Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

 


2009 2010 2011 2012 2013
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,0 9,9 9,2 11,2 14,6
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (ROE), %*** 19,2 9,3 3,1 23,3 14,3
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0
Omavaraisuusaste, % 6,4 6,6 5,6 6,2 7,0
Henkilöstö keskimäärin 2 966 3 005 3 189 3 421 2 580
Kulujen osuus tuotoista, % 56 56 62 57 53

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013
Tulos/osake (EPS), euro
A-osake** 0,66 0,72 0,68 0,90 1,33
K-osake** 0,63 0,69 0,65 0,87 1,30
Oma pääoma/osake, euro** 7,09 7,44 7,22 8,67 9,52
Osinko/osake, euro*, ** 0,33 0,39 0,40 0,45 0,66
Osinko/tulos, %*, ** 50,7 54,9 59,9 50,9 50,0
Efektiivinen osinkotuotto, % (Pohjola A)*, ** 4,5 4,5 5,5 4,1 4,6
Hinta/voitto -suhde (P/E)** 11,5 12,5 11,2 12,7 11,0
Hinta/tase -suhde (P/B)** 1,06 1,21 1,04 1,30 1,54
Osakkeen kurssikehitys (Pohjola A)**

keskikurssi, euro** 6,32 8,61 8,52 8,99 12,64
alin kurssi, euro** 3,80 6,97 6,47 7,34 11,14

ylin kurssi, euro** 9,31 9,79 10,28 11,42 14,67

vuoden lopun kurssi, euro** 7,55 8,97 7,51 11,27 14,62
Osakekannan markkina-arvo (Pohjola A ), milj.e 1 896 2 253 1 886 2 839 3 684
Osakekannan markkina-arvo (Pohjola A ja K), milj.e 2 413 2 866 2 400 3 601 4 672
Osakkeiden vaihto (Pohjola A), 1 000 kpl 174 863 153 845 174 151 126 205 90 242
% osakekannasta (Pohjola A) 74,8 61,3 69,3 50,1 35,8
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä (kaikki)
keskimäärin tilikaudella, kpl** 295 795 845 319 551 415 319 551 415 319 551 415 319 551 415
tilikauden lopussa, kpl** 319 551 415 319 551 415 319 551 415 319 551 415 319 551 415
Osakkeiden lukumäärä (kaikki)
keskimäärin tilikaudella, kpl 295 795 845 319 551 415 319 551 415 319 551 415 319 551 415
tilikauden lopussa, kpl 319 551 415 319 551 415 319 551 415 319 551 415 319 551 415

* Hallituksen ehdotus: 0,67 euroa A-sarjan osakkeelle ja 0,64 euroa K-sarjan osakkeelle.

** Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella johtuen Pohjola Pankki Oyj:n osakeannista ja 4.5.2009 kaupparekisteriin merkityistä uusista osakkeista.

*** Vuosien 2008–2010 tunnuslukuja ei ole oikaistu takautuvasti vuonna 2012 toteutetun tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutoksen vuoksi (IAS 19). Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta esitettyihin tunnuslukuihin.