Konsernitoiminnot

Konsernitoimintoihin on keskitetty konsernia ja sen liiketoimintaa tukevat toiminnot: Talous ja rahoitus, Riskienhallinta, Viestintä sekä Henkilöstö. Konsernitoimintojen tehtävänä on ohjata ja tukea liiketoimintoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avainasemassa ovat ennakoiva riskienhallinta, optimaalinen pääomien käyttö sekä motivoitunut ja osaava henkilöstö. Keskuspankkitoiminnan ja varainhallinnan keskeisenä tehtävänä on vastata Pohjolan ja koko OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiudesta ja tukkuvarainhankinnasta.

Konsernitoimintojen keskeisenä tehtävänä on OP-Pohjola-ryhmän likviditeetin ja rahoituksen saatavuuden turvaaminen kustannustehokkaasti kaikissa tilanteissa. Keskeiset painopisteet konsernitoiminnoissa ovat luottoluokituksen ylläpitäminen AA-tasolla vähintään kahdelta luottoluokituslaitokselta, rahoituslähteiden ja sijoittajakannan laajentaminen sekä kattava valmistautuminen kiristyvään vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyyn.

Vuosi 2013

  • Rahoitus- ja likviditeettitilanne säilyi hyvänä.
  • Lyhytaikainen varainhankinta toimi hyvin ja pitkäaikaisen tukkuvarainhankinnan markkinat parantuivat vuoden 2013 aikana.
  • Pohjola laski vuoden aikana liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja 1,9 miljardia euroa ja laajensi varainhankintalähteitään laskemalla liikkeelle ensimmäiset Samurai-joukkovelkakirjalainat Japanin markkinoille.
  • Pohjola Pankki Oyj:n vahvat luottoluokitukset (AA- / Aa3 / A+) perustuvat keskinäisen yhteisvastuun kautta koko OP-Pohjola-ryhmän taloudelliseen asemaan. Pohjolan luottoluokitukset ovat finanssitoimialan vahvimpia Euroopassa.

Konsernitoimintojen tulos kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 32 miljoonaa euroa (27). Sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyi osuuspääoman korkoja Suomen Luotto-osuuskunnalta 16 miljoonaa euroa (11).

 

Lue lisää Konsernitoimintojen tuloksesta Pohjolan hallituksen toimintakertomuksesta.

Pohjolan rahoituksen saatavuus säilyi hyvänä. Pohjola laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja tammi-joulukuussa 1,9 miljardia euroa. Toisella vuosineljänneksellä laskettiin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeeseen yksi 500 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina, jonka maturiteetti on viisi vuotta. Lisäksi Japanin markkinoilla laskettiin liikkeelle Pohjolan ensimmäiset Samurai-joukkovelkakirjalainat, yhteensä 30 miljardia jeniä (237 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä laskettiin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeelle maturiteetiltaan viiden vuoden mittainen 750 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina.

Pohjola ylläpitää OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina likviditeettireserviä, joka muodostuu pääasiassa talletuksista keskuspankkiin sekä keskuspankkirahoituksen vakuudeksi kelpaavista saamisista. Pohjolan ylläpitämällä likviditeettireservillä ja muilla OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiuden varautumissuunnitelman mukaisilla erillä voidaan kattaa vähintään kahden vuoden rahoitustarpeet tilanteessa, jossa tukkuvarainhankinta ei toimisi ja talletuskanta supistuisi maltillisesti.