Konsernin vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus

Pohjola-konsernin Core Tier 1 -vakavaraisuus vahvistui 11,3 %:iin (10,6). Pohjola Vakuutus ja A-Vakuutus päättivät joulukuussa jakaa Pohjola Pankille yhteensä 85 miljoonaa euroa ennakko-osinkoa vuoden 2013 tuloksesta, mikä nosti Core Tier 1 -vakavaraisuutta 0,5 prosenttiyksikköä. Pohjola-konsernin tavoite Core Tier 1 -vakavaraisuudelle on vähintään 11 %.

Luottolaitoslain mukainen vakavaraisuussuhde aleni 12,7 %:iin (13,1), kun lakisääteinen minimivaade on 8 %. Maaliskuussa Pohjola lunasti takaisin 170 miljoonan euron alemman toissijaisen oman pääoman ehtoisen lainan. Takaisinlunastus laski Pohjola-konsernin luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 1,1 prosenttiyksikköä.

Riskipainotetut sitoumukset kasvoivat vuodessa 5 % pääosin luotto- ja vastapuoliriskin ja markkinariskien kasvun seurauksena. Pankkitoiminnan luottokanta kasvoi 5 %. Riskipainotettujen sitoumusten määrä oli vuoden lopussa 16,0 miljardia euroa (15,3).Pohjola-konserni kuuluu OP-Pohjola-ryhmään, jonka vakavaraisuutta valvotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain mukaan. Pohjola-konsernin rava-vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 1,75 (1,70).


Basel III- ja Solvenssi II -säännösmuutokset

Finanssikriisin seurauksena pankkien vakavaraisuussäännökset tiukentuvat. Uusi luottolaitosdirektiivi ja -asetus (CRD4/CRR) julkaistiin 27.6.2013. Uudet säännökset tulevat voimaan vaiheittain 1.1.2014 alkaen, ja ne implementoivat Basel III -standardit EU:ssa vuosina 2014–2019. Muutoksilla pyritään muun muassa parantamaan omien varojen laatua, vähentämään pääomavaateen syklisyyttä ja pankkien velkaantuneisuutta sekä asettamaan määrällisiä rajoitteita likviditeettiriskille.

Pohjolan näkökulmasta tärkein yksittäinen muutos säännöksissä liittyy vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyyn pankkivetoisessa rahoitus- ja vakuutusryhmittymässä. Pohjola ja OP-Pohjola-ryhmä saivat 27.11.2013 Finanssivalvonnalta luvan käsitellä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäiset vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina erinä. Vakuutusyhtiösijoituksiin sovellettava menetelmä johtaa noin 280 %:n riskipainoon. Lupa on voimassa 1.1.2014 alkaen, kuitenkin enintään 31.12.2014 saakka. OP-Pohjola-ryhmän luottolaitostoiminta on siirtymässä Euroopan keskuspankin valvontaan, jonka johdosta poikkeusluvan mahdollisesta jatkosta päättää Euroopan keskuspankki.

Muiden CRD4/CRR:n aiheuttamien muutosten arvioitu nettomääräinen kertavaikutus on vakavaraisuutta hieman alentava. Vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyn muutos ja muiden CRD4/CRR:n aiheuttamien muutosten arvioitu nettomääräinen vaikutus (pro forma 31.12.2013 tilanteessa) on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

Konsernin vakavaraisuus

% 31.12.2013 CRR/CRD4 pro forma
Core Tier 1 -vakavaraisuus 11,3 -
Ydinpääomavakavaraisuus (CET1) - 11,9
Tier 1 -vakavaraisuus 12,7 13,0
Kokonaisvakavaraisuus 12,7 16,5

 

Kansallisen lainsäädännön kautta implementoitavat vakavaraisuuden puskurivaatimukset korottavat pääomavaatimuksia, mutta niiden voimaantuloaikataulu on vielä avoin. Tuleva likviditeettisääntely lisää likviditeetin hallinnan kustannuksia. Kannattavuuden merkitys korostuu säännösmuutoksiin valmistauduttaessa.

Osana OP-Pohjola-ryhmää myös Pohjolan luottolaitostoiminta on siirtymässä EKP:n valvontaan näillä näkymin vuoden 2014 marraskuussa. EKP suorittaa OP-Pohjola-ryhmän luottolaitostoiminnan saamisten laadun arvioinnin (AQR) ja stressitestin vuoden 2014 aikana, jossa Pohjolan luottolaitostoiminta on mukana.

Myös vakuutussektorin vakavaraisuussäännökset ovat muuttumassa. Vakuutussektorin Solvenssi II
-säännösmuutoksilla pyritään parantamaan vakuutusyhtiöiden omien varojen laatua, parantamaan yhtiöiden omaa riskienhallintaa, lisäämään pääomavaateen riskiperusteisuutta ja yhtenäistämään vakuutussektorin vakavaraisuussäännöksiä Euroopassa. Säännökset ovat vielä keskeneräiset, ja niiden voimaantulo on vuoden 2016 alussa. Vahinkovakuutustoimintaan kohdistuva Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) 31.12.2013 mukaisten vakuutus- ja sijoitusriskien perusteella olisi ollut 713 miljoonaa euroa (pro forma). Pohjolan Vahinkovakuutustoiminta täyttää Pohjolan arvion mukaan Solvenssi II -ehdotuksen mukaisen vakavaraisuuspääomavaatimuksen jo nykyisin.

 

Omat varat ja vakavaraisuus


Milj. e 31.12.2013 31.12.2012
Ensisijaiset omat varat (Tier 1)
Oma pääoma 3 043 2 769
Poistetaan vakuutusyhtiöiden vaikutus omasta pääomasta (oma pääoma ja konsernieliminoinnit) -35 -6
Käyvän arvon rahasto, siirto Tier 2:een -37 -36
Rajoituksettomat ensisijaiset omat varat (Core Tier 1) ennen vähennyksiä ja pääomalainoja 2 970 2 728
Aineettomat hyödykkeet -193 -182
Eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus -4 -7
Hallituksen esittämä voitonjako -212 -145
Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin -703 -703
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -50 -60
Core Tier 1 omat varat 1 808 1 631
Pääomalainat 274 274
Toissijaisten omien varojen alijäämä -43
Ensisijaiset omat varat (Tier 1) 2 038 1 904

Toissijaiset omat varat (Tier 2)
Käyvän arvon rahasto (pl. rahavirran suojauksen arvostus) 26 13
Debentuurilainat 683 853
Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin -703 -703
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -50 -60
Siirto ensisijaisiin omiin varoihin 43
Toissijaiset omat varat (Tier 2) 103

Omat varat yhteensä 2 038 2 007
Ensi- ja toissijaisista omista varoista vähennettävät erät
Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin -1 406 -1 406
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -99 -121
Yhteensä -1 505 -1 527

Riskipainotetut sitoumukset 16 048 15 320

Core Tier 1 -vakavaraisuussuhde, % 11,3 10,6
Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,7 12,4
Vakavaraisuussuhde, % 12,7 13,1

Omat varat ja vakavaraisuus on laskettu Basel II -standardien mukaisesti. Yritys-, luottolaitos- ja vähittäisvastuissa sekä oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA). Valtion vastuissa on käytetty luottoriskin standardimenetelmää.


OP-Pohjola-ryhmän luottolaitoslain mukainen vakavaraisuussuhde, ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuussuhde (Tier 1) ja vakavaraisuus rajoituksettomilla omilla varoilla (Core Tier 1) olivat kaikki 14,3 % (14,1).


Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus


Milj. e 31.12.2013 31.12.2012
Pohjola-konsernin oma pääoma 3 043 2 769
Pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat 1 007 1 177
Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät -5 -121
Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -880 -876
Tasoitusmäärä -198 -206
Suunniteltu voitonjako -212 -145
Omista varoista vähennettävät IFRS:n mukaiset erät* -16 -45
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -99 -121
Ryhmittymän omat varat yhteensä 2 639 2 432
Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** 1 284 1 226
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** 222 203
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 1 506 1 429
Ryhmittymän vakavaraisuus 1 134 1 004
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,75 1,70

* Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus

** Riskipainotetut sitoumukset x 8 %

*** Toimintapääoman minimi


OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuussuhdeluku oli 1,90 (1,90)