GRI-raportointiperiaatteet (G4-18)

Tämä raportti on OP-Pohjola-ryhmän kolmas varsinainen Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston suositusten mukaan laadittu vastuullisuusraportti. Vuoden 2013 aikana OP-Pohjola on kehittänyt yhteiskuntavastuuraportointiaan ottamalla käyttöön uuden GRI G4-ohjeiston. OP-Pohjolan raportointi täyttää GRI-ohjeiston ja GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen liitteen laajimmalle sovelluslaajudelle annetut suositukset (ns. ”in accordance, comprehensive” -laajuus).

Ryhmän GRI-raportointi täyttää myös YK:n Global Compact -aloitteen mukaisen raportointivelvoitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöasioihin ja korruption vastaisuuteen liittyvien periaatteiden edistämisestä OP-Pohjolan liiketoiminnassa.

OP-Pohjola-ryhmän vastuullisuusraportti kattaa tiedot vuodelta 2013 ryhmän rakenteen ja taloudellisen raportoinnin periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuusraportti jakautuu kolmeen osioon. Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä käsittelee yhteiskuntavastuuta liiketoiminnan ja strategian näkökulmasta. Siinä linjataan olennaisuuden periaatteen mukaisesti valitut OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuohjelman painopistealueet, toimenpiteet ja johtaminen. Yhteiskuntavastuuohjelma-osiossa esitellään tarkemmin OP-Pohjolan yhteiskuntavastuun painopistealueiden sisältö, viimeaikaiset toimenpiteet sekä tavoitteet. Yhteiskuntavastuun GRI-tiedot -osiossa on esitetty olennaisuusanalyysin perusteella merkittävimmiksi tunnistettuja näkökohtia vastaavat tunnuslukutiedot GRI G4-ohjeiston mukaisesti. OP-Pohjola-ryhmän johtokunta on hyväksynyt tämän raportin sisällön ja vastaa siinä esitetyistä tiedoista.

Olennaisuuden määrittely (G4-18)

OP-Pohjola on määritellyt yhteiskuntavastuuraportin sisällön GRI G4-ohjeiston raportointiperiaatteiden mukaisesti. Olennaisten yhteiskuntavastuun näkökohtien tunnistamisessa on otettu huomioon OP-Pohjolan toiminnan, tuotteiden ja palveluiden sekä liikesuhteiden kannalta merkittävät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lisäksi on otettu huomioon sellaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat, joilla voi olla merkitystä sidosryhmien päätöksiin tai valintoihin. Yhteiskuntavastuun näkökohtien priorisoimiseksi OP-Pohjola päivitti vuonna 2013 sidosryhmäkyselyn, jonka tulokset on esitetty olennaisuusarvion yhteydessä. Lisäksi yhteiskuntavastuun näkökohtien merkittävyyttä arvioitiin sisäisesti OP-Pohjolan strategian ja liiketoimintojen näkökulmasta. Arvioinnin perusteella näkökohdat on priorisoitu ja määritelty yhteiskuntavastuutyön painopistealueet ja yhteiskuntavastuuraportin keskeinen sisältö. OP-Pohjolan johtokunta on käynyt läpi ja vahvistanut olennaisuusarvion tulokset. OP-Pohjolan olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat on esitetty GRI-sisältövertailussa ja alla.

Tunnistetut olennaiset näkökohdat (G4-19)

Olennaisuusanalyysin perusteella seuraavat GRI-ohjeiston määrittelemät näkökohdat on tunnistettu olennaisiksi OP-Pohjolan raportoinnissa:

  • Finanssialan toimialakohtaiset: tuoteportfolio, auditointi ja omistajuus.
  • Taloudellinen vastuu: taloudelliset tulokset ja välilliset taloudelliset vaikutukset.
  • Ympäristövastuu: energia, päästöt, tuotteet ja palvelut sekä toimittajien ympäristöarvioinnit.
  • Henkilöstö ja työolot: työllistäminen, henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet, työterveys ja turvallisuus, koulutus, monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet, tasa-arvoinen palkitseminen, toimittajien työolojen arviointi sekä työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekansmit.
  • Ihmisoikeudet: syrjinnän kielto, toimittajien ihmisoikeusarvioinnit sekä ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit.
  • Yhteiskunta: paikallisyhteisöt, lahjonnan ja korruption vastaisuus, poliittinen vaikuttaminen, kilpailun rajoitukset, määräystenmukaisuus, toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi sekä yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit.
  • Tuotevastuu: tuote- ja palvelutiedot, markkinointiviestintä, asiakkaiden yksityisyyden suoja ja määräystenmukaisuus.

Laskentaraja (G4-20, G4-21)

OP-Pohjola-ryhmän vastuullisuusraportointi noudattaa pääosin samoja laskentarajoja kuin ryhmän taloudellinen raportointi. Yhteiskuntavastuuohjelman KPI-mittarit ja GRI-mittarit on laskettu ja esitetty tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Ympäristövastuun tiedot poikkeavat laskentarajasta, sillä niiden osalta esitetyt tiedot perustuvat OP-Pohjola-ryhmän toimitilapalveluiden tietoihin. Tarkat energiankulutustiedot ovat saatavissa keskusyhteisökonsernin toimitiloista, kun taas osuuspankkien ympäristötiedot perustuvat otantana toteutettuun kyselykartoitukseen. Poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Numeeriset tiedot on esitetty raportointikaudelta sekä vertailutiedot vähintään kahdelta aikaisemmalta tilikaudelta. Sellaisten uusien tunnuslukujen osalta, joiden vertailutietoja ei ole saatavilla aikaisemmilta tilikausilta, raportissa on esitetty vain raportointikautta koskeva tieto.

KPI-mittarien laskentaperiaatteet

RAVA-vakavaraisuussuhde on laskettu jakamalla OP-Pohjola-ryhmän omat varat yhteensä sen omien varojen vähimmäismäärällä. Tiedot on saatu OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstiedoista.

Asiakaspalveluiden toimintavarmuudella tarkoitetaan keskeisimpien pankki- ja vakuutusliiketoiminnan järjestelmien häiriötöntä käytettävyyttä. Liiketoimintapalveluiden käytettävyys raportoidaan kuukausittain, häiriöttömän palveluajan prosenttiosuutena mitattavan kuukauden kokonaisminuuteista. Vuosikohtainen luku on muodostettu kuukausikohtaisten lukujen keskiarvosta.

Tuki paikallisille hankkeille on muodostettu kirjanpidon tileistä huomioimalla lahjoitukset, palkinnot sekä sponsorointi. Summasta on manuaalisesti poistettu urheilumainonnaksi luokiteltava sponsorointi. Tuki paikallisille hankkeille ei sisällä Baltian toimintoja.

Bonuksiin omistajajäsenille on laskettu vuoden 2013 aikana kertyneet bonukset osuuspankkien omistajajäsenille ja Helsingin OP Pankin bonusasiakkaille.

Edustajistopankkien jäsenmäärä kaikista jäsenistä (%), on laskettu kaikkien osuuspankkien hyväksyttyjen jäsenten määrästä 31.12.2013. Edustajistopankkeja ovat ne, joiden voimassa oleviin sääntöihin on otettu edustajistoa koskevat määräykset.


Henkilöstötyytyväisyys saadaan vuosittain tehtävästä henkilöstötutkimuksesta, jonka 12 kysymyksestä muodostetaan henkilöstötyytyväisyyttä kuvaava indeksi. Vuonna 2013 tutkimuksessa oli mukana OP-Pohjola keskusyhteisökonsernista 7 599 henkilöä, sekä 3 355 henkilöä osuuspankeista ympäri Suomea. Henkilöstötutkimuksen rakenne muuttui vuonna 2011, joten aikaisemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on keskiarvo eläkkeelle siirtyneen henkilöstön ikävuosista työsuhteen päättyessä. Luku ei sisällä Seesam-vahinkovakuutusyhtiöitä.

Henkilöasiakkaiden vastaanottamat e-laskut ja yritysasiakkaiden lähetetyt ja vastaanotetut (pois lukien tulostuspalvelu) e-laskut kerätään kuukausittain palvelutilastointijärjestelmän avulla.

Pohjola Pankin osinkosuhde on osingon määrä jaettuna tilikauden tuloksella.

OP-Pohjola-ryhmän henkilöasiakkaiden osalta suosittelua mitataan jatkuvalla tutkimuksella. Tutkimuksessa vastaajat arvioivat omaa pääpankkiaan ja -vakuutusyhtiötään viisiportaisella asteikolla (1–5). Suosittelijoiksi on laskettu melko- tai aivan varmasti -vastaukset, joiden luvusta vähennetään tuskin- tai ei missään tapauksessa -vastaukset. Tutkimukseen vastasi 9725 henkilöasiakasta vuonna 2013.

Yritysasiakkaiden osalta suosittelua mitataan Net Promoter Score -mittarilla (NPS) vuosittain toteutettavalla yritystutkimuksella. Mittari perustuu suosittelukysymykseen, jota kysytään asteikolla 0–10. NPS-luku saadaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanat 9 ja 10) prosenttiosuuksista tyytymättömien (0–6) prosenttiosuudet. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 1353 pk-yritystä vuonna 2013.

Oman toiminnan hiilijalanjäljessä on laskettu oman toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) ja oman toiminnan epäsuorat päästöt ostetun sähkön ja lämmön tuotannosta (scope 2). Laskenta on selitetty tarkemmin GRI-raportointiperiaatteissa. Laskenta ei sisällä Baltian toimintoja.

Green Office -merkityissä toimipisteissä työskentelevän henkilöstön määrä on laskettu kyseisten toimipisteiden ilmoittamien henkilöstömäärien mukaan.

 

GRI-mittarien laskentaperiaatteet

Finanssitoimialakohtaiset GRI-indikaattorit (FS)

Finanssitoimialakohtaisten GRI-indikaattoreiden osalta tiedot perustuvat liiketoimintayksiköiden toimittamiin lukuihin, joiden oikeellisuus on sisäisesti varmistettu.

Taloudellinen raportointi (G4-EC1, G4-EC3, G4-EC4 ja G4-EC9)

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat OP-Pohjola-ryhmän IFRS- tilinpäätöksen 2013 tilintarkastettuihin lukuihin.

Kotimaisten tavaran- ja palveluntoimittajien osuus on laskettu OP-Pohjolan ryhmätasoiseen ostolaskujärjestelmään kirjatuista ostoista ja tarkoittaa toimittajia, joilla on suomalainen Y-tunnus.

Sosiaalinen raportointi

Henkilöstöä kuvaavat tiedot on kerätty SAP Henkilöstö -järjestelmästä ja Seesam-vahinkovakuutusyhtiöistä Baltiasta. Tiedot koskevat koko OP-Pohjola-ryhmää, jollei toisin ole mainittu.

G4-10. Henkilöstön määrä on ilmoitettu koko OP-Pohjola-ryhmän osalta jaoteltuna työsuhteen ja työsopimuksen sekä iän ja toimintamaan mukaan.

G4-11. Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö on ilmoitettu koko OP-Pohjola-ryhmän osalta.

G4-54. Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde on ilmoitettu Suomen osalta.

G4-55. Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion muutos on ilmoitettu Suomen osalta.

G4-LA1. Uudet aloittaneet työsuhteet ja päättyneet työsuhteet on ilmoitettu koko OP-Pohjola-ryhmän osalta. Luvut eivät sisällä ryhmän sisäistä vaihtuvuutta henkilöstön vaihtaessa työtehtävää ryhmän sisällä. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ei sisällä liikkeenluovutuksia

G4-LA3. Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainvapaan jälkeen on ilmoitettu Suomen osalta.

G4-LA5. Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa on ilmoitettu koko OP-Pohjola-ryhmän osalta.

G4-LA6. Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus säännöllisestä vuosityöajasta on ilmoitettu Suomen osalta.

G4-LA9. Koulutuskulujen suhteellinen kokonaispalkkasumma on ilmoitettu Suomen osalta.

G4-LA11. Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus on ilmoitettu koko OP-Pohjola-ryhmän osalta. Laskennassa ei ole huomioitu henkilöstöä, joka on aloittanut työssään edellisen kehitys- ja tavoitekeskustelukauden jälkeen.

G4-LA12. Henkilöstön rakenne ikäryhmittäin, henkilöstöryhmittäin ja sukupuolen mukaan eriteltynä on ilmoitettu koko OP-Pohjola-ryhmän osalta.

Hallinnon ikä- ja sukupuolirakenteen jakaumaan on laskettu: edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja hallituksen varajäsenet.

Ympäristöraportointi

Energia ja ilmasto (G4-EN4 ja G4-EN16)

OP-Pohjolan hiilijalanjäljen laskennassa on noudatettu Maailman luonnonvarojen tutkimussäätiön (World Resources Institute) ja Kestävän kehityksen yritysneuvoston (World Business Council for Sustainable Development) kehittämää Greenhouse Gas Protocol -ohjeistusta. Laskennassa huomioitiin seuraavat päästölähteet Greenhouse Gas Protocolin jaottelua noudattaen:

  • Oman toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1 – pakollinen sisällyttää laskentaan): polttoainekulutus varavoimakoneissa ja omistusautoissa (myös oman leasing-yhtiön autot).
  • Oman toiminnan epäsuorat päästöt ostetun sähkön ja lämmön tuotannosta (scope 2 – pakollinen sisällyttää laskentaan): sähkö ja lämpö OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernissa Vallila 2015 -hanke huomioiden (pl. Omasairaala) sekä jäsenosuuspankkien käytössä olevissa toimistokiinteistöissä.
  • Muut epäsuorat päästöt (scope 3 – sisällyttäminen laskentaan vapaaehtoista): jätteet ja jätevesi, sähkönkulutus palveluntarjoajan tiloissa olevassa konesalissa, liikematkustus, ostetut kuljetukset ja postitus, paperinkulutuksen elinkaaripäästöt.

Laskennasta rajattiin ulos Vallila 2015 -hankkeen erillisvaikutukset, Omasairaala, lomakiinteistöjen, asunto-osakeyhtiö Kuusiniementien sekä vuokrattujen automaattitilojen energiankulutus, ulkomaan toiminnot, matkat kodin ja työpaikan välillä sekä liikematkustuksesta junat, bussit ja paikallisliikenne. Lisäksi muulle materiaalinkulutukselle kuin toimistopaperille ei ole käytettävissä riittävän kattavaa päästökerroindataa.

Energiankulutus on raportoitu OP-Pohjola-ryhmän Helsingin suurimpien kiinteistöjen (Vääksyntie 2 ja 4, Elimäenkatu 5, Elimäenkatu 15, Lapinmäentie ja Hiomotie) osalta, koska niistä on saatavilla tarkat sähkönkulutustiedot.

OP-Pohjola-ryhmän vuoden 2013 hiilijalanjälki ei ole verrattavissa aikaisempien vuosien hiilijalanjäljen laskelmiin Vallila 2015 -rakennusprojektin vuoksi.

 

GRI-sovellustaso / ulkoinen varmennus

OP-Pohjolan oman arvion mukaan ryhmän vastuullisuusraportointi vastaa GRI:n G4-ohjeiston laajinta sovelluslaajuutta (ns. in accordance, comprehensive). Sen mukaisesti OP-Pohjola raportoi toimintaansa liittyvät olennaiset yhteiskuntavastuun tiedot ja tunnusluvut siten, että raportti antaa riittävän ja tasapainoisen kuvan ryhmän yhteiskuntavastuusta ja sen vaikutuksista.

Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti. Esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu sisäisesti. GRI on käynyt läpi olennaisuuden arviointiprosessin vastaavuuden GRI G4-ohjeistoon. GRI:n toteuttama läpikäynti kattaa yhteiskuntavastuun näkökohtien olennaisuutta (G4-17–23) sekä sidosryhmävuorovaikutusta (G4-24–27) koskevien tietojen ja prosessien kuvausten GRI G4-vastaavuuden arvioinnin. GRI:n suorittaman läpikäynnin perusteella OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuraportissa 2013 on noudatettu GRI G4-ohjeiston sisällön määrittelyn periaatteita.

 

Yhteystiedot

Yhteiskuntavastuun yhteyshenkilöitä:

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja, johtokunnan jäsen

Stina Suominen

Johtaja, vastuullisuus ja brändit

Tiina Junttila

Viestintäpäällikkö, vastuullisuus ja brändit

Ilkka Korhonen

Kehityspäällikkö, talousviestintä ja yhteiskuntavastuuraportointi

 

Kysymykset ja muut yhteydenotot: viestinta (at) op.fi

 


 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu