Liiketoimintasegmenttien tulos ja riskiasema

Pankkitoiminta

 • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 251 miljoonaa euroa (221). Asiakasliiketoiminnan volyymien ja marginaalien nousu sekä arvonalentumisten määrän lasku vahvistivat tulosta.
 • Luottokanta kasvoi 5 prosenttia 14,2 miljardiin euroon (13,5).
 • Yritysluottokannan keskimarginaali parani 5 korkopistettä 1,57 prosenttiin.
 • Saamisten arvonalentumiset pienenivät 35 miljoonaan euroon (54) ja olivat 0,20 % luotto- ja takauskannasta (0,34).
 • Kulut ilman 17 miljoonan euron (-) pankkiveroa laskivat 2 miljoonaa euroa. Operatiivinen kulu-tuottosuhde oli 36 prosenttia (34).

 

Pankkitoiminnan tulos ja avainluvut


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
KorkokateYrityspankki ja Baltia 227 199 14

Markets -3 31

Yhteensä 224 230 -3
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 100 96 4
Kaupankäynnin nettotuotot 101 72 41
Muut tuotot 17 21 -16
Tuotot yhteensä 443 418 6
Kulut

Henkilöstökulut 57 64 -10

Ict-kulut 31 27 13

Poistot 15 15 0

Muut kulut 54 37 50
Kulut yhteensä 157 143 10
Tulos ennen saamisten arvonalentumisia 285 275 4
Saamisten arvonalentumiset 35 54 -37
Tulos ennen veroja 251 221 13
Tulos ennen veroja käyvin arvoin 260 226 15
Luottokanta, mrd. e 14,2 13,5 5
Takauskanta, mrd. e 2,7 2,7 1
Riskipainotetut sitoumukset, mrd. e 14,1 13,3 5
Yritysluottojen keskimarginaali, % 1,57 1,52 3
Ongelmasaamiset *) luotto- ja
takauskannasta, % 0,23 0,21
Saamisten arvonalentumiset
luotto- ja takauskannasta, % 0,20 0,34
Operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 36 34
Henkilömäärä 634 745 -15

 *) Järjestämättömät, nollakorkoiset ja alihintaiset saamiset


Tulos

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 251 miljoonaa euroa (221). Saamisten arvonalentumiset laskivat selvästi ja olivat 35 miljoonaa euroa (54).

Luottokanta kasvoi 5 % ja oli vuoden lopussa 14,2 miljardia euroa. Yritysluottokannan keskimarginaali nousi 5 korkopistettä 1,57 %:iin.Pohjolan markkinaosuus yritysluotoista kasvoi 22,1 %:iin (21,5).

Takauskanta säilyi edellisvuoden lopun tasolla ja oli 2,7 miljardia euroa. Sitovat nostamattomat luottolimiitit laskivat 0,3 miljardia euroa 3,1 miljardiin euroon.

Yrityspankin ja Baltian yhteenlaskettu korkokate kasvoi 14 %.

Pankkitoiminnan palkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonaa euroa. Rahoitukseen ja maksuliikkeeseen liittyvät palkkiotuotot kasvoivat yhteensä 5 miljoonaa euroa ja arvopaperitoimintaan liittyvät palkkiot 3 miljoonaa euroa. Takauspalkkiot säilyivät vertailukauden tasolla, mutta muut palkkiotuotot alenivat 3 miljoonaa euroa.


Marketsin korkokate ja kaupankäynnin nettotuotot jäivät 2 miljoonaa euroa vertailukautta alhaisemmiksi käypään arvoon arvostettavien valuutta- ja korkoinstrumenttien trading-tuottojen pienennettyä. Trading-toiminnan tuotot pienenivät 21 miljoonaa euroa, mutta asiakastuotot kasvoivat 14 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muiden tuottojen ja poistojen pienentyminen johtui pääasiassa huoltoleasing-kannan alenemisesta.

Pankkitoiminnan kulut kasvoivat 10 %. Kulut ilman 17 miljoonan euron pankkiveroa alenivat 2 %.

 

Tulos ennen veroja liiketoiminta-alueittain


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Yrityspankki 185 152 21
Markets 66 70 -6
Baltian pankkitoiminta 0 -2 97
Yhteensä 251 221 14

 


 

Pankkitoiminnan riskiasema

Luottoriskiasema

Luottoriskitarkastelussa seurataan kokonaisvastuiden määrän ja asiakkaiden luottokelpoisuuden kehitystä. Kokonaisvastuu tarkoittaa luottoriskille alttiiden saamisten ja taseen ulkopuolisten erien yhteismäärää. Se sisältää pääoman ja koron, joista on vähennetty saamiskohtaiset arvonalentumiset.

Pankkitoiminnan riskiasema säilyi hyvänä. Vastuiden rating-jakauma säilyi hyvällä tasolla. Kokonaisvastuut kasvoivat vuoden aikana 0,7 miljardia euroa 25,1 miljardiin euroon.

 


Kokonaisvastuut vastapuolittain


Mrd. e 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 20,4 19,9 3 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2,2 2,1 7 %
Osuuspankit ja OP-Pohjola osk 0,2 0,2 -6 %
Julkisyhteisöt 1,0 1,1 -9 %
Kotitaloudet 1,1 1,0 12 %
Voittoa tavoittelemattomat 0,2 0,2 -8 %
Yhteensä 25,1 24,4 3 %

 

Kokonaisvastuut jaetaan vastapuolittain kuuteen asiakasryhmään. Suurin asiakasryhmä oli yritysasiakkaat, joiden osuus kokonaisvastuista oli 81 % (81). Yritysvastuut kasvoivat vuoden aikana 0,6 miljardia euroa eli 3 %. Yritysvastuista luottojen ja takausten osuus oli 58 %, rahoitusyhtiötuotteiden osuus oli 15 % ja käyttämättömien limiittien ja nostamattomien luottojen osuus oli 18 %.

 

Kokonaisvastuut rating-luokittain


Rating-luokka 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, mrd. e
1–2 2,4 2,5 -0,1
3–5 12,3 12,3 0,1
6–7 6,5 5,8 0,7
8–9 2,0 1,9 0,1
10 0,2 0,2 -0,1
11–12 0,3 0,3 0,0
Luokittelematon 0,2 0,2 -0,1
Kotitaloudet 1,1 1,0 0,1
Yhteensä 25,1 24,4 0,7

 

Luottokelpoisuudeltaan investointitason vastuiden eli rating-luokkien 1–5 osuus kokonaisvastuista, pois lukien kotitaloudet, pysyi hyvällä tasolla ja oli 62 % (63). Luokkien 11–12 osuus laski 1,3 %:iin (1,4).

Yritysasiakkaiden vastuista investointitasolle luokiteltujen vastuiden osuus oli 56 % (59) ja kahden heikoimman ratingluokan vastuut olivat 310 miljoonaa euroa (331), eli 1,5 % (1,7).

 

Yritykset ja asuntoyhteisöt -sektorin vastuut rating-luokittain


Rating-luokka 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, mrd. e
1–2 1,1 1,1 -0,1
3–5 10,4 10,5 -0,1
6–7 6,3 5,5 0,9
8–9 2,0 1,9 0,1
10 0,2 0,2 -0,1
11–12 0,3 0,3 0,0
Luokittelematon 0,2 0,2 -0,1
Yhteensä 20,4 19,9 0,6

 

Yritysasiakkaiden vastuiden toimialakohtainen jakauma säilyi hyvin hajautuneena. Merkittävimmät toimialat olivat kauppa 10,2 % (9,6), asuntojen vuokraus ja hallinta 9,9 % (10,3) ja kone- ja laiteteollisuus 9,1 % (8,9). Asuntojen vuokraus ja hallinta -toimialan vastuista 49 % on julkisyhteisöjen takaamia.

Baltian liiketoiminnan vastuut olivat joulukuun lopussa 0,8 miljardia euroa (0,5), joka oli 3,2 % (2,2) pankkitoiminnan kokonaisvastuista.

Suuret asiakasriskit

Suuriksi asiakasriskeiksi luetaan ne asiakasriskit, joiden suorien vastuiden määrä ylittää 10 % konsernin omista varoista. Suurten asiakasriskien yritysvastuiden määrä vuoden lopussa oli 2,7 miljardia euroa (3,4). Konsernin suuria asiakasriskejä kattavat omat varat olivat 2,1 miljardia euroa (2,1). Suuret yritysasiakasvastuut muodostuivat 11 asiakaskonsernista (13) ja niiden vastuiden osuus omista varoista oli 127 % (159).

Erääntyneet maksuerät, ongelmasaamiset ja arvonalentumiset

Erääntyneiden maksuerien määrä nousi 6 miljoonaa euroa 27 miljoonaan euroon ja niiden osuus luotto- ja takauskannasta oli 0,16 % (0,13). Ongelmasaamiset eli järjestämättömät, nollakorkoiset ja alihintaiset saamiset nousivat 6 miljoonaa euroa 40 miljoonaan euroon. Ongelmasaamisten osuus luotto- ja takauskannasta säilyi kuitenkin alhaisena ja oli 0,23 % (0,21).

Pankkitoiminnassa nettoluottotappioiden ja arvonalentumisten määrä oli 35 miljoonaa euroa (54) eli 0,20 % (0,34) luotto- ja takauskannasta. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 17 miljoonaa euroa (7) ja arvonalentumisia 55 miljoonaa euroa (59). Luottotappiopalautusten ja arvonalentumisten vähennysten yhteismäärä oli 38 miljoonaa euroa (11).

Baltian liiketoiminnan nettoluottotappiot ja arvonalentumiset olivat –1 miljoonaa (–1) euroa eli tulosta parantava.

Markkinariskiasema

Pankkitoimintaan sisältyvä Markets-liiketoiminta-alue altistuu korko-, valuutta-, hyödyke- ja luottoriskipreemioiden markkinahintojen muutoksille, joista olennaisimmat riskitekijät ovat korko- ja luottoriskit. Korkoriski oli vuoden aikana keskimäärin 12,4 miljoonaa euroa (8,0) käytettävällä 1 % -yksikön koron muutoksen mittarilla mitattuna. Yön yli -valuuttapositio sekä sen riski olivat alhaisella tasolla koko vuoden. Vuoden vaihteessa valuuttapositio oli noin 28 miljoonaa euroa (19).

 

Markkinariskin herkkyysanalyysi


31.12.2013 31.12.2012
Pankkitoiminta, milj. e Riskiparametri Muutos Vaikutus tulokseen Vaikutus omaan pääomaan Vaikutus tulokseen Vaikutus omaan pääomaan
Korkoriski Korko 1 %-yksikkö 12
8
Valuuttariski Markkina-arvo 10 % 3
2
Volatiliteettiriski

Korkovolatiliteetti Volatiliteetti 10 %-yksikköä 5
1

Valuuttavolatiliteetti Volatiliteetti 10 %-yksikköä 1
0
Luottoriskipreemio* Luottoriskimarginaali 0,1 %-yksikköä 1 1 1 2

Herkkyysluvut on laskettu valuuttojen itseisarvojen summana.

* Luottoriskipreemio on laskettu likviditeettireserviin sisältyvistä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista ja myytävissä olevista saamistodistuksista.

 

Johdannaisliiketoiminta

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty johdannaissopimukset käyttötarkoituksen mukaan eriteltynä.


Vahinkovakuutustoiminta

  • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja parani 167 miljoonaan euroon (92). Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 150 miljoonaa euroa (283). Eläkevastuiden diskonttokoron lasku heikensi tulosta 38 miljoonaa euroa (52).
  • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 prosenttia (10).
  • Etuasiakastalouksien määrä kasvoi 45 612 taloudella (46 658).
  • Vakuutustekninen kannattavuus parani. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,9 prosenttia (90,5) ja operatiivinen liikekulusuhde 18,7 prosenttia (21,5).
  • Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 3,5 prosenttia (10,8).

 

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ja avainluvut


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Vakuutusmaksutuotot 1 249 1 126 11
Korvauskulut -889 -830 7
Liikekulut -234 -242 -3
Aineettomien poisto-oikaisu -21 -21 0
Vakuutustekninen kate 104 33
Sijoitustuotot ja -kulut 132 115 14
Muut tuotot ja kulut -70 -57 23
Tulos ennen veroja 167 92 82
Tulos ennen veroja käyvin arvoin 150 283 -47
Yhdistetty kulusuhde, % 91,6 97,1
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 86,9 90,5
Operatiivinen vahinkosuhde, % 68,2 69,1
Operatiivinen liikekulusuhde, % 18,7 21,5
Operatiivinen riskisuhde, % 61,7 62,8
Operatiivinen toimintakulusuhde, % 25,2 27,8
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 3,5 10,8
Vastuunkantokyky, % 73 81
Henkilömäärä 1 802 2 384 -24

 

Tulos

Tulos ennen veroja parani 167 miljoonaan euroon (92) vahvan vakuutusteknisen katteen ja hyvän sijoitustoiminnan tuloksen myötä. Eläkevastuiden diskonttokorkoa laskettiin 3,0 %:sta 2,8 %:iin, mikä kasvatti korvauskuluja 38 miljoonaa euroa. Vertailuvuonna diskonttokoron lasku 3,3 %:sta 3,0 %:iin kasvatti korvauskuluja 52 miljoonaa euroa.


Vakuutustekninen kannattavuus oli vertailukautta parempi. Vakuutusmaksutuottojen kasvu oli vahvaa ja liikekulut laskivat vertailukaudesta. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat yhteensä 11 % (10). Operatiivinen vakuutustekninen kate oli 164 miljoonaa euroa (106) ja operatiivinen yhdistetty kulusuhde 86,9 % (90,5). Operatiiviset tunnusluvut eivät sisällä laskuperustemuutoksia ja poistoja yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä. Yhdistetty kulusuhde edellä mainitut erät mukaan lukien oli 91,6 % (97,1).

 

Vakuutusmaksutuotot


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Henkilöasiakkaat 630 566 11
Yritysasiakkaat 567 513 10
Baltia 52 46 13
Yhteensä 1 249 1 126 11

 

Vakuutusmaksutuottojen kasvu jatkui vahvana sekä henkilö- että yritysasiakkaissa. Myös Baltiassa vakuutusmaksutuotot kääntyivät kasvuun. Maksutulon markkinaosuudella mitattuna Pohjola oli vuonna 2012 Suomen suurin vahinkovakuuttaja 29,1 %:n markkinaosuudella. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen myös vuoden 2013 aikana.

Etuasiakastalouksien määrän kasvu oli 45 612 (46 658). Etuasiakastalouksia oli vuoden lopussa 615 606 (569 994), joista jo 73 % (69) on myös keskittänyt pankkiasiointinsa OP-Pohjola-ryhmään. Ryhmän osuuspankkien ja Helsingin OP Pankin asiakkaat käyttivät pankki- ja vakuutusasioinnista kertyviä OP-bonuksia 1 783 000 vakuutuslaskuun (1 629 000), joista 253 000 laskua (251 000) on maksettu kokonaan bonuksilla. Bonuksilla maksettujen vakuutusmaksujen määrä oli 89 miljoonaa euroa (82).

Vakuutusten myynti henkilö- ja yritysasiakkaille kasvoi 3 % vertailukaudesta. Pohjola uudisti henkilövakuutukset ja nyt vakuutuksen voi saada jopa 100-vuotiaaksi asti. Pohjolan perustama ortopediseen päiväkirurgiaan erikoistunut Omasairaala Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Lokakuussa sairaala aloitti yksityisen tapaturmapäivystyksen, joka täydentää julkisen sektorin tapaturmanhoitoa. Joulukuun alusta alkaen Omasairaala ryhtyi tuottamaan myös OP-Pohjola-ryhmän Keskusyhteisökonsernin pääkaupunkiseudun henkilöstön työterveyspalvelut.


Korvauskulujen kasvu pois lukien eläkevastuiden diskonttokoron laskun vaikutus oli 9 % eli vakuutusmaksutuottojen kasvua hitaampaa. Uusista suurvahingoista aiheutuva korvausmeno oli vertailukautta suurempi. Vuonna 2013 kirjattiin 205 uutta (173) suurta vahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 138 miljoonaa euroa (125). Tähän luokkaan kuuluvat yli 0,3 miljoonan euron vahingot. Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin paransivat vakuutusteknistä katetta 10 miljoonaa euroa (27). Operatiivinen vahinkosuhde oli 68,2 % (69,1). Riskisuhde ilman korvausten välillisiä hoitokuluja oli 61,7 % (62,8).

Liikekulut laskivat 3 % ja operatiivinen liikekulusuhde parani 18,7 %:iin (21,5). Tehokkuus parani tuottojen vahvan kasvun ja tehostamisohjelman ansiosta. Operatiivinen toimintakulusuhde, joka sisältää myös korvausten välilliset hoitokulut oli 25,2 % (27,8).

Muut tuotot ja kulut kasvoivat 13 miljoonaa euroa heikentäen tulosta. Muutos liiketoiminnoille kohdistettavien pääomien allokointiperiaatteessa kasvatti vahinkovakuutuksen rahoituskuluja 16 miljoonaa euroa.

 

Operatiivinen vakuutustekninen kate ja yhdistetty kulusuhde (CR)2013 2012

Kate, milj. e CR, % Kate, milj. e CR, %
Henkilöasiakkaat 111 82,4 67 88,2
Yritysasiakkaat 48 91,6 34 93,3
Baltia 5 90,2 6 87,9
Yhteensä 164 86,9 106 90,5

 

Kannattavuus parani erityisesti henkilöasiakkaissa maksutuottojen vahvan kasvun ja korvauskulujen maltillisen kehityksen myötä.

Sijoitustoiminta

Sijoitustuotot käyvin arvoin jäivät vertailukautta alhaisemmiksi epäsuotuisamman korkokehityksen vuoksi. Sijoitusten tuotot käyvin arvoin olivat 115 miljoonaa euroa (306) ja tuottoprosentti 3,5 (10,8). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 132 miljoonaa euroa (115).

Vahinkovakuutuksen riskiasema

Vahinkovakuutuksen keskeiset riskit ovat vahinkokehitykseen liittyvät vakuutustekniset riskit, vakuutusvelan katteena olevien sijoitussalkkujen markkinariskit ja vakuutusvelan diskonttaamisessa käytetyn diskonttokoron taso.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 913 miljoonaa euroa (914). Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (vastuunkantokyky) oli 73 % (81). Tasoitusmäärä oli 248 miljoonaa euroa (273).

Pohjola alensi vahinkovakuutuksen eläkevastuiden diskonttokorkoa 0,2 prosenttiyksikköä 3,0 prosentista 2,8 prosenttiin matalan korkotason seurauksena. Tämä ei-kassavirtaperusteinen laskuperustemuutos heikensi konsernin tulosta 38 miljoonaa euroa (52).


Vakuutusriskiasema

Vahinkovakuutuksen jälleenvakuutus on hoidettu keskitetysti. Sekä riskikohtaisten että katastrofijälleenvakuutusten omalla vastuulla oleva osuus on enintään 5 miljoonaa euroa. Kumulaatiosuojaa antavan katastrofijälleenvakuutuksen kapasiteetti oli 135 miljoonaa euroa. Lisäksi korvausviiveeltään lyhythäntäisten vakuutuslajien suurvahinkojen omalle vastuulle jäävälle osalle on vuosiaggregaattisuoja, jonka kapasiteetti vuonna 2013 oli 10 miljoonaa euroa. Tämä suoja tulee käyttöön silloin, kun vuoden suurvahinkomeno on tavallista suurempi.

Liiketoiminnan normaali vaihtelu aiheuttaa tuloksen ja oman pääoman vaihtelua. Oheisessa taulukossa on kuvattu eri riskimuuttujien vaikutusta omaan pääomaan.

 

Vahinkovakuutustoiminnan riskiherkkyys

 

Riskimuuttuja Kokonaismäärä
vuonna 2013,
milj. e
Muutos
riskimuut-
tujassa
Vaikutus
yhdistettyyn
kulusuhteeseen
Vaikutus
omaan
pääomaan, milj. e
Maksutuotot* 1 249 kasvaa 1 % paranee 0,9 % -yksikköä 12
Korvauskulut* 882 kasvaa 1 % heikkenee 0,7 % -yksikköä -9
Suurvahinko yli 5 milj. e 1 kappale heikkenee 0,4 % -yksikköä -5
Henkilöstökulut* 107 kasvaa 8 % heikkenee 0,7 % -yksikköä -9
Toimintokohtaiset kulut*/** 311 kasvaa 4 % heikkenee 1,0 % -yksikköä -12
Inflaatio kollektiivisessa
korvausvastuussa
597 kasvaa 0,25 %-yksikköä heikkenee 0,3 %-yksikköä -4
Elinikä diskontatussa
vakuutusvelassa
1 564 kasvaa 1 vuotta heikkenee 3,0 %-yksikköä -38
Diskonttokorko diskontatussa
vakuutusvelassa
1 564 laskee 0,1 %-yksikköä heikkenee 1,6 %-yksikköä -20
 
         

* Liukuva 12 kuukautta

** Vahinkovakuutuksen toimintokohtaiset kulut ilman sijoitusten hoitokuluja ja muiden palveluiden tuottamiseen liittyviä kuluja.

 

Vahinkojen lukumäärä ja suuruus vaihtelevat vuosittain. Vakuutusliikkeen vuosittaisesta tuloksen vaihtelusta suurvahinkojen korvausmeno selittää merkittävän osuuden.

Vahinkovakuutuksen vakuutusvelasta suuri osa on eläkevastuita, joiden määrään vaikuttaa arvioitu kuolevuus sekä käytetty diskonttauskorko. Arvioitu kuolevuus perustuu suomalaisten vakuutusyhtiöiden yleisesti käyttämään kuolevuusmalliin, joka olettaa havaitun elinikien pitenemisen jatkuvan. Mallia on päivitetty viimeksi vuonna 2011.

Diskontattua vakuutusvelkaa oli 1 568 miljoonaa euroa (1 487). Se on diskontattu käyttäen 3,0 % (3,3) korkoa 30.10.2013 asti ja siitä eteenpäin 2,8 %:n diskonttokorolla. Vastuuvelan duraatio on 12,6 vuotta (12,4). Muu osa vakuutusvelasta 1 025 miljoonaa euroa (961) on diskonttaamatonta ja sen duraatio on 2,1 vuotta (2,1).

Sijoitusriskiasema

Vahinkovakuutuksen sijoituskanta oli vuoden lopussa 3 219 (3 149) miljoonaa euroa. Sijoituskanta sisältää sekä vakuutusvelan että vakavaraisuuspääoman katteena olevat sijoitukset.

 


Vahinkovakuutuksen sijoituskannan allokaatiojakauma


31.12.2013 31.12.2012
Sijoituskannan allokaatiojakauma Käypä arvo,
milj. e
% Käypä arvo,
milj. e
%
Rahamarkkinat yhteensä 113 4 42 1
Joukkolainat ja korkorahastot yhteensä 2 309 72 2 369 75
Osakkeet ja pääomasijoitukset 426 13 367 12
Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä 41 1 82 3
Kiinteistösijoitukset yhteensä 329 10 290 9
Yhteensä 3 219 100 3 149 100

 

Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli hyvä. Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus oli 91 % (92) ja 74 % (73) sijoituksista oli vähintään A– -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,4 vuotta (4,2) ja duraatio 3,7 vuotta (4,2).

Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnalla laskettuna (running yield) oli vuoden lopussa 2,7 % (2,9).

 

Vahinkovakuutuksen korkosalkun maturiteetti- ja luottoluokitusjakauma 31.12.2013, milj. e


Vuotta 0–1 1–3 3–5 5–7 7–10 10– Yhteensä Osuus, %
Aaa 27 204 310 93 150 87 872 37 %
Aa1–Aa3 112 67 72 15 10 32 308 13 %
A1–A3 76 167 203 115 24 0 585 25 %
Baa1–Baa3 38 61 123 129 33 19 402 17 %
Ba1 tai alempi 51 69 53 6 9 3 189 8 %
Sisäisesti luokiteltu 27 0 0 0 0 27 1 %
Yhteensä 331 568 761 358 225 141 2 384 100 %

 Jakauma ei sisällä luottojohdannaisia.

 

Vahinkovakuutuksen avoin valuuttapositio oli 136 miljoonaa euroa (254) eli 4 prosenttia sijoituskannasta. Valuuttariskiä on suojattu aktiivisesti valuuttajohdannaisilla.


Seuraavassa taulukossa on kuvattu sijoitusriskien herkkyyttä ja niiden vaikutusta omaan pääomaan:

 


Vaikutus omaan pääomaan, milj. e
Sijoitusluokat Riskiparametri Muutos 31.12.2013 31.12.2012
Joukkolainat ja korkorahastot¹ Korko 1 %-yksikkö 72 72
Osakkeet² Markkina-arvo 10 % 35 30
Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet Markkina-arvo 10 % 10 10
Raaka-aineet Markkina-arvo 10 % 1 1
Kiinteistöt Markkina-arvo 10 % 33 29
Valuutta Valuutan arvo 10 % 14 25
Luottoriskipreemio³ Luottoriskimarginaali 0,1 %-yksikköä 8 9
Johdannaiset Volatiliteetti 10 %-yksikköä 2 0

¹ Sisältää rahamarkkinasijoitukset, vaihtovelkakirjalainat ja korkojohdannaiset.

² Sisältää hedge fund -rahastot ja osakejohdannaiset.

³ Sisältää jvk- ja vvk-lainat sekä rahamarkkinasijoitukset mukaan lukien kehittyneiden valtioiden liikkeelle laskemat jvk-lainat ja korkojohdannaiset.Varainhoito

 • Varainhoidon tulos ennen veroja oli 24 miljoonaa euroa (32). Tuottoperusteiset palkkiot olivat 4 miljoonaa euroa (15).
 • Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat vuoden vaihteesta 16 prosenttia ja olivat 37,9 miljardia euroa (32,8).
 • Operatiivinen kulu-tuottosuhde oli 53 prosenttia (47).

 

Varainhoidon tulos ja avainluvut


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Nettopalkkiotuotot 51 60 -15
Muut tuotot 4 5 -16
Tuotot yhteensä 55 65 -15

Henkilöstökulut 14 19 -25

Muut kulut 17 14 23
Kulut yhteensä 32 33 -5
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 0 0 -78
Tulos ennen veroja 24 32 -27
Tulos ennen veroja käyvin arvoin 24 32 -27

Hallinnoitavat asiakasvarat mrd. e 38 33 16
Operatiivinen kulu-tuottosuhde, % 53 47
Henkilömäärä 88 153 -42

 

Tulos

Varainhoidon tulos ennen veroja oli 24 miljoonaa euroa (32). Tulokseen sisältyi tuottoperusteisia palkkioita 4 miljoonaa euroa (15). Tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiö Access Capital Partners Group SA:n nettotuloksesta.

 


Operatiivinen kulu-tuottosuhde oli 53 % (47).


 

Hallinnoitavat varat nousivat vuoden alusta 16 % ja olivat joulukuun lopussa 37,9 miljardia euroa (32,8).

 

Hallinnoitavat asiakasvarat


Mrd. e 2013 2012
Instituutioasiakkaat 21 19
OP-rahastot 12 10
Private 5 4
Yhteensä 38 33

 

Hallinnoitavien asiakasvarojen jakauma


% 2013 2012
Rahamarkkinasijoitukset 15 16
Joukkovelkakirjalainat 37 40
Osakkeet 32 27
Muut 15 18
Yhteensä 100 100

 

Hallinnoitavien varojen kasvu perustui OP-rahastojen pääomien kasvuun, nettomyyntiin ja asiakassalkkujen markkina-arvojen nousuun. Varainhoidon salkunhoidossa olevista rahastoista 59 % ylitti vertailuindeksinsä tuoton.


Konsernitoiminnot

 • Tulos ennen veroja oli 32 miljoonaa euroa (27). Tulos sisälsi saamistodistusten myyntivoittoja 14 miljoonaa euroa (–4) ja osinkotuottoja 24 miljoonaa euroa (15).
 • Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 23 miljoonaa euroa (250).
 • Maksuvalmius ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvällä tasolla.

 

Konsernitoimintojen tulos ja avainluvut


Milj. e 2013 2012 Muutos, %
Korkokate 26 36 -28
Kaupankäynnin nettotuotot -12 1
Sijoitustoiminnan nettotuotot 39 11
Muut tuotot 7 16 -55
Tuotot yhteensä 61 65 -6

Henkilöstökulut 6 14 -57

Muut kulut 20 20 0
Kulut yhteensä 26 34 -24
Tulos ennen saamisten arvonalentumisia 35 30 14
Saamisten arvonalentumiset 2 3 -24
Tulos ennen veroja 32 27 18
Tulos ennen veroja käyvin arvoin 23 250 -91
Likviditeettireservi, mrd. e 13,3 14,6 -9
Riskipainotetut sitoumukset, mrd e 1,9 1,9 0
Saamiset ja velat OP-Pohjola-ryhmän yhteisöille nettoasema, mrd. e 4,7 3,2 46
Keskuspankkitoiminnan tulos, milj.e 9 8 7
Henkilömäärä 26 123 -79

 

Tulos

Tulos ennen veroja oli 32 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa suurempi kuin vertailuvuonna. Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 23 miljoonaa euroa eli 227 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailuvuonna, jolloin Euroopan keskuspankin rahoitusoperaatioiden myötä kasvanut likviditeetti rauhoitti markkinoita ja kavensi luottoriskimarginaaleja.
Likviditeettireservin korkokate laski tiukentuvaan likviditeettisääntelyyn valmistauduttaessa. Kaupankäynnin nettotuotot laskivat johdannaisten arvonmuutosten johdosta.

Sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyi 14 miljoonaa euroa saamistodistusten myyntivoittoja (–4). Osinkotuotot olivat 24 miljoonaa euroa (15) sisältäen Suomen Luotto-osuuskunnalta saadun 16 miljoonan euron osuuspääoman koron (11). Saamistodistuksista kirjattujen arvonalentumisten määrä oli 2 miljoonaa euroa (3).

Pankkivero kasvatti muita kuluja 2 miljoonaa euroa.

Pohjolan rahoituksen saatavuus säilyi hyvänä. Pohjola laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja tammi-joulukuussa 1,9 miljardia euroa. Toisella vuosineljänneksellä laskettiin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeeseen yksi 500 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina, jonka maturiteetti on viisi vuotta. Lisäksi Japanin markkinoilla laskettiin liikkeelle Pohjolan ensimmäiset Samurai-joukkovelkakirjalainat, yhteensä 30 miljardia jeniä (237 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä laskettiin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeelle maturiteetiltaan viiden vuoden mittainen 750 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina.

Senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan velkakirjojen keskimarginaali oli joulukuun lopussa 40 korkopistettä (40).

Konsernitoimintojen riskiasema

Luottoriskiasema

Konsernitoimintojen kokonaisvastuut olivat yhteensä 19,8 miljardia euroa (20,4) ja ne muodostuivat OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiuden turvaamiseksi pidettävistä saamistodistuksista, talletuksista keskuspankkiin sekä saamisista osuuspankeilta. Konsernitoimintojen vastuista 99 % (99) oli investointitason vastapuolilta.

OP-Pohjola-ryhmän keskusrahalaitoksena toimivalle Pohjola Pankki Oyj:lle osuuspankit ja OP-Pohjola osk tytäryhtiöineen ovat merkittävä asiakasryhmä. Osuuspankkien ja OP-Pohjola osk:n vastuut kasvoivat vuoden aikana 1,5 miljardia euroa eli noin 46 %. Luottokelpoisuudeltaan osuuspankkien ja OP-Pohjola osk:n vastuut ovat investointitasoa.

Konsernitoiminnoissa ylläpidetään OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiuden turvaamiseksi likviditeettireserviä. Likviditeettireservin määrä oli vuoden lopussa 13,3 miljardia euroa (14,6). Varat koostuvat lähinnä hyvän luottoluokituksen omaavien valtioiden, kuntien, rahoituslaitosten ja yritysten liikkeeseen laskemista saamistodistuksista sekä arvopaperistetuista saamisista ja vakuuskelpoisista yritysluotoista.

 


Likviditeettireservin maturiteetti- ja luottoluokitusjakauma 31.12.2013, milj. e


Vuotta 0–1 1–3 3–5 5–7 7–10 10– Yhteensä %
Aaa* 2 194 768 1 103 1 371 838 21 6 295 47 %
Aa1−Aa3 5 273 423 571 269 1 1 542 12 %
A1−A3 193 682 98 26 2 3 1 004 8 %
Baa1−Baa3 165 193 65 15 35 1 474 4 %
Ba1 tai alempi 29 118 30 7 43 0 227 2 %
Sisäisesti luokiteltu** 329 1 209 1 255 363 127 483 3 766 28 %
Yhteensä 2 915 3 243 2 974 2 353 1 314 509 13 308 100 %

* ml. Talletukset keskuspankissa

** PD ≤ 0,40 %

Likviditeettireservin (pl. Talletukset keskuspankissa) keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika on 4,8 vuotta.

 

Sisäisesti luokitellut rahoitusvarat muodostuvat lähinnä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista.

Markkinariskiasema

Konsernitoimintojen merkittävimmät markkinariskit muodostuvat likviditeettireservin luottoriskimarginaaleista sekä rahoitustaseen korkoriskistä.

Korkoriski oli vuoden aikana keskimäärin 28,4 miljoonaa euroa (16,1) käytettävällä 1 %-yksikön koron muutoksen mittarilla mitattuna. Osake- ja pääomasijoitusrahastojen markkina-arvo vuoden lopussa oli 23 miljoonaa euroa (30). Kiinteistöomistuksiin sitoutunut pääoma oli vuoden 2013 lopussa 38 miljoonaa euroa (30), josta omassa käytössä olevien kiinteistöjen osuus oli 3 (3) miljoonaa euroa.

 

Markkinariskin herkkyysanalyysi


31.12.2013 31.12.2012
Konsernitoiminnot, milj. e Riski-
parametri
Muutos Vaikutus
tulokseen
Vaikutus
omaan
pääomaan
Vaikutus
tulokseen
Vaikutus
omaan
pääomaan
Korkoriski Korko 1 %-yksikkö 27
22
Korkovolatiliteetti Volatiliteetti 10 %-yksikköä 0
0
Luottoriskipreemio* Luottoriski-
marginaali
0,1%-yksikköä
30 19
Hintariski

Osakesalkku Markkina-arvo 10 %
0 0

Pääomarahastot Markkina-arvo 10 %
2 3

Kiinteistöriski Markkina-arvo 10 % 3
3

Herkkyysluvut on laskettu valuuttojen itseisarvojen summana.

* Luottoriskipreemio on laskettu likviditeettireserviin sisältyvistä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista ja myytävissä olevista saamistodistuksista.