Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen esitys yhtiön jakokelpoisten varojen käsittelemisestä

Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2013 oli 1 855 039 485,05 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 703 532 356,31 euroa.

Yhtiökokouksen käytettävissä on jakokelpoisia varoja:

 


euroa
Tilikauden 2013 voitto 278 723 651,89
Edellisten tilikausien voitto 93 427 867,36
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 307 931 364,75
Muut vapaat rahastot 23 449 472,31
Yhteensä 703 532 356,31

 

Yhtiön jakokelpoisia varoja ehdotetaan jaettavaksi osinkona yhtiön osakkeenomistajille A-sarjan 252 009 866 osakkeelle 0,67 euroa eli 168 846 610,22 euroa ja K-sarjan 67 541 549 osakkeelle 0,64 euroa eli 43 226 591,36 euroa, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 212 073 201,58 euroa.

Osingonjakoon ehdotetaan käytettäväksi tilikauden 2013 voitosta 212 073 201,58 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 491 459 154,73 euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 75 000 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon ja että osinko maksetaan 3.4.2014.