Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

Tilinpäätöslaskelmat


Tuloslaskelma


Milj. e 2013 2012
Korkotuotot 1 740 2 288
Leasingtoiminnan nettotuotot 27 28
Korkokulut -1 545 -2 064
Korkokate 222 252
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 184 134

Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 158 118

Omistusyhteysyrityksistä 3 2

Muista yrityksistä 23 13
Palkkiotuotot 133 114
Palkkiokulut -43 -25
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 102 64

Arvopaperikaupan nettotuotot 76 41

Valuuttatoiminnan nettotuotot 26 23
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 15 15
Suojauslaskennan nettotulos -1 4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0 0
Liiketoiminnan muut tuotot 21 25
Hallintokulut -128 -135

Henkilöstökulut -62 -80

Palkat ja palkkiot -51 -66

Henkilösivukulut -11 -14

Eläkekulut -8 -10

Muut henkilösivukulut -2 -4

Muut hallintokulut -66 -55
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -11 -8
Liiketoiminnan muut kulut -40 -21
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -38 -58
Liikevoitto 417 360
Tilinpäätössiirrot -86 -142
Tuloverot -52 -23

Tilikauden verot -38 -27

Aikaisempien tilikausien verot 0 -2

Laskennallisen verovelan muutos -14 6
Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen
279 195
Tilikauden voitto 279 195