Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa osaltaan OP-Pohjola-ryhmän strategian toteutuminen. Strategian mukaan ryhmän riskinkantokyky varmistetaan kaikissa olosuhteissa ja riskinotto suhteessa riskinkantokykyyn pidetään maltillisena. Maltillisen riskinoton linjaus heijastuu selkeästi päivittäiseen liiketoimintaan ja se otetaan huomioon kaikkien OP-Pohjola-ryhmän merkittävimpien riskien hallinnassa.

Luottoriski on yksi OP-Pohjola-ryhmän merkittävimmistä riskeistä ja sitä sisältyy ensisijaisesti pankkitoimintaan. Pankkitoiminnassa luottoriskin hallinnassa kiinnitetään erityistä huomiota luottosalkun laadun säilyttämiseen ja kasvun riskipitoisuuden valvontaan. Riskienhallinta myös varmistaa, että kasvu on ryhmän varainhankintasuunnitelman mukaisesti rahoitettavissa. Edullinen varainhankinta puolestaan turvataan rakentamalla vahva rakenteellinen rahoitusriskiasema ja hyvä maksuvalmius.

Pankkitoiminnan merkittävin markkinariski syntyy korkotason muutoksen vaikutuksesta korkokatteeseen. Myös vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa korkoriski on vastuuvelkaan sisältyvistä markkinariskeistä merkittävin. Vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa keskeinen merkitys on myös sijoitustoiminnan markkinariskeillä. Maltillinen riskinoton linjaus velvoittaa tunnistamaan nämä riskit ja rajoittamaan ne hyväksyttävälle tasolle. Vakuutustoiminnassa tämä linjaus edellyttää hyvin toimivia vastuunvalinnan ja hinnoittelun prosesseja sekä selkeitä jälleenvakuutuksen periaatteita.

Riskienhallinta on osa jokapäiväistä liiketoimintaa ja yrityskulttuuria

Riskienhallinta on kiinteä osa päivittäistä liiketoimintaa ja sen johtamista. Pitkäjänteisyys ja vastuullisuus ohjaavat asiakassuhteen hoitoa. Vähittäispankkitoiminnassa riskienhallinnan rooli heijastuu esimerkiksi siten, että keskeisin edellytys myönteiselle luottopäätökselle on asiakkaan takaisinmaksukyky. Riskitietoisuus sisältyy jokaiseen liiketoimintapäätökseen ja se on olennainen osa yrityskulttuuria.

Erityisesti operatiivisten riskien hallinnassa kiinnitetään paljon huomiota organisaation riskitietoisuuteen. Operatiivisten riskien hallinta tunnistaa ja arvioi riskejä sekä varmistaa kontrolli- ja hallintakeinojen toimivuutta ja riittävyyttä. Se toteuttaa maltillisen riskinoton linjausta myös varmistamalla, että viranomaisten antamia ja ryhmän sisäisiä toimintaperiaatteita ja ohjeita noudatetaan.

Riskienhallinnan ydin on hyvä asiakastuntemus

OP-Pohjola-ryhmässä riskienhallinta muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisen osan muodostavat jokapäiväisessä liiketoiminnassa tehtävät riskipäätökset ja riskiaseman seuranta. Aktiivisessa asiakassuhteen hoidossa saavutettu asiakastuntemus on riskienhallinnan onnistumisen perusedellytys ja se varmistaa maltillisen riskinoton. Vahva riskienhallinta on sekä asiakkaan että OP-Pohjola-ryhmän etu.

Toisen osan muodostaa ryhmän keskitetty riskienhallinta, joka vastaa riskienhallinnan yleisistä edellytyksistä OP-Pohjola-ryhmässä. Tämä liiketoiminnasta riippumaton riskienhallinta ohjaa ja valvoo ryhmän yhteisöjen riskienhallintaa ja analysoi niiden riskiasemaa. Kolmas riskienhallinnan osa on sisäinen tarkastus, joka arvioi sekä keskusyhteisön että jäsenyhteisöjen riskienhallintaa.

Lue lisää OP-Pohjola-ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteista.