Ansvarskänsla

Samhällsansvar är en integrerad del av OP-Pohjola-gruppens affärsverksamhet och strategi. Ansvarskänslan bygger på den kooperativa verksamheten, våra värderingar, en stark kapitaltäckning och en kunnig riskhantering. Vårt samhällsansvar omfattar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Vårt mål när det gäller samhällsansvar är att vara en föregångare i branschen i Finland.

Omasairaala ger hjälp snabbt

Sjukhuset Omasairaala i Lillhoplax i Helsingfors håller vad det lovar.  Det anser i varje fall Olli Rimpiläinen, som bröt sitt nyckelben på en skidresa.

- Jag håller på med snowboarding och då händer det allt möjligt smått. Jämfört med mina tidigare erfarenheter är vården på Omasairaala snabbare och smidigare. Här följer man en minuttidtabell och jag har inte en enda gång behövt vänta på behandlingen, säger han.

Ollis olycka inträffade på den sista semesterdagen i Italien. Genast efter resan ringde Olli till Pohjola som rekommenderade vård vid sjukhuset Omasairaala som är specialiserat på ortopediska sjukdomar och skador. Han fick tid till läkaren på tisdag och redan på onsdag var han på operationsbordet.

Läs mer

Stöd för skydd av småvatten genom fondsparande

OP-Rent Vatten är en aktiefond som placerar sina tillgångar på den globala marknaden i företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom vattenbranschen.

– Den knappa tillgången på rent vatten och utmaningarna i vattendistributionen väcker oro, men skapar samtidigt också affärsmöjligheter. Därför tilltalar fonden sparare och placerare både genom sitt naturskyddstema och ur ett ekonomiskt perspektiv, berättar verkställande direktör Samuli Sipilä vid OP-Fondbolaget.

Våren 2013 kompletterades fondens avkastnings- och tillväxtandelar med välgörenhetsandelar, med vilkas hjälp OP-Pohjola och andelsägarna tillsammans stöder skyddet av sjöar och vattendrag. Fondspararna har tagit emot nyheten med entusiasm, och i slutet av 2013 hade över 200 000 euro samlats i välgörenhetsandelarna.

Läs mer

 

 
 

Ansvarskänsla

KPI-index

KPI-index för samhällsansvarsprogrammet Mål

2011 2012 2013 2014 2016
Lokalplanet och samhället
Kapitaltäckningen för finans-
och försäkringskonglomerat (enl. konglomeratlagen)
1,80 1,90 1,90 1,6 1,6
Kundtjänsternas funktionssäkerhet (%) 99,78 99,96 99,97 99,89 99,89
Stöd till lokala projekt (milj. e) 3,3 3,1 2,6*
Ansvar för intressentgrupper  
Bonus till ägarkunder (milj.e)1 163 173 182
Pohjola Banks utdelningsförhållande (%)2 60 51 50** ≥ 50 ≥ 50
Genomsnittlig pensioneringsålder3 61,5 61,5 61,6
De anställdas arbetstillfredsställelse (skala 1–5) 3,9 3,9 3,9
Fullmäktigebankernas medlemsantal av alla medlemmar (%) 71 78 83***
Ansvarskänsla för produkter och tjänster  
Privatkunders e-fakturor (1 000 st.) 2 955 4 981 13 200 22 000 30 000
Företagskunders e-fakturor (1 000 st.) 5 519 7 388 9 200 25 000 32 000
Omasairaala: förkortning av vårdkedjan (dygn)4 43****
Etisk affärsverksamhet  
Rekommendationer av privatkunder5 ***** 58,0      
Banktjänster 73
Försäkringstjänster 54
Rekommendationer av företagskunder (Net Promoter Score)6 31 32      
Banktjänster 38
Försäkringstjänster 12
Miljö  
Den egna verksamhetens koldioxidavtryck (ton CO2) 34 847 32 743 35 003
******
-1 % -5 % från förra året
Antalet personer som arbetar i Green Office-märkta kontor 2 550 2 815 2 493 3 000 5 000

           

1 Intjänade bonus

2 Utdelningspolicy: utdelning minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt att Core Tier 1-kapitaltäckningen hålls på minst 10 %. Direktionen som fungerar som styrelse för Pohjola Bank Abp:s moderbolag OP-Pohjola anl föreslagit 6.2.2014 för Pohjola Bank Abp:s styrelse att Pohjola-koncernens utdelningsförhållande sänks från 50 procent till 30 procent från och med utdelningen för räkenskapsperioden 2014 tills kärnprimärkapitaltäckningen når det nya målet 15 % (CET1). Pohjola Bank Abp:s styrelse kommer att utvärdera föreslag före den ordinarie bolagsstämman 20.3.2014.

3 Inkluderar inte skadeförsäkringsbolaget Seesam

4 Sjukhusverksamheten inleddes 2013

5 & 6 NPS-skalan preciserades 2013 något: deltagaran i enkäten fick veta att 5 = neutral på skalan mellan 0 till 10. Dessutom rapporteras resultatet för bank- och försäkringsbolagsrekommendationer separat.


* År 2013 fattades ett beslut att donera en miljon euro till det nya barnsjukhuset. Utbetalningen av donationen sker 2013–2017.

** Styrelsens förslag.

*** Det första samtidiga fullmäktigevalet hölls i 62 andelsbanker hösten 2013. OP-Pohjolas förvaltningsråd har ställt upp ett mål om 90 % för år 2017

**** Siffran är ett medeltal av vårdkedjorna för tre olika s.k. typoperationer (= den totala tiden av arbetsoförmåga) vid skador som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och där man som vårdform har använt en dylik typoperation.

***** Inga jämförbara historikuppgifter från 2011.

****** Scope 1 och 2. Ökningen i OP-Pohjola-gruppens koldioxidavtryck berodde bl.a. på mer omfattande insamling av uppgifter från andelsbankernas fastigheter för att minska felmarginalen.

 

GRI-nyckeltal


2011 2012 2013
EC3 Pensionsåtaganden, övertäckning i förmånsbaserade pensionsarrangemang (mn €)1 71 -6 -4
EC6 De lokala leverantörernas andel 97 98 99
G4-10 Total personalstyrka 13 229 13 290 11 983

Ordinarie 12 213 12 468 11 241

Visstidsanställda 1 016 822 742
G4-10 Total personalstyrka  

Heltidsanställda 12 149 12 176 11 047

Deltidsanställda 1 080 1 114 936
G4-11 Personal som omfattas av kollektivavtal .. 92 % 91 %
G4-54 Förhållandet mellan högsta årsinkomst och medelårsinkomst (endast Finland) .. .. 22*
G4-55 Ändring i förhållandet mellan högsta årsinkomst och medelårsinkomst (endast Finland) .. .. 0,9 %*
G4-LA1 Antal nyanställda .. .. 1 445*
G4-LA1 Avslutade anställningar .. .. 2 720*
G4-LA1 Avslutade ordinarie anställningar .. .. 1 643*
G4-LA1 Personalomsättning bland den ordinarie personalen 6,4 6,1 9,8**
G4-LA3 Andel som återvänder till arbetet efter föräldraledighet (endast Finland) .. .. 97 %*
G4-LA3 Andel som stannar kvar i arbetet efter föräldraledighet (endast Finland) .. .. 94 %*
G4-LA5 Andel av personalstyrkan som är representerad i formella och för ledning och personal gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet. .. .. 88 %*
G4-LA6 Andel sjukfrånvaro av den ordinarie arbetstiden (endast Finland) 3,5 3,6 3,6
G4-LA9 Utbildningskostnadernas andel av lönesumman (endast Finland) 2,5 2,5 2,0
G4-LA11 Anställda som fört utvecklings-
och målsamtal
90* 87 88
G4-LA12 Uppdelning av anställda efter kön  

Man 27 27 26

Kvinna 73 73 74
G4-LA12 Uppdelning av anställda efter åldersgrupp  

Under 30 år 17 % 16 % 15 %

30–39 år 21 % 25 % 27 %

40–49 år 25 % 23 % 21 %

Över 49 år 37 % 36 % 37 %
G4-LA12 Uppdelning av anställda efter personalkategori  

ledning 2 % 4 % 4 %

chefer 11 % 10 % 10 %

sakkunniga 27 % 30 % 28 %

tjänstemän 60 % 56 % 58 %
G4-LA12 De anställdas medelålder 43,0 43,1 43,2
EN3 Energiförbrukning (GJ)2 162 229 205 900 179 483
EN15 och 16 Växthusgasutsläpp (ton) 46 369 41 519 42 924

         

1 Not 39 till OP-Pohjola-gruppens bokslut: Avsättningar och övriga skulder

2 Inkluderar: Elektriciteten i de kontorslokaler som OP-Pohjola centralinstituts-koncernen använder samt i maskinsalarna i Haga och vid Industrigatan och uppvärmningen av de kontorsfastigheter som OP-Pohjola centralinstituts-koncernen använder


* Redovisningen av dessa indikatorer inleddes 2013, varför inga jämförelseuppgifter finns.

** Utan rörelseöverlåtelser

 
 
 

 

Dela den här sidan
Spara sidan i materialbankenTa bort
Skriv ut den här sidan