År 2013

År 2013 var totalt sett ett av OP-Pohjola-gruppens bästa någonsin. Tillväxten var mycket stark. Resultatförbättringen var betydande och vår kapitaltäckning nådde nytt rekord. Vår marknadsposition stärktes inom alla huvudsakliga affärsområden. Kunderna är intresserade av att koncentrera bank- och försäkringsärendena: vi fick 94 000 nya gemensamma kunder.

Fullmäktigevalet – Finlands största val 2013

Av OP-Pohjola-gruppens andelsbanker ordnade 62 fullmäktigeval samtidigt i november. Då fullmäktigevalen i alla banker som deltog räknas samman, var det frågan om det största valet i Finland 2013. Totalt har vi över 900 000 röstberättigade ägarkunder.

Andelsbanken är en bank som leds utgående från kundernas behov och där kundens och ägarens intressen förenas så att ägarkunderna har en genuin påverkningsmöjlighet. Fullmäktige sammanträder cirka två gånger per år bland annat för att besluta om fastställandet av bokslutet och för att välja förvaltningsråd och revisorer. Från fullmäktige går signaler till bankens ledning också om mindre, praktiska frågor.

Läs mer

Förmåner av världsklass

I nätbankens nya del Mina förmåner kan kunden enkelt kontrollera hur mycket OP-bonus som samlats under året, för vad bonusen har används och hur mycket som finns till hands. Dessutom ser kunder hur stor rabatt han fått för försäkringarna och banktjänsterna. Hanna-Mari Parkkinen från servicedesignhuset Fjord, som är en del av Accenture, är både kund och expert på banktjänster i sitt jobb. Som projektchef för servicedesign inom finanssektorn undersöker hon exempelvis kund- och koncentreringsprogram. Företaget planerar nätbakstjänster bland annat för sex av världens tio ledande banker.

- Vi gjorde en undersökning för en av våra internationella bankunder. Vi jämförde bankernas bonusprogram i global skala. Det var givetvis trevligt att märka att den egna bankens bonusprogram var ett av de bästa i världen, berättar en nöjd Parkkinen.

Läs mer

 
 
 

Nyckeltal

OP-Pohjola-gruppens nyckeltal

1–12/2013 1–12/2012 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. e 705 586 20,4

Bankrörelse 411 424 -3,1

Skadeförsäkring 167 92 81,7

Kapitalförvaltning 113 101 12,1

Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 193 192 0,7

31.12.2013 31.12.2012 Förändring, %
Kapitaltäckning, Core Tier 1, före övergångsbestämmelser, % 17,3 14,8 2,5*
Kapitaltäckning, Core Tier 1, % 14,3 14,1 0,2*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen
(Konglomeratlagen)
1,90 1,90 0,00*
Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % 0,42 0,46 -0,04*
Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder, (1 000) 1 518 1 425 6,6
Anställda 11 983 13 290 -9,8

* förändring i relationstalet