År 2013 i sammandrag

 • Gruppens resultat före skatt ökade med 20 % till 705 miljoner euro (586).
 • Det sista kvartalets resultat var 91 miljoner euro (104). Resultatet belastades av en ändring i beräkningsgrunden för skadeförsäkringens försäkringsskuld på 38 miljoner euro.
 • Bankrörelsens resultat utvecklades gynnsamt mot slutet av året, men blev dock för hela året något mindre än året innan.
 • Räntenettot började minska långsammare, och under det sista kvartalet var räntenettot redan klart större än året innan.
 • Skadeförsäkringens resultat förbättrades med 82 %.
 • Kapitalförvaltningens resultat förbättrades med 12 %.
 • De totala intäkterna ökade med 6 % och kostnaderna utan bankskatten minskade med 1 %.
 • Core Tier 1-kapitaltäckningen före övergångsbestämmelser stärktes klart och var vid slutet av året 17,3 % (14,8).
 • Gruppens marknadsposition stärktes på bred front. Utlåningen växte med 4,8 %, inlåningen med 5,2 %, placeringsfondernas kapital med 20 % och premieinkomsten från skadeförsäkringen med 11 %.
 • Antalet gemensamma kunder inom bank- och skadeförsäkringsrörelsen ökade under året med 94 000.
 • För OP-Pohjola-gruppen har fastställts nya kapitaltäcknings- och lönsamhetsmål som är mer krävande än de tidigare.
 • Resultatet 2014 uppskattas bli större än 2013. Närmare information finns under "Utsikter för 2014".
 • OP-Pohjola-gruppens centralinstitut har 6.2.2014 beslutat lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande på alla aktier som Pohjola Bank Abp emitterat.

 

OP-Pohjola-gruppens nyckeltal1–12/2013 1–12/2012 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. e 705 586 20,4

Bankrörelse 411 424 -3,1

Skadeförsäkring 167 92 81,7

Kapitalförvaltning 113 101 12,1

Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 193 192 0,7

31.12.2013 31.12.2012 Förändring, %
Kapitaltäckning, Core Tier 1, före övergångsbestämmelser, % 17,3 14,8 2,5*
Kapitaltäckning, Core Tier 1, % 14,3 14,1 0,2*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (Konglomeratlagen) 1,90 1,90 0,00*
Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % 0,42 0,46 -0,04*
Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder, (1000) 1 518 1 425 6,6

* förändring i relationstalet