GRI-sisältövertailu

GRI-sisältövertailu osoittaa mistä osista OP-Pohjola-ryhmän vuosiraporttia GRI-ohjeiston tarkoittamat yhteiskuntavastuutiedot löytyvät. GRI-ohjeiston perussisällön tiedot on esitetty pääosin vuosiraportin vastuullisuusosiossa. Tämän lisäksi GRI-ohjeiston perussisältöön kuuluvia tietoja sisältyy OP-Pohjola-ryhmän vuosi 2013, Liiketoiminta- sekä Hallinto ja rakenne -osioihin. GRI-sisältövertailu on laadittu GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen ohjeen mukaan.

OP-Pohjola-ryhmän GRI-raportointi sisältää ne tiedot ja tunnusluvut, jotka on tunnistettu olennaisuusarvion perusteella merkittäviksi sidosryhmien ja ryhmän liiketoiminnan kannalta.

GRI-sisältövertailu

Täysin raportoitu      
Osittain raportoitu      
Ei raportoitu 
Varmennettu ulkoisestiEi varmennettu ulkoisestiGRI:N SISÄLTÖ Linkki Raportointiaste Ulkoinen varmennus Lisätiedot
  Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus  
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet
  Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi OP-Pohjola-ryhmä
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut OP-Pohjola-ryhmä
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti OP-Pohjola-ryhmä
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta OP-Pohjola-ryhmä
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto OP-Pohjola-ryhmä
G4-8 Markkina-alueet OP-Pohjola-ryhmä
G4-9 Raportoivan organisaation koko OP-Pohjola-ryhmä
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstörakenne
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
G4-12 Organisaation toimitusketju Toimitusketju
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Keskeiset tapahtumat 2013

Toimitusketju
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Riskienhallinta
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Kansainväliset sitoumukset
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kansainväliset sitoumukset
  Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja Tilinpäätös, liite 55
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuus OP-Pohjolan vastuullisuudessa

GRI-raportointiperiaatteet

Olennaisuuden määrittely
G4-19 Olennaiset näkökohdat Tunnistetut olennaiset näkökohdat
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Laskentaraja
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Laskentaraja
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei muutoksia
  Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Vastuu sidosryhmistä
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Vastuu sidosryhmistä
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Vastuu sidosryhmistä
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Vastuu sidosryhmistä
  Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso 1.1.–31.12.2013
G4-29 Edellisen raportin päiväys 1.3.2013
G4-30 Raportin julkaisutiheys Vuosittain
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja viestinta (at) op.fi
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältövertailu
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen GRI-sovellustasoarvio/ulkoinen varmennus
  Hallinto
  Hallintorakenne ja kokoonpano
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinnointiperiaatteet
G4-35 Vastuunjako Hallinnointiperiaatteet
G4-36 Vastuuhenkilöt Hallinnointiperiaatteet
G4-37 Sidosryhmien konsultointi Hallinnointiperiaatteet
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallinnointiperiaatteet
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinnointiperiaatteet
G4-40 Hallituksen valinta Hallinnointiperiaatteet
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallinnointiperiaatteet
  Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinnointiperiaatteet
  Hallituksen pätevyyden ja suorituksen arviointi
G4-43 Hallituksen pätevyys Hallinnointiperiaatteet
G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi Hallinnointiperiaatteet
  Hallituksen rooli riskien hallinnassa
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Riskienhallinta
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Riskienhallinta
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Riskienhallinta
  Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen GRI-raportointiperiaatteet
  Hallituksen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suorituksen arvioinnissa
G4-49 Epäkohtien kommunikointi Riskienhallinta
G4-50 Hallitukselle raportoidut epäkohdat Riskienhallinta
  Palkitseminen ja kannusteet
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen
G4-52 Palkitsemisjärjestelmät Palkitsemisjärjestelmät
G4-53 Sidosryhmien näkemysten huomiointi Sidosryhmien näkemysten huomiointi
G4-54 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde toimintamaittain GRI-tunnusluvut
G4-55 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion muutos toimintamaittain GRI-tunnusluvut
  Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet OP-Pohjola-ryhmän perustehtävä ja strategia

Hyvän liiketavan periaatteet
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Hyvän liiketavan periaatteet
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Hyvän liiketavan periaatteet
  GRI-tunnusluvut: sosiaalinen vastuu, yhteiskunta
  Johtamistavan kuvaus
  Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Yhteiskuntavastuun johtaminen
  Toimialakohtaiset johtamistavan kuvaukset
  Tuotteiden ja palveluiden vaikutukset
FS1 Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa Vastuulliset tuotteet ja palvelut
FS2 Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa Vastuulliset tuotteet ja palvelut
FS3 Menettelytavat asiakkaiden yhteiskuntavastuun sopimuksenmukaisuuden valvontaan Vastuulliset tuotteet ja palvelut
FS4 Menettelytavat henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisäämiseen Eettinen liiketoiminta
FS5 Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai sijoittajien kanssa liittyen yhteiskuntavastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin Vastuulliset tuotteet ja palvelut
  Tuote- ja palvelutiedot
FS15 Menettelytavat finanssipalveluiden ja -tuotteiden vastuulliseen kehittämiseen ja myyntiin liittyen Tuotevastuu

Vastuullinen markkinointi
  Toimintaindikaattorit
  Tuotteiden ja palveluiden vaikutukset
  Näkökohta: Tuoteportfolio Tunnistettu olennainen näkökohta


FS6 Tuoteportfolion jakauma Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Tuoteportfolio
FS7 Erityistä sosiaalista hyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo jaoteltuna toimialoittain ja tarkoituksen mukaan Vastuulliset tuotteet ja palvelut Esimerkkejä sosiaalista hyötyä tuottavista tuotteista ja palveluista esitetty.

Tuoteportfolio
FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Tuoteportfolio
  Näkökohta: Auditointi Tunnistettu olennainen näkökohta


FS9 Ympäristö- ja sosiaalisten politiikkojen sekä riskienarviointimenetelmien kattavuus ja tarkastusfrekvenssi Auditointi
  Näkökohta: Omistajuus Tunnistettu olennainen näkökohta


FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa Vastuullinen sijoittaminen
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen Vastuullinen sijoittaminen
FS12 Ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyvät äänestysperiaatteet niiden osakkeiden osalta, joihin raportoitavalla organisaatiolla on äänivalta tai mahdollisuus vaikuttaa äänivallan käyttöön Vastuullinen sijoittaminen
  Taloudellinen vastuu
  Näkökohta: Taloudelliset tulokset Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudelliset vaikutukset

+ FSSS: Yleishyödyllisiä toimintoja tukevien ohjelmien arvo ja jakauma kohteittain
G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Taloudelliset vaikutukset
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Taloudelliset vaikutukset

Tilinpäätös, liite 39
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Taloudelliset vaikutukset
  Näkökohta: Välilliset taloudelliset vaikutukset Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Paikalliset hankkeet Paikalliset hankkeet, investoinnit toimivaan suomalaiseen maksuliikennejärjestelmään.
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudelliset vaikutukset

  Näkökohta: Ostokäytännöt Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa Toimitusketju
  Ympäristövastuu
  Näkökohta: Energia Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Energian kulutus
G4-EN4 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus Tietoa ei kerätä
G4-EN5 Energiaintensiteetti Energiaintensiteetti
G4-EN6 Energia kulutuksen vähentäminen Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet
G4-EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan
  Näkökohta: Päästöt Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet

+ FSSS: liikematkustamisen ja lähettipalveluiden kasvihuonekaasujen päästöt
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet
G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet
G4-EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet
G4-EN20 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan
G4-EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaa Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan
  Näkökohta: Tuotteet ja palvelut Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Sähköisten palvelujen kehitys
G4-EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan
  Näkökohta: Toimittajien ympäristöarvioinnit Tunnistettu olennainen näkökohta  

G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Toimitusketju
Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
G4-EN33 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Toimitusketju
Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
  Sosiaalinen vastuu
  Henkilöstö ja työolosuhteet
  Näkökohta: Työllistäminen Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstörakenne Alkaneet ja päättyneet työsuhteet on kerätty G4-ohjeistuksen edellyttämällä tarkkuudella. Mittariluvut on esitetty ilman jaottelua ikäryhmän, sukupuolen tai alueen mukaan.
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa GRI-tunnusluvut
G4-LA3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhempainloman jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan GRI-tunnusluvut
  Näkökohta: Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
  Näkökohta: Työterveys ja -turvallisuus Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa GRI-tunnusluvut
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuoleman­tapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan GRI-tunnusluvut Raportti esittää sairauspoissaolojen suhteellisen osuuden säännöllisestä vuosityöajasta Suomen osalta. Muita G4-LA6-mittarilukuja ei kerätty
G4-LA7 Työntekijät, jotka työskentelevät työtehtävissä, joissa on suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille OP-Pohjola-ryhmän liiketoiminnassa ei ole työtehtäviä, jossa olisi tunnistettu suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille.
G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat
  Näkökohta: Koulutus Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin GRI-tunnusluvut Koulutuskulujen suhteellinen osuus kokonais-palkkasummasta Suomen osalta. Varsinaisia G4-LA9-mittarilukuja ei kerätty.
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Osaamisen kehittäminen
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus GRI-tunnusluvut
  Näkökohta: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Henkilöstörakenne
  Näkökohta: Tasa-arvoinen palkitseminen Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa Palkitseminen Naisten palkan osuus miesten palkasta on kerätty G4 ohjeistuksen edellyttämällä tarkkuudella Rahoitusalan ja Vakuutusalan työehtosopimuksista Suomessa. Tietoa ei julkistettu.
  Näkökohta: Toimittajien työolojen arviointi Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Toimitusketju Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
G4-LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Toimitusketju Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
  Näkökohta: Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ei tapauksia vuonna 2013
  Ihmisoikeudet
  Näkökohta: Syrjinnän kielto Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Yksi väite selvitettävänä
  Näkökohta: Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Toimitusketju Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
G4-HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Toimitusketju Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
  Näkökohta: Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ei tapauksia vuonna 2013
  Yhteiskunta
  Näkökohta: Paikallisyhteisöt Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO1 Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisö-vuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan
G4-SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan
FS13 Finanssipalveluiden saatavuus haja-asutusalueilla tai alikehittyneillä talousalueilla jaoteltuna palvelutyypeittäin Taloudelliset vaikutukset
FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluita Vastuulliset tuotteet ja palvelut
  Näkökohta: Lahjonta ja korruption vastaisuus Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Yhteiskunta
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Yhteiskunta Koulutus väärinkäytösten estämiseen. Hyvän liiketavan periaatteiden koulutus.
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yhteiskunta
  Näkökohta: Poliittinen vaikuttaminen Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Yhteiskunta
  Näkökohta: Kilpailun rajoitukset Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Ei tapauksia vuonna 2013.
  Näkökohta: Määräystenmukaisuus Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Yhteiskunta
  Näkökohta: Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO9 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Toimitusketju Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
G4-SO10 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Toimitusketju Sisältyy toimittajahallinnan riskiarviointeihin ja tarvittaessa hankintasopimuksiin.
  Näkökohta: Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ei tapauksia vuonna 2013
  Tuotevastuu
  Näkökohta: Tuote- ja palvelutiedot Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintäjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat Tuotevastuu
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Ei tapauksia vuonna 2013
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakastyytyväisyys
FS16 Aloitteet finanssilukutaidon parantamiseksi jaoteltuna hyödynsaajittain Talouslukutaito
  Näkökohta: Markkinointiviestintä Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-PR6 Kiellettyjen tai kiistanalaisten tuotteiden myynti Ei raportoitu, koska tunnusluku ei sovellu OP-Pohjolan toimintaan. Toiminnan välillisiä vaikutuksia on käsitelty liiketoimintaprosessien kuvauksessa.
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Ei tapauksia vuonna 2013
  Näkökohta: Asiakkaiden yksityisyyden suoja Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Tuotevastuu
  Näkökohta: Määräystenmukaisuus Tunnistettu olennainen näkökohta    
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Ei tapauksia vuonna 2013
           
 

Global Compact -raportointi

 

Ihmisoikeudet (Human Rights) Lisätietoja
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Toimitusketju
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Toimitusketju
Työelämä (Labour)  
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet

Toimitusketju
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Toimitusketju
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Toimitusketju
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Toimitusketju

GRI-indeksi G4-HR3
Ympäristö (Environment)  
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Riskienhallinta
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Ympäristövastuu

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Toimitusketju
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Ympäristövastuu

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Toimitusketju
Korruption vastaisuus (Anti-Corruption)  
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus

Hyvän liiketavan periaatteet

Yhteiskunta
   
 

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu