Konsernin tulosanalyysi

 

Konsernin tulosanalyysi


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Korkokate

Yrityspankki ja Baltia 227 199 14

Markets -3 31

Muut toiminnot 5 33 -84

Yhteensä 229 263 -13
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 162 169 -4
Kaupankäynnin nettotuotot 93 79 18
Sijoitustoiminnan nettotuotot 39 13
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot

Vakuutustoiminnasta 440 367 20

Sijoitustoiminnasta 131 115 14

Muista eristä -43 -45 4

Yhteensä 529 438 21
Liiketoiminnan muut tuotot 38 37 1
Tuotot yhteensä 1 090 998 9
Henkilöstökulut 184 232 -21
ICT-kulut 90 87 3
Poistot 55 50 9
Muut kulut 251 200 26
Kulut yhteensä 580 569 2
Tulos ennen saamisten arvonalentumisia 510 429 19
Saamisten arvonalentumiset 37 57 -36
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 1
Tulos ennen veroja 473 372 27
Käyvän arvon rahaston muutos -17 418
Tulos ennen veroja käyvin arvoin 456 790 -42

 

Konsernin tulos ennen veroja parani 101 miljoonalla eurolla 473 miljoonaan euroon (372). Vahinkovakuutuksen eläkevastuiden diskonttokoron lasku heikensi tulosta 38 miljoonaa euroa (52). Konsernin tuotot kasvoivat 9 %. Kulut kasvoivat 2 % 19 miljoonan euron pankkiveron johdosta. Ilman pankkiveroa kulut laskivat 1 %. Saamisten arvonalentumiset pienenivät 20 miljoonaa euroa ja olivat 37 miljoonaa euroa (57).

Käyvän arvon rahasto ennen veroja laski 17 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 204 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 456 miljoonaa euroa (790).

Pankkitoiminnassa yrityspankkitoiminnan ja Baltian yhteenlaskettu korkokate kasvoi 14 %. Luottokanta kasvoi 5 %. Yritysluottokannan keskimarginaali nousi viisi korkopistettä 1,57 %:iin (1,52).

Konsernin korkokate pieneni kuitenkin 13 %. Likviditeettireservin korkokate laski tiukentuvaan likviditeettisääntelyyn valmistauduttaessa. Myös Markets-liiketoiminta-alueen korkokate oli edellisvuotta alhaisempi.

Kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat 18 %. Kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat Markets-liiketoiminta-alueella, mutta laskivat konsernitoiminnoissa johdannaisten arvonmuutosten johdosta.

Palkkiotuotot ja -kulut nettona laskivat 4 % varainhoidon tuottoperusteisten palkkioiden jäätyä selvästi edellisvuoden korkeaa tasoa alhaisemmaksi. Vakuutustoiminnasta saatuja palkkioita pienensi 5 miljoonaa euroa työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirtyminen Työttömyysvakuutusrahastolle. Pankkitoiminnan palkkiotuotot kasvoivat 4 %.

Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 39 miljoonaan euroon (13). Saamistodistusten myyntivoitot olivat 14 miljoonaa euroa (-2) ja osinkotuotot 24 miljoonaa euroa (15) sisältäen Suomen Luotto-osuuskunnalta saadun 16 miljoonan euron osuuspääoman koron (11).

Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 91 miljoonaa euroa vertailuvuodesta. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 % ja korvauskulut 7 %. Eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen 3,0 %:sta 2,8 %:iin kasvatti vuoden 2013 korvauskuluja 38 miljoonalla eurolla. Vuonna 2012 diskonttokoron lasku 3,3 %:sta 3,0 %:iin kasvatti korvauskuluja 52 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan tuotot olivat 16 miljoonaa euroa vertailuvuotta suuremmat. Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyy myyntivoittoja 41 miljoonaa euroa (40) ja sijoitusten arvonalentumiset olivat 10 miljoonaa euroa (13). Sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 3,5 % (10,8).

Henkilöstökulut supistuivat 48 miljoonaa euroa eli 21 % vertailukaudesta. Henkilöstökulujen lasku oli seurausta tehostamisohjelmassa toteutetuista henkilöstövähennyksistä ja työsuhteiden siirrosta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin muihin yhtiöihin. Vertailuvuonna henkilöstökuluja kasvatti tehostamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen 7 miljoonan euron kuluvaraus.

Konsernin muut kulut kasvoivat 26 %. Henkilöstön ja palveluiden keskittäminen OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernissa kasvatti muihin kuluihin sisältyviä palveluveloituksia. Lisäksi muihin kuluihin sisältyy pankkiveroa 19 miljoonaa euroa (-). Vuoden 2013 alusta toimintansa käynnistäneen Omasairaala Oy:n vaikutus kuluihin oli 5 miljoonaa euroa (1).