Konsernin rahavirtalaskelma

 

Milj. e 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta  
Tilikauden tulos 424 283
Tilikauden tulokseen tehdyt oikaisut 161 262
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 150 -668
Saamiset luottolaitoksilta -986 -1 284
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -338 167
Johdannaissopimukset 28 27
Saamiset asiakkailta -736 -1 190
Vahinkokuutustoiminnan varat -77 -185
Sijoitusomaisuus -2 289 1 810
Muut varat 248 -14
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -2 040 2 913
Velat luottolaitoksille -1 031 -124
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 2
Johdannaissopimukset -10 -22
Velat asiakkaille -588 2 750
Vahinkovakuutustoiminnan velat 48 10
Varaukset ja muut velat -460 298
 
Maksetut tuloverot -126 -65
Saadut osingot 51 45
A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -5 680 2 770
Investointien rahavirta  
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset 129 320
Tytär- ja osakkuusyritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -4 -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiiin hyödykkeisiin -45 -44
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 3 2
B. Investointien rahavirta yhteensä 83 275
Rahoituksen rahavirrat  
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset 502
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset -271 -274
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lisäykset 24 340 22 516
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, vähennykset -21 833 -24 095
Maksetut osingot -145 -129
Muut oman pääoman erien rahamääräiset vähennykset 0 0
C. Rahoituksen rahavirta yhteensä 2 092 -1 479
Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) -3 505 1 565

Rahavarat tilikauden alussa 6 177 4 612
Rahavarat tilikauden lopussa 2 671 6 177

Saadut korot 1 790 2 448
Maksetut korot -1 582 -2 153
 
 
Kauden voittoon tehdyt oikaisut  
Erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut  
Saamisten arvonalentumiset 40 59
Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos 108 164
Kaupankäynnin käyvän arvon muutos -199 196
Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos 2 -254
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 1 -1
Suunnitelman mukaiset poistot 55 50
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 1
Muut 154 33
 
Erät, jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan rahavirrassa  
Myyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus -1 0
Myyntitappiot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus 13
Oikaisut yhteensä 161 262
 
Rahavarat  
Käteiset varat* 2 051 5 654
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 620 523
Yhteensä 2 671 6 177
 
                             

* Josta vahinkovakuutustoiminnan käteisiä varoja 4 miljoonaa euroa (10).