Vuoden 2014 näkymät

Pankkitoiminnassa luottokannan kasvun odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2013. Toimintaympäristöstä johtuen yritysten investointien odotetaan pysyvän normaalia alemmalla tasolla. Pankkitoiminnan tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät liittyvät volyymikehitykseen ja luottosalkun tulevien arvonalennusten määrään. Pankkitoiminnan tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan samaa tasoa tai suurempi kuin vuonna 2013.

Vakuutusmaksutuottojen kasvun arvioidaan olevan markkinoita nopeampaa. Vahinkovakuutuksen operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen koko vuodelta arvioidaan olevan vaihteluvälissä 87–91 prosenttia, mikäli suurvahinkoja ei tule merkittävästi enemmän kuin vuonna 2013. Sijoitustoiminnan tuotot riippuvat pitkälti sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. Vahinkovakuutuksen tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät ovat korko- ja sijoitusmarkkinoiden kehitys ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoon. Vahinkovakuutuksen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan suurempi kuin vuonna 2013.

Varainhoidon tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen palkkiotuottojen toteutuminen sekä hallinnoitavien asiakasvarojen määrä. Varainhoidon tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan samaa tasoa tai suurempi kuin vuonna 2013.

Konsernitoimintojen tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät ovat likviditeettireservistä syntyvä korkokate, saamistodistuksista realisoituvat myyntivoitot ja -tappiot sekä saamistodistuksiin mahdollisesti tehtävät tulosvaikutteiset arvonalentumiset. Konsernitoimintojen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan pienempi kuin vuonna 2013 matalasta korkotasosta ja likviditeettisääntelyn kiristymisestä johtuen.

Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan suurempi kuin vuonna 2013.

Suhdannenäkymiin ja yleiseen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus on edelleen suuri.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.