OP-Pohjola-gruppens struktur och förvaltning

OP-Pohjola-gruppen består av sammanslutningen av andelsbanker och sådana företag, där de företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften av röstetalet.

De mest betydande av de här företagen är försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett försäkrings- och finanskonglomerat. Läs mer: OP-Pohjola-gruppens juridiska struktur.

INNEHAV AV AKTIERNA 31.12.2013, % ANDELS-BANKERNA OP-POHJOLA ANL POHJOLA-KONCERNEN GRUPPEN TOTALT
OP-Pohjola anl 100 0,0 0,0 100

Pohjola Bank Abp 16,0 37,5 53,5

Pohjola Försäkring Ab 100 100

Försäkringsaktiebolaget Europeiska 100 100

Seesam Insurance AS 100 100

Pohjola Hälsa Ab 100 100

Omasairaala Oy 100 100

A-Försäkring Ab 100 100

Pohjola Kapitalförvaltning Ab 100 100

Pohjola Asset Management Execution Service Oy 100 100

PAM USA Funds Oy 100 100

Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 100 100

Pohjola Finance Estonia AS 100 100

Pohjola Finance SIA 100 100

UAB Pohjola Finance 100 100

OP-Livförsäkrings Ab 15,0 76,0 9,0 100

Aurum Placeringsförsäkring Ab 100,0 100

Helsingfors OP Bank Abp 100,0 100

OP-Kotipankki Oyj 60,7 22,5 16,9 100

OP-Bostadslånebanken Abp 100,0 100

OP-Fondbolaget Ab 100,0 100

OP-Tjänster Ab 100,0 100

OP-Processtjänster Ab 100,0 100
Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 78,5 21,5 100

Av röstetalet i Pohjola Bank Abp är andelsbankernas andel 13,4 % och OP-Pohjola anl:s andel 61,3 %.

Sammanslutningen av andelsbanker

Sammanslutningen av andelsbanker är en sådan sammanslutning av inlåningsbanker som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Sammanslutningen av andelsbanker utgörs av OP-Pohjola anl som är sammanslutningens centralinstitut och av företag, medlemskreditinstitut som ingår i dess finansiella företagsgrupp samt av sådana företag och sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag som hör till deras finansiella företagsgrupper och av vilkas röster de ovan nämnda företagen innehar över hälften.

Minimibeloppet av kapitalbasen och likviditeten hos de företag som ingår i sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat. Centralinstitutet svarar för medlemskreditinstitutens skulder och medlemskreditinstituten är solidariskt ansvariga för varandras skuld.