Rahoitusalan omat GRI-näkökohdat

GRI-ohjeiston rahoitusalan toimialakohtainen liite määrittelee ja ohjeistaa pankki- ja vakuutusyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportointiin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten vastuullisuutta tuote- ja palvelutarjonnassa sekä vastuullista sijoittamista ja omistajuutta. Tuote- ja palvelutarjonnassa vastuullisuudella tarkoitetaan raportoivan organisaation toimenpiteitä ja aloitteita kehittää ja markkinoida tuotteita ja palveluja, jotka huomioivat vastuullisuuskriteerit.

Erityisesti painopistealueena ovat tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat sosiaaliseen tai ympäristövastuuseen liittyviä hyötyjä ja siten vähentävät negatiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia arvoketjussa. Tavoitteena on myös kuvata, missä laajuudessa tällaisia tuotteita ja palveluja sisältyy nykyiseen tuote- ja palveluportfolioon sekä millä tavalla organisaatio edistää uusia vastuullisuuteen liittyviä tuoteinnovaatioita finanssialalla.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Vastuulliset tuotteet ja palvelut on yksi OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuun painopistealueista, ja vastuullisuus on siten kiinteä osa tuote- ja palvelukehitystä. Monet finanssipalvelut, kuten vakuutukset tai talouden- tai riskienhallinnan apuvälineet ovat lähtökohdiltaan vastuullisia. Lisäksi OP-Pohjola tarjoaa aktiivisesti muun muassa tehokkuus- ja ympäristöhyötyä tarjoavia sähköisiä tuotteita ja palveluja. Vastuullisuus on erottamaton osa myös ryhmän sijoitustoimintaa.

Tuoteportfolio

Tuoteportfolion jakaumaprosentti sektorin mukaan (FS6)

Ryhmän tuoteportfolio koostuu erilaisista finanssitoimialan tuotteista ja palveluista. Tuoteportfolion jakauma on esitetty tarkasti OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen liitteessä numero 59 Segmenttiraportointi.

Erityistä sosiaalista hyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo jaoteltuna toimialoittain ja tarkoituksen mukaan (FS7)

OP-Pohjola tarjoaa aktiivisesti nuorille ensiasunnonostajille ehdoiltaan edullista valtion takaamaa asuntosäästöpalkkiolainaa (ASP). ASP-lainat auttavat ensiasunnon hankkimisessa ja samalla opettavat nuoria vastuulliseen taloudenpitoon ja tavoitesäästämiseen. Vuonna 2013 Suomessa avattiin kaikkiaan 29 144 uutta ASP-tiliä, joista OP-Pohjolan markkinaosuus oli 46 %.

Pohjola Pankilla on käytössä Euroopan neuvoston kehityspankin (CEB) rahoitusta 170 miljoonaa euroa, joka kohdistuu pääosin sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palvelujen kokonaisarvo (FS8)

Pohjola Pankilla on Pohjoismaiden investointipankin (NIB) lainasopimus, jonka tarkoituksena on välittää rahoitusta Pohjola Pankin yritys- ja yhteisöasiakkaille ennalta sovittuihin energiatehokkuutta lisääviin ja negatiivisia ympäristövaikutuksia vähentäviin investointeihin. Limiittiä on käytössä 30 miljoonaa euroa.

Euroopan investointipankin (EIB) kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa 2013 100 miljoonaa euron lainaohjelma, jonka puitteissa voidaan myöntää erityisehtoista rahoitusta PK-yrityksille muun muassa jätehuoltoon, energiantuotantoon, terveyspalveluihin ja vesilaitoksiin.

Auditointi

Ympäristö- ja sosiaalisten politiikkojen sekä riskienarviointimenetelmien kattavuus ja tarkastusfrekvenssi (FS9)

Yhteiskuntavastuuseen liittyviä auditointimenettelyjä kehitetään osana OP-Pohjola-ryhmän johtamiskäytäntöjä. Koska vastuullisuus integroituu osaksi liiketoimintaa, myös ympäristö- ja sosiaalisen vastuun politiikkojen toteutumista sekä niihin liittyviä riskejä arvioidaan osana liiketoiminnan prosesseja. Yhteiskuntavastuuasioiden noudattamista käydään läpi esimerkiksi luottoriskien arvioinnissa, uusien tuotteiden, liiketoimintamallien ja järjestelmien hyväksymismenettelyssä sekä toiminnan eettisyyden valvonnassa. Hankintaohjeistuksen mukaisesti edellytämme sopimuskumppaneiltamme yhteiskuntavastuuperiaatteiden noudattamista. Osana toimittajahallinnan riskikartoitusta arvioidaan toimittajan yhteiskuntavastuuseen liittyvät riskit.

Pohjola Varainhoidon salkunhoitajat tapaavat säännöllisesti osana normaalia sijoitustoimintaa erityisesti suomalaisten, eurooppalaisten ja venäläisten sijoituskohteiden johtoa. Suomalaiset sijoituskohteet tavataan tyypillisesti vähintään kerran vuodessa ja myös eurooppalaisia ja venäläisiä sijoituskohteita tavataan aktiivisesti. Muiden markkina-alueiden osalta yritystapaamiset ovat satunnaisempia. Tapaamisten yhteydessä keskustellaan säännöllisesti myös yhtiöiden vastuullisuuteen liittyvistä asioista.

 

Vastuullinen sijoittaminen

Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa (FS10), äänestysperiaatteet (FS12)

Aktiivinen omistajuus on kiinteä osa vastuullista sijoittamista. OP-Rahastoyhtiö käyttää hallinnoimiensa sijoitusrahastojen äänioikeutta yhtiön hallituksessa hyväksytyn omistajapolitiikan mukaisesti. Epäkohdat pyritään käsittelemään suoraan yhtiön kanssa ennen yhtiökokouksia, jolloin mahdollisissa äänestystilanteissa tuetaan hallituksen esitystä. Pohjola Varainhoito osallistuu OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikan käytännön toteuttamiseen osallistumalla aktiivisesti erityisesti suomalaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin OP-Rahastoyhtiön valtuuttamana. Vuonna 2013 OP-Rahastoyhtiö osallistui 46 yhtiökokoukseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi OP-Rahastoyhtiön edustaja nimitettiin 2 yhtiön nimitystoimikuntaan vuonna 2013.

Yksi tärkeimmistä keinoista hankkia tietoa ja arvioida yritysten vastuullisuutta ovat salkunhoitajien tapaamiset yritysjohdon kanssa. Pohjola Varainhoidon hoitamissa OP-rahastoissa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 54 suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita. Pohjola Varainhoito keskusteli ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksistä niistä 19 prosentin kanssa vuoden aikana.

Pohjola Varainhoito ja OP-Rahastoyhtiö vaikuttavat yrityksiin myös muilla tavoin. Mikäli sijoituskohteiden joukossa on yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus tai joiden toiminta ei muutoin ole vastuullista ja sijoittajan pidemmän aikavälin etujen mukaista, Pohjola Varainhoito ja OP-Rahastoyhtiö voivat kehottaa ja painostaa yritystä tilanteen korjaamiseen.

Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen (FS11)

Positiivinen arvottaminen

OP-Rahastoyhtiössä ja Pohjola Varainhoidossa sijoituskohteita ja yhteistyökumppaneita kannustetaan toimimaan vastuullisesti ja kansainvälisten normien mukaisesti. Lähtökohtaisesti kaikissa rahastoissa houkuttelevimpia sijoituskohteita ovat liikkeeseenlaskijat, joiden toiminta on kansainvälisten eettisten normien näkökulmasta moitteetonta.

Positiivinen arvottaminen kuitenkin korostuu erityisesti OP-Ilmasto- ja OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahastoissa. OP-Ilmaston sijoitusvalikoiman muodostavat yhtiöt, jotka ovat hyvässä asemassa, kun yhteiskunnat ja yritykset sopeuttavat esimerkiksi energiaratkaisujaan ja materiaalien käyttöään vähemmän hiilidioksidia tuottavaan suuntaan. OP-Puhdas Vesi puolestaan sijoittaa kestävän kehityksen mukaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnassa korostuu vettä säästävän teknologian kehittäminen, saastumisen ehkäisy sekä toimivan ja luotettavan vesi-infrastruktuurin rakentaminen. Näiden rahastojen arvo vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 160,3 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia OP-Rahastoyhtiön osakerahastojen pääomista.

Negatiivinen arvottaminen

Pohjola Varainhoito ei tee aktiivisia suoria sijoituksia Ottawan (1997) ja Oslon (2012) sopimuksissa kiellettyjä henkilömiinoja tai rypäleaseita valmistaviin yrityksiin. Myös kansainvälisiä normeja rikkovia yrityksiä voidaan poistaa sijoituskelpoisten arvopaperien joukosta, mikäli niiden toimintatavat eivät muutu vaikuttamisyrityksistä huolimatta.

Vuodesta 2013 lähtien negatiiviseen seulontaan liittyen OP-Rahastoyhtiö ja Pohjola Varainhoito aloittivat yhteistyön ruotsalaisen GES Investment Servicen kanssa. GES Investment Service tuottaa sijoitustoiminnan käyttöön jatkuvaa analyysia kansainvälisten normien toteutumisesta sijoituskohteissa. Jatkuvan analyysin lisäksi GES Investment Service käy Pohjola Varainhoidon ja OP-Rahastoyhtiön sijoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa kansainvälisten normirikkomusten varalta. Tämän seulonnan piiriin kuuluvat kaikki Pohjola Varainhoidon hallinnoimat suorat osake- ja yrityslainasijoitukset, jotka olivat vuoden 2013 lopussa yhteensä 11,4 miljardia euroa eli 32 prosenttia kaikista Pohjola Varainhoidon hallinnoimista varoista (AuM).

 

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu