Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013

   • Konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa (372) ja tulos ennen veroja käyvin arvoin 456 miljoonaa euroa (790). Oman pääoman tuotto oli 14,6 prosenttia (11,2) ja ilman yhteisöverokannan laskun vaikutusta 12,4 prosenttia.
   • Core Tier 1 -vakavaraisuus oli 11,3 prosenttia (10,6) ja CRD4/CRR-mukainen pro forma -ydinpääomavakavaraisuus (CET1) 11,9 prosenttia.
   • Pankkitoiminnan luottokanta kasvoi 5 prosenttia. Yritysluottokannan keskimarginaali nousi 1,57 prosenttiin (1,52). Saamisten arvonalentumiset laskivat 35 miljoonaan euroon (54) ja pankkiveron tulosta alentava vaikutus oli 17 miljoonaa euroa (-).
   • Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 11 prosenttia (10). Yhdistetty kulusuhde parani ja oli 91,6 prosenttia (97,1). Eläkevastuiden diskonttokoron lasku heikensi tulosta 38 miljoonaa euroa (52). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, joka ei sisällä laskuperustemuutoksia eikä yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, oli 86,9 prosenttia (90,5). Sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 3,5 prosenttia (10,8).
   • Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 16 prosenttia ja olivat 37,9 miljardia euroa (32,8). Tuottoperusteiset palkkiot olivat 4 miljoonaa euroa (15).
   • Konsernin kulut kasvoivat 2 prosenttia eli 11 miljoonaa euroa edellisvuodesta sisältäen 19 miljoonaa euroa pankkiveroa. Tehostamisohjelman vuodelle 2013 arvioiduista 25 miljoonan euron kustannussäästöistä toteutui 27 miljoonaa euroa.
   • Hallitus esittää 0,67 (0,46) euron osinkoa A-sarjan osakkeelle ja 0,64 (0,43) euron osinkoa K-sarjan osakkeelle. Osinkosuhde on 50 prosenttia konsernin tuloksesta.
   • Vuoden 2014 näkymät: Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan suurempi kuin vuonna 2013. Pankkitoiminnassa luottokannan kasvun odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2013. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan vaihteluvälissä 87–91 prosenttia. Näkymät kokonaisuudessaan kohdassa 'Vuoden 2014 näkymät'.
   • Suomen yhteisöverokantaa päätettiin 17.12.2013 laskea 24,5 %:sta 20 %:iin 1.1.2014 alkaen. Muutos paransi Pohjola-konsernin tulosta verojen jälkeen 65 miljoonalla eurolla.

 

Tulos ennen verojaMilj. e
2013 2012 Muutos, %
Pankkitoiminta 251 221 13
Vahinkovakuutus 167 92 82
Varainhoito 24 32 -27
Konsernitoiminnot 32 27 18
Yhteensä 473 372 27
Käyvän arvon rahaston muutos -17 418
Tulos ennen veroja käyvin arvoin 456 790 -42

Tulos/osake, e 1,33 0,89
Oma pääoma/osake, e 9,52 8,67
Henkilöstö keskimäärin 2 580 3 421

 


Taloudelliset tavoitteet2013 2012 Tavoite
Oman pääoman tuotto, % 14,6 11,2 13
Core Tier 1 -vakavaraisuus, % 11,3 10,6 ≥ 11
Pankkitoiminnan operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 36 34 < 35
Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 86,9 90,5 < 92
Vahinkovakuutuksen operatiivinen liikekulusuhde, % 18,7 21,5 18
Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky (solvenssisuhde), % 73 81 70
Varainhoidon operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 53 47 < 45
Kokonaiskulut v. 2015 samalla tasolla kuin 2012 lopussa 580 569 569
Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luotto-
luokitus tai luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla
2 2 2
Osinko vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1 -vakavaraisuus säilyy vähintään 10 %:ssa 50* 51 ≥ 50

* Hallituksen esitys