OP-Pohjola-gruppens IFRS-bokslut 2013

OP-Pohjola-gruppens resultaträkning

 

Milj. e Not 2013 2012 Förändring %
Ränteintäkter 2 512 3 174 -21
Räntekostnader 1 599 2 171 -26
Räntenetto före nedskrivningar 5 913 1 002 -9
Nedskrivningar av fordringar 6 84 99 -15
Räntenetto efter nedskrivningar 830 903 -8
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 7 524 433 21
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 8 175 108 62
Provisionsintäkter och -kostnader, netto 9 625 584 7
Nettointäkter från handel 10 114 81 41
Nettointäkter från placeringsverksamhet 11 66 52 27
Övriga rörelseintäkter 12 95 109 -12
Nettointäkter totalt 2 429 2 270 7
Personalkostnader 13 753 764 -2
Övriga administrationskostnader 14 373 378 -1
Övriga rörelsekostnader 15 404 352 15
Kostnader totalt


          1 530 1 494 2
Återföringar till ägarkunder 16 193 192 1
Andel av intresseföretagens resultat 0 2  
Resultat före skatt 705 586 20
Inkomstskatt 17 32 115 -72
Räkenskapsperiodens resultat 673 471 43

Fördelning, milj. e
Periodens resultat hänförligt till ägarna       672 470 43
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 1
Totalt 673 471 43


                               

OP-Pohjola-gruppens rapport över totalresultat


Milj. e Not 2013 2012 Förändring %
Räkenskapsperiodens resultat 673 471 43
Poster som inte omklassificeras till resultatet

Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 19 -75
Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet
  Förändring i fonden för verkligt värde  
  Värdering till verkligt värde -13 648  
  Säkring av kassaflöde -30 50  
  Omräkningsdifferenser 0 0  
Inkomstskatt  
  Poster som inte omklassificeras till resultatet  
  Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 26 -18  
  Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet  
  Värdering till verkligt värde -20 158  
  Säkring av kassaflöde -9 12  
Räkenskapsperiodens totalresultat 651 942 -31

Fördelning, milj. e
Periodens totalresultat hänförligt till ägarna       651 941 -31
Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 1
Totalt 651 942 -31

Nyckeltal 2013 2012
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 9,1 7,0  
Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % 8,8 14,1  
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,67 0,49  
Kostnadernas andel av intäkterna, % 61 63  
Antalet anställda i genomsnitt 12 587 13 411  
  på heltid 11 662 12 393  
  på deltid 925 1 018