Konsernin riskiasema

Suomen talouskehitys jatkui heikkona, mutta merkit vähittäisestä elpymisestä lisääntyivät. Konsernin riskiasema säilyi vakaana. Konsernin riskinkantokyky on vahva ja riittää turvaamaan liiketoiminnan edellytykset.

Luottoriskiasemassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Investointitason vastuiden määrä säilyi korkealla tasolla. Ongelmasaamisten ja erääntyneiden maksuerien määrä pysyi alhaisena ja arvonalentumiset vähentyivät merkittävästi.

 


1–12/2013 1–12/2012
Nettoluottotappiot ja arvonalentumiset, milj. e 37 57
% luotto- ja takauskannasta 0,21 0,35
Ongelmasaamiset*), milj. e 40 34
% luotto- ja takauskannasta 0,23 0,21
Erääntyneet maksuerät, milj. e 27 21
% luotto- ja takauskannasta 0,16 0,13

*) Järjestämättömät, nollakorkoiset ja alihintaiset saamiset

 

Lopullisia luottotappioita kirjattiin 27 miljoonaa euroa (35) ja arvonalentumisia 55 miljoonaa euroa (62). Luottotappiopalautusten ja arvonalentumisten vähennysten yhteismäärä oli 45 miljoonaa euroa (40).

Vahinkovakuutuksen riskiasemaa paransi eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen. Sijoitussalkun riskiasemassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Rahoitus- ja maksuvalmiusasema säilyi hyvänä ja varainhankinta toimi hyvin vuoden aikana.

Likviditeettireservi

 

Likviditeettireservi


Mrd. e 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Talletukset keskuspankissa 2,0 5,6 -64,5
Vakuuskelpoiset saamistodistukset 7,4 5,4 36,6
Vakuuskelpoiset yritysluotot 3,3 3,0 9,9
Yhteensä 12,7 14,0 -9,6
Ei-vakuuskelpoiset saamiset 0,7 0,6 8,5
Likviditeettireservi markkina-arvoin 13,3 14,6 -8,8
Vakuuden aliarvostus (Haircut) -1,0 -0,9 9,4
Likviditeettireservi vakuusarvoin 12,3 13,7 -10,0

 

Pohjola ylläpitää OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina likviditeettireserviä, joka muodostuu pääasiassa talletuksista keskuspankkiin sekä keskuspankkirahoituksen vakuudeksi kelpaavista saamisista. Likviditeettireservi sisältää hyvän luottoluokituksen omaavien valtioiden, kuntien, rahoituslaitosten ja yritysten liikkeeseen laskemia saamistodistuksia, arvopaperistettuja saamisia ja vakuuskelpoisia yritysluottoja.

Likviditeettireserviin kuuluvat saamistodistukset on likviditeettireservilaskelmassa arvostettu markkinoilta saataviin noteerauksiin.


Pohjolan ylläpitämällä likviditeettireservillä ja muilla OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiuden varautumissuunnitelman mukaisilla erillä voidaan kattaa vähintään kahden vuoden rahoitustarpeet tilanteessa, jossa tukkuvarainhankinta ei toimisi ja talletuskanta supistuisi maltillisesti.

 

 

 

Konsernin liiketoiminnan keskeiset riskit liittyvät yleisen taloudellisen toimintaympäristön ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen sekä finanssialan tuleviin sääntelymuutoksiin.

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät tunnistetut operatiiviset riskit liittyvät järjestelmiin, liiketoiminnan prosesseihin, dokumentaation oikeellisuuteen sekä toiminnan resursointiin. Toteutuneista operatiivisista riskeistä aiheutui 2 miljoonan euron (2) kustannukset vuonna 2013.

Maariski

Maariskiin luetaan kotimarkkinoiden eli Suomi, Viro, Latvia ja Liettua ulkopuoliset riskit. Pohjola-konsernin maariskistä merkittävä osa muodostuu likviditeettireservistä ja vahinkovakuutustoiminnan sijoitussalkusta. Maariskin määrä oli vuoden lopussa 11,1 miljardia euroa eli 1,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Alueittain tarkasteltuna pääosa maariskistä kohdistui EU-maihin. EU:n ulkopuolisten maiden osuus maariskistä oli 7 % (7). Vastuut sisältävät kaikki tase-erät sekä taseen ulkopuoliset erät ja ne perustuvat vakavaraisuudessa käytettyihin arvoihin.

 


Pohjola-konsernin vastuiden maajakauma 31.12.2013


Milj.e Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luottolaitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman
pääoman
ehtoiset
sijoitukset¹
Vakuudelliset
saamistodis-
tukset²
Muut Kokonais-
vastuut
Suomi 3 334 16 446 22 085 1 935 327 493 56 44 675
Baltia 215 5 627 0 0 0 0 846
Muut Pohjoismaat 52 534 441 7 19 1 164 8 2 225
Saksa 1 420 194 118 0 4 338 0 2 075
Ranska 101 373 78 0 25 779 0 1 354
GIIPS-maat³ 26 27 17 0 17 379 0 466
Muut EU-maat 896 1 283 303 0 305 ⁴) 514 0 3 301
Muu Eurooppa 0 305 83 0 44 37 0 468
USA 0 181 60 0 68 0 14 324
Aasia 0 259 57 0 52 0 0 369
Muut maat 1 52 61 0 153 ⁴) 247 0 515
Yhteensä 6 045 19 658 23 931 1 942 1 014 3 950 78 56 619

¹ Sisältää myös korkorahastoja 231 miljoonaa euroa.

² Muodostuu RMBS-, ABS- ja Covered Bond -sijoituksista.

³ GIIPS-maiden vastuista erääntyy 33 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Espanjan vastuut olivat yhteensä 157 miljoonaa euroa ja Italian 159 miljoonaa euroa.

⁴ Sisältää pääosin sijoituksia muissa EU-maissa Eurooppa-rahastoihin ja muissa maissa Emerging Markets- ja Global-rahastoihin.

 

Pohjola konsernin vastuiden maajakauma 31.12.2012


Milj.e Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luottolaitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman
pääoman
ehtoiset
sijoitukset¹
Vakuudelliset
saamistodis-
tukset²
Muut Kokonais-
vastuut
Suomi 6 922 15 695 21 804 1 848 320 289 50 46 928
Baltia 67 2 397 0 1 467
Muut Pohjoismaat 7 524 458 9 17 864 47 1 927
GIIPS-maat ³) 25 78 17 0 16 411 547
Muut EU-maat 960 1 878 508 0 336 1 799 81 5 562
Muu Eurooppa 405 73 0 12 37 7 534
USA 257 95 0 86
12 451
Aasia 263 57 0 31 352
Muut maat 78 52 0 279⁴) 6 22 436
Yhteensä 7 981 19 179 23 463 1 858 1 098 3 407 220 57 205

¹ Sisältää myös korkorahastoja 304 M€

² Muodostuu RMBS-, ABS- ja Covered Bond-sijoituksista

³ GIIPS-maiden vastuista erääntyy 58 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Espanjan vastuut olivat yhteensä 173 miljoonaa euroa ja Italian 171 miljoonaa euroa.

⁴ Sisältää pääosin sijoituksia muissa EU-maissa Eurooppa-rahastoihin ja muissa maissa Emerging Markets- ja Global-rahastoihin.