Paikallisuus ja yhteiskunta

Yksi OP-Pohjolan arvoista on yhdessä menestyminen. Sen mukaisesti ryhmä on aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. Tavoite on rakentaa pitkäaikaista luottamusta eri sidosryhmien kanssa paikallisesti. Ryhmällä on Suomen laajin pankki- ja vakuutuspalvelut kattava palveluverkko, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden tasa-arvoiset asiointimahdollisuudet koko maassa.

OP-Pohjola-ryhmän noin 500 toimipaikkaa eri puolella maata luovat hyvät edellytykset vuorovaikutukseen paikallisten yhteisöjen kanssa. Lisäksi OP-Pohjola tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman pankki- ja vakuutuspalveluja sähköisesti.

Vastuu suomalaisesta infrastruktuurista

Riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan tavoitteena on turvata OP-Pohjola-ryhmän ja sen yhteisöjen riskinkantokyky ja varmistaa, että ryhmän toimintaedellytykset eivät vaarannu pitkällä aikavälillä. Ryhmän vakavaraisuus on vahva sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuudella (RAVA-vakavaraisuus) että luottolaitoslain mukaisella vakavaraisuudella mitattuna.

Finanssikriisin seurauksena EU-alueen pankkien vakavaraisuussäännökset tiukentuvat. Muutoksilla pyritään muun muassa parantamaan omien varojen laatua, kasvattamaan pääomapuskureita, vähentämään pääomavaateen syklisyyttä ja pankkien velkaantuneisuutta sekä asettamaan määrällisiä rajoitteita likviditeettiriskille. Muutokset tulevat voimaan vuosina 2014–2019. Myös vakuutussektorin vakavaraisuussäännökset ovat muuttumassa. Vakuutussektorin Solvenssi II -säännösmuutoksilla pyritään parantamaan vakuutusyhtiöiden omien varojen laatua, parantamaan yhtiöiden omaa riskienhallintaa, lisäämään pääomavaateen riskiperusteisuutta ja yhtenäistämään vakuutussektorin vakavaraisuussäännöksiä Euroopassa. EU-tasoiset säännökset astuvat voimaan vaiheittain vuoden 2016 alusta. OP-Pohjola-ryhmä on valmistautunut sääntelymuutoksiin aktiivisesti.

Nykyisestä ja ennakoidusta vakavaraisuusasemasta on esitetty tarkempia tietoja osana OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöstä, joka on luettavissa verkkosivuillamme op.fi.

Ryhmän luotonmyönnön perusperiaatteet on säilytetty vuonna 2013 ennallaan. Heikentynyt taloustilanne ei ole vaikuttanut järjestämättömien luottojen ja luottotappioiden määrään, vaan ne ovat pysyneet alhaisella tasolla.

Kotimainen suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014 osana siirtymistä yhteiseen euromaksualueeseen SEPAan. Korvaavaksi palveluksi OP-Pohjola suosittelee asiakkailleen tehokasta ja ympäristöystävällistä e-laskua. Täydentävänä palveluna OP-Pohjola tarjoaa uutta suoramaksua, jonka avulla laskujen automatisoitu maksaminen on mahdollista myös verkkopankkia käyttämättömille asiakkaille. OP-Pohjola ottaa vastaan e-lasku- ja suoramaksutoimeksiantoja myös paperisina tukeakseen hyväntekeväisyysjärjestöjen varainhankintatoimintaa ja auttaakseen senioreita heidän pankkiasioinnissaan.

 

Asiointikanavien kehittäminen

OP-Pohjolan vastuullisuutta on asiointikanavien kehittäminen niin, että ne vastaavat asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Asiakkaiden arkea helpottavien sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu OP-Pohjolassa voimakkaana. Vuoden 2013 aikana on otettu käyttöön verkkoneuvottelu, jossa asiakas voi suojatussa yhteydessä neuvotella pankin kanssa vaikkapa asuntolainan verkon välityksellä kotisohvalta. Lisäksi asiakas voi varata verkossa itselleen ajan asioiden hoitoon joko konttoriin tai puhelin- tai verkkoneuvotteluun. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös verkossa chatin kautta.

Nykyään valtaosa asiakkaiden päivittäisasioinnista tapahtuu sähköisissä kanavissa. Siksi OP-Pohjolan mobiilipalvelujen tarjontaa on laajennettu vuonna 2013. Asiakkaat ovat ottaneet laajasti käyttöön uudet älypuhelinratkaisut, joiden käyttö jatkaa kasvua. Syksyllä 2013 mobiilikäytön osuus sähköisestä asioinnista oli jo noin viidennes, ja nopean kasvun odotetaan jatkuvan. Vuoden lopulla avattiin myös englanninkielinen mobiilisovellus pankkiasioiden hoitoon.

Syksyllä 2013 satojen asiakashaastattelujen ja -tutkimusten tuloksena lanseerattiin mobiililompakko Pivo. Pivo toimii käyttäjänsä älypuhelimessa raha-asioiden ymmärtämisen tukena ja auttaa hyödyntämään erilaisia etuja arjen ostoksissa. Oman saldonäkymän ja raha-asioiden lähiajan ennusteen näkee turvallisesti mutta helposti lyhyen tunnusluvun syöttämisen jälkeen. Tulevaisuudessa Pivo mahdollistaa myös ostosten teon ja maksamisen älypuhelimella. Heti liikkeellelähdöstään alkaen Pivo on osoittautunut asiakkaille tarpeelliseksi: sitä käytetään selvästi tiheämmin kuin muita sähköisiä palveluita – monet käyttäjät jopa päivittäin.

Osuuspankin konttoreiden uuden tila- ja palvelumallin käyttöönotto aloitettiin vuonna 2013 kahdessa pankissa, Helsingin OP Pankin Tapiolan konttorissa ja Tampereen Seudun OP:n Hervannan konttorissa. Ensimmäiset kokemukset uusista tiloista ovat olleet erittäin positiivisia. Uudenlaisen palvelumallin tavoitteena on ottaa entistäkin paremmin huomioon erilaiset konttorissa asioivat asiakasryhmät.

 

Tietoturvan varmistaminen

Sähköisen asioinnin sekä pankki- ja vakuutustoiminnan tietojärjestelmien toimintavarmuus on OP-Pohjolassa erityisen huomion kohteena. OP-Pohjola arvioi ja kehittää ennakoiden ja aktiivisesti sähköisten asiakaspalveluiden turvallisuusratkaisuja sekä tekee systemaattista kehitystyötä tietoturvan varmistamiseksi.

Vuoden 2013 aikana OP-Pohjola kehitti edelleen palvelujensa turvallisuutta ja kykyään reagoida mahdollisiin verkkohyökkäyksiin. Lisäksi OP-Pohjola on tiivistänyt entisestään yhteistyötä viranomaisten ja finanssialan toimijoiden kanssa sähköiseen asiointiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja niiden selvittämisen nopeuttamiseksi.

Vuonna 2011 käyttöön otettua verkkomaksun lisävahvistusta on kehitetty edelleen vuonna 2013. Maksun lisävahvistus on turvaratkaisu, jonka avulla asiakkaalle tarjotaan parempaa turvaa hänen tietokoneellaan mahdollisesti olevia haittaohjelmia vastaan. Vuonna 2013 OP-Pohjola-ryhmä on kehittänyt kykyään havaita OP-verkkopalvelussa ilmeneviä väärinkäytöksiä sekä ilmoittaa väärinkäytöksistä viranomaisille ja asiakkailleen.

 

Paikalliset hankkeet

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuohjelman oleellinen osa ovat valtakunnalliset, paikalliset ja alueelliset hankkeet ja tapahtumat eri sidosryhmien kanssa. Niiden pitkän aikavalin tavoitteena on yhdessä sidosryhmien kanssa toteuttaa ryhmän perustehtävää.

OP-Pohjola-ryhmä on tehnyt kumppanuussopimuksen Uuden Lastensairaalan tukiyhdistyksen kanssa. Kumppanuussopimuksen myötä OP-Pohjola lahjoittaa miljoona euroa uuden lastensairaalan rakentamiseen. Tukisummaa kasvatetaan eri toimenpitein yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä tukiyhdistyksen kanssa vuoteen 2017 mennessä.

Osuuspankit järjestävät paikallisia tapahtumia ja hankkeita eri puolella Suomea. Päätökset näistä toimenpiteistä tehdään paikallisesti. Esimerkiksi suurimmat osuuspankkit ovat osallistuneet Yrityskylä-tapahtumaan, joka on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu työelämän, yhteiskunnan ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Lisäksi osuuspankit ovat aikaisempien vuosien tapaan osallistuneet nuorten työllistämishankkeisiin ja tukeneet erilaisia paikallisia kulttuuritapahtumia ja harrastuskerhoja. Esimerkiksi Osuuspankkien ja 4H-yhdistysten yhteistyönä toteuttamalle Ajokortti työelämään -kurssille osallistui 579 nuorta.

Vahinkovakuutusyhtiö Seesam puolestaan on tukenut vuosien ajan Baltiassa liikenneturvallisuuskampanjaa, jossa juhannuksena autoilevat sitoutuvat pysymään raittiina ja huolehtimaan myös ystävistään. Kampanjaan sitoutui vuonna 2013 yli 2000 henkilöä.

OP-Pohjola on vuonna 2013 osallistunut yhdessä kolmen muun pankin kanssa Tasavallan presidentin käynnistämään Ihan tavallisia asioita -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria heidän oman taloutensa hallinnassa. Hanke on ollut käynnissä Helsingin, Riihimäen, Joensuun, Jyväskylän ja Oulun seudulla. Paikalliset nuorisotyöntekijät ovat koonneet oman alueensa nuorista ryhmiä, joita pankkilaiset ovat tavanneet ja keskustellet heidän kanssaan taloudenhallinnan perusasioista. Palaute nuorilta on ollut hyvää ja myös osuuspankkilaiset ovat olleet innokkaasti mukana arvokkaassa työssä.

 

Talouslukutaito

OP-Pohjola panostaa suomalaisten talouslukutaidon edistämiseen ja pankki- ja vakuutusasioiden tuntemiseen. OP-Pohjolassa on tehty useana vuonna tutkimus suomalaisten talouslukutaidosta, niin myös vuonna 2013. Tutkimuksen mukaan oma pankki koetaan yhä selvästi tärkeimmäksi opastajaksi, kun oma talous askarruttaa. Nuorten kohdalla pankin lisäksi korostuu sukulaisten ja ystävien rooli. Eri ihmisryhmistä aktiivisimmiksi talousasioiden seuraajiksi erottuivat seniorit ja ammatinharjoittajat.

Osuuspankit ovat järjestäneet paikallisia tapahtumia nuorille ja seniorikansalaisille sekä talouden eri teemoihin liittyviä tilaisuuksia henkilö- ja yritysasiakkaille. Esimerkiksi jo monena vuonna pidettyjä yritysten Starttipäiviä järjestettiin eri puolilla Suomea. Tapahtumista vastaavat osuuspankit ja Pohjola Vakuutus yhdessä. Kohderyhmänä ovat yrityksen perustamista tai ostamista harkitsevat henkilöt. Merkittävä osa talouslukutaidon ylläpitoa on ollut oppilaitosyhteistyö: opinnäytetyöt, opiskelijavierailut, työharjoittelupaikat ja rekrytointimessut. Lisaksi osuuspankeilla on ollut pienimuotoisia paikallisia tapahtumia liittyen taloustaidon ja talouslukutaidon opettamiseen nuorille ja seniorikansalaisille.

Pankeilla on ollut myös eri talouden teemoihin liittyviä tilaisuuksia yksityisasiakkaille ja yrityksille. Pohjola Pankki järjesti yhdessä paikallisten osuuspankkien kanssa sijoittajastrategiatilaisuuksia, joihin osallistui vuoden 2013 aikana lähes 10 000 asiakasta eri puolella Suomea. Näissä tilaisuuksissa keskeistä on markkinanäkemysten lisäksi ollut esimerkiksi talouskehityksen tulkitseminen ja Euroopan velkakriisiin liittyvien käsitteiden selventäminen.

Myös asiakaslehtien rooli talouslukutaidon edistämisessä on merkittävä. OP-Pohjola-lehti on Suomen kolmanneksi luetuin aikakausilehti (KMT kevät 2013) ja sen tavoite on kertoa pankki- ja vakuutusasioista yli 1,4 miljoonalle lukijalleen. OP-Pohjolan julkaiseman Chydenius-lehden tavoite on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja julkaista talouselämän eturivin vaikuttajien näkemyksiä. OP-Pohjola-ryhmälla on myös muita eri kohderyhmien asiakaslehtiä. Jatkossa ryhmän tavoite on lisätä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja helpottaa talousasioista viestimistä myös omilla verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median, kuten Facebookin ja Twitterin, kautta.

 

"Suomalaisten pankkien päätökset vaikuttavat merkittävästi niihin mahdollisuuksiin, mitä yrityksillä on toimintansa kehittämiseen."

(Yritysasiakas, olennaisuusarvio)

 
 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu