on sitoutunut noudattamaan lakien ja määräysten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaa ohjaavia sitoumuksia. OP-Pohjola allekirjoitti vuonna 2011 Global Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla. Global Compact -periaatteet on viety osaksi OP-Pohjola-ryhmän uusia toimittajasopimuksia ja henkilöstölle on laadittu hyvän liiketavan periaatteiden ja yhteiskuntavastuun verkkokoulutukset, joissa on huomioitu Global Compactin periaatteet.

OP-Rahastoyhtiö ja Pohjola Varainhoito allekirjoittivat YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien joukossa. Tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja on kehitetty entistä määrätietoisemmin ja samalla on osallistuttu alan laajempaan kehittämiseen. Lisäksi molemmat ovat Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (FINSIF ry) perustajajäseniä. OP-Pohjola-ryhmä on mukana myös esimerkiksi Finanssialan Keskusliiton (FK) vastuullisuustyöryhmässä, yritysvastuuverkosto Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS) sekä EACB:n (European Association of Co-operative Banks) vastuullisuustyöryhmässä. OP-Rahastoyhtiö on myös Suomen luonnonsuojeluliiton kumppani ja OP-Pohjola on WWF:n kumppani.

OP-Pohjola on seurannut aktiivisesti rahoitusalan yrityksille suunnatun ohjeistuksen kehitystä osana OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. OECD:n toimintaohjeet koostuvat vapaaehtoisuuteen pohjautuvista vastuullisuuden periaatteista ja normeista sekä lainsäädännön soveltamisesta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Vuonna 2013 OP-Pohjola vastasi edellisvuosien tapaan CDP-kyselyyn, jonka tarkoituksena on kerätä suuryrityksiltä tietoa heidän osallistumisestaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. CDP:n avulla yrityksiä voidaan auttaa kiinnittämään huomiota ympäristövastuuseensa. Vuonna 2013 OP-Pohjolan saavuttama pistemäärä kyselyssä oli 79/100 eli korkeampi kuin vastaajilla keskimäärin.

 

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu