Ympäristövastuu

Hiilijalanjälki, kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti ja vähentämistoimet (G4-EN6, G4-EN15–19)

OP-Pohjola-ryhmän toiminnassa syntyy sekä välittömiä että välillisiä ympäristövaikutuksia. OP-Pohjola-ryhmä pyrkii vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia niin energian, jätteiden kuin materiaalienkin osalta sekä kehittämään systemaattisesti ympäristöasioiden hallintaan liittyviä käytäntöjään. Lisäksi OP-Pohjola toimii välillisenä vaikuttajana ohjatessaan asiakkaita ottamaan ympäristövaikutukset huomioon rahoituksen, vahinkovakuuttamisen ja sijoittamisen päätöksissä sekä suosittelemalla sähköistä asiointia ja sähköisiä asiakirjoja.

Vuoden 2013 aikana Vallila-korttelin Vääksyntie 2:ssa kehitettiin kiinteistön energiatehokkuutta, jätehuoltoa sekä sisäolosuhteita LEED-ympäristöluokituksen edellyttämien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiinteistössä toteutettiin energiakatselmus, jonka perusteella kohteessa mahdollistettiin muun muassa LVI-laitteiden käytön optimoinnin ja valaistusjärjestelmien uudistamisen avulla 507,6 GJ:n säästöt energiankulutuksessa, joka tarkoittaisi noin 17 000 euron ja 109 CO2-tonnin vuotuista vähennystä. Vuoden aikana näitä säästötoimenpiteitä toteutettiin 184 GJ:n edestä (n.46 CO2 tn).

Vuoden aikana uusia osia Vallila-korttelista liitettiin kaukokylmäverkkoon, minkä myötä vuotuinen jäähdytysenergiantarve on vähentynyt noin 11 681 GJ edellisvuotisen jäähdytysenergiankulutuksen perusteella. Säästöä vastaava hiilidioksidipäästö Vallilan kiinteistössä vuonna 2013 käytetyn sähkön päästökertoimella.on 555 CO2 tn.

Vuonna 2013 etäneuvottelulaitteiden käyttöönotto eteni nopeasti OP-Pohjolassa. Ylivoimaisesti eniten käytettiin kahdenvälistä pikaviestitoimintoa, mutta perinteisiä kokouksia korvaavien vähintään kolmen henkilön ääni- tai videoneuvotteluja pidettiin vuoden aikana selvästi yli 50 000 ja niiden määrä kasvoi jyrkästi vuoden aikana. Kokousmatkojen väheneminen etäneuvottelujen ansiosta tehostaa työtä huomattavasti ja vähentää liikenteen päästöjä.

OP-Pohjola-ryhmän hiilijalanjälki (scope 1+2+3) vuonna 2013 oli yhteensä noin 42 924 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli 3,5 tonnia henkeä kohti. OP-Pohjolan oman toiminnan (scope 1+2) kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 35 003 CO2e-tonnia eli 2,9 tonnia henkeä kohti.

Energian kulutus (G4-EN3), energiaintensiteetti (G4-EN5)


OP-Pohjola-ryhmän Helsingin suurimpien kiinteistöjen (Vääksyntie 2 ja 4, Elimäenkatu 5, Elimäenkatu 15, Lapinmäentie ja Hiomotie) energiankokonaiskulutus (kiinteistöjen sähkö ja lämpö sekä Teollisuuskadun konesali) oli 169 971 GJ (199 174 vuonna 2012). Energiaintensiteetti eli kokonaisenergiankulutus henkeä kohti oli 38 GJ. Sähkön kulutuksen muutokseen vaikutti OP-Pohjola-ryhmän Vallila 2015 -kiinteistöhanke, jossa Vallila-korttelin vanhoja tiloja on saneerattu tai purettu uusien ympäristötehokkaampien rakennusten tieltä.

OP-Pohjola on laskenut myös oman toiminnan epäsuorat päästöt ostetun sähkön ja lämmön tuotannosta Helsingin suurimpien kiinteistöjen ja jäsenosuuspankkien käytössä olevissa toimistokiinteistöissä sekä konesaleissa.

OP-Pohjola-ryhmän Helsingin suurimmat kiinteistöt on liitetty kaukolämpöverkkoon, joten niiden polttoaineiden hallinta ja energiantuotanto ovat energiayhtiöiden vastuulla. Epäsuora energian kokonaiskulutus näissä kiinteistöissä oli 546 097 GJ. Helsingin Lapinmäentien kiinteistöissä varavoimakoneen koekäyttöihin on käytetty noin 1 200 litraa polttoainetta.

Vuonna 2014 käyttöönotettavaan energiaseurantajärjestelmään otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan myös kulutuspiikkien tunnistus- ja hälytysjärjestelmä.

Muut epäsuorasta energiankäytöstä aiheutuvat kasvihuonepäästöt (G4-EN17)

OP-Pohjola-ryhmä huomioi hiilijalanjäljen laskennassa GHG-protokollan, scope 3, mukaisista päästöistä liikematkustamisen, ostettujen kuljetusten ja paperinkulutuksesta syntyvät päästöt. OP-Pohjolan-ryhmän henkilöstön liikematkailu on ohjeistettu matkustusohjeella. Liikematkustamisesta kertyi 3 378 tn CO2-päästöjä vuonna 2013 (2012: 3880 tnCO2). Liikematkustuksen vähentämiseksi OP-Pohjola on panostanut video- ja verkkoneuvottelumahdollisuuksiin. Matkustusohjeen mukaan kotimaanmatkoilla käytetään pääsääntöisesti junaa tai linja-autoa. OP-Pohjola-ryhmän omista sekä sen ohjauksessa olevista kuljetuksista kertyi 12,8 tonnia (2012: 22,1 tn CO2) ja paperinkulutuksesta 2 884 tonnia CO2-päästöjä vuonna 2013 (2012: 3 304 tn CO2).

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu