Johtamiskäytännöt

Yhteiskuntavastuun johtaminen OP-Pohjolassa toteutuu osana normaalia liiketoiminnan johtamista. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuohjelman tehtävänä on ohjata ja koordinoida yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimenpiteitä sekä koota yhteen ryhmätasoisesti yhteiskuntavastuun tuloksia keskeisiltä vaikutusalueilta.

OP-Pohjolan olennaisiksi määrittelemät yhteiskuntavastuun näkökohdat on kuvattu olennaisuusarviossa ja GRI-sisältövertailussa. OP-Pohjolan toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin sekä liikesuhteisiin liittyy monia merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. OP-Pohjola-ryhmällä on kokonaisuutena merkittäviä välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia sekä koko suomalaisessa yhteiskunnassa että paikallisissa talouksissa.

OP-Pohjolan ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat energian kulutus, kasvihuonekaasujen päästöt sekä tuotteiden ja palveluiden käytön ympäristövaikutukset. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden avulla OP-Pohjola voi vaikuttaa myös oman toimintansa ulkopuolella syntyviin ympäristövaikutuksiin, jotka usein ovat vaikutuksiltaan merkittävästi suurempia kuin OP-Pohjolan oman toiminnan ympäristövaikutukset. Myös OP-Pohjola-ryhmälle tavaroita ja palveluja toimittavien yritysten ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä, ja siksi toimittajiin kohdistuvilla ympäristövaatimuksilla on tärkeä rooli yhteiskuntavastuun johtamisessa.

Sosiaalisen vastuun osalta merkittäviä vaikutuksia liittyy henkilöstöön ja työoloihin, koska OP-Pohjola on suuri työllistäjä. Henkilöstöjohtamisen käytännöt kattavat kaikki olennaisiksi tunnistetut yhteiskuntavastuun näkökohdat. OP-Pohjolan omaan toimintaan ei liity välittömästi merkittäviä ihmisoikeusriskejä tai -vaikutuksia. Välillisesti tällaisia vaikutuksia voi kuitenkin liittyä toimitusketjuun tai sijoitus- ja rahoituskohteiden toimintaan. Yhteiskunnallisista vaikutuksista merkittävimpiä ovat talousrikollisuuden ja väärinkäytösten aktiivinen torjunta, kuten lahjonnan ja korruption kitkeminen sekä kilpailun rajoitusten poistaminen. OP-Pohjolan tuotteiden ja palveluiden merkittävin vastuullisuusvaikutus liittyy asiakastiedon luottamuksellisuuteen ja tietoturvaan. Myös tuote- ja palvelutietoihin sekä markkinointikäytäntöihin voi liittyä merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia.

OP-Pohjola-ryhmän liiketoiminnan johtamiskäytännöt kattavat suurelta osin myös yhteiskuntavastuun johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Integroidun lähestymistavan etuna on vastuullisuusasioiden kytkeminen olemassa oleviin johtamisen prosesseihin. Yhteiskuntavastuun johtamiskäytännöt OP-Pohjola-ryhmässä koostuvat seuraavista elementeistä:

  • OP-Pohjolan yhteiskuntavastuun linjaukset
  • YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet
  • Hyvän liiketavan periaatteet
  • OP-Pohjolan yhteiskuntavastuuohjelma

Keskeiset johtamiskäytännöt on määritelty OP-Pohjolan hallinnointiperiaatteissa. OP-Pohjolan hyvä pankki- ja vakuutustapa ohjaa toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita kaikkialla. Riskienhallinta ja compliance -toiminto valvoo myös yhteiskuntavastuuseen liittyviä riskejä ja vaatimustenmukaisuutta.

OP-Pohjolan tuotteet ja palvelut voivat ohjata taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. OP-Pohjola-ryhmässä yritysrahoituksen ohjenuorana ovat luotonannon eettiset periaatteet ja ohjeet. OP-Rahastoyhtiö Oy ja Pohjola Varainhoito Oy ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

OP-Pohjolan omassa toiminnassa ympäristövastuun merkittävien näkökohtien hallintaa kehitetään ottamalla käyttöön Green Office -järjestelmiä ja LEED-vaatimuksia.

Henkilöstöön ja työoloihin liittyviä vaikutuksia OP-Pohjolassa johdetaan strategisten HR-linjausten ja OP-Pohjolan henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Käytännön johtamistyökaluja ovat OP-Pohjolan hyvän johtamisen periaatteet, palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka, yhteinen tasa-arvon runkosuunnitelma ja OP-Akatemia.

OP-Pohjola on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Ryhmä noudattaa markkinointilainsäädäntöä ja kansainvälisten järjestöjen itsesäätelyohjeistuksia, joita ovat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ohjeet. Lisäksi OP-Pohjola noudattaa Kuluttajaviraston markkinointiohjetta. Jatkuvalla koulutuksella pyritään lisäämään henkilöstön ammattiosaamista tarjoamalla heille laajasti erilaisia koulutuksia, jotka liittyvät eri pankki- ja vakuutustoimintoihin kuten sisäpiirisääntelyyn, eettisyyteen sekä tietoturvaan ja lainsäädäntöön.

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu