Konsernitilinpäätös, IFRS

Tilinpäätöslaskelmat


Konsernin tuloslaskelma


Milj. e Liite 2013 2012
Korkokate 4 229 263
Saamisten arvonalentumiset 5 37 57
Korkokate arvonalentumisten jälkeen

  193 206
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 6 529 438
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 7 162 169
Kaupankäynnin nettotuotot 8 93 79
Sijoitustoiminnan nettotuotot 9 39 13
Liiketoiminnan muut tuotot 10 38 37
Nettotuotot yhteensä 1 053 941
Henkilöstökulut 11 184 232
Ict-kulut 90 87
Poistot 12 55 50
Muut kulut 13 251 200
Kulut yhteensä 580 569
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 1
Tulos ennen veroja 473 372
Tuloverot 14 49 89
Tilikauden tulos  


424 283

Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden tuloksesta 424 283
Yhteensä  


424 283
 
Tulos/osake (EPS), e  
  A-osake 15 1,33 0,90
  K-osake 15 1,30 0,87
 

                             

Konsernin laaja tuloslaskelma


Milj. e Liite 2013 2012
Tilikauden tulos 424 283
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  
  Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) 0 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  
  Käyvän arvon rahaston muutos  
  Käypään arvoon arvostamisesta -1 401
  Rahavirran suojauksesta -16 17
  Muuntoerot 0 0
Tuloverot  
  Eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  
  Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvista voitoista/(tappioista) 2 -2
  Eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi  
  Käypään arvoon arvostamisesta -9 98
  Rahavirran suojauksesta -5 4
Tilikauden laaja tulos 419 592

Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 419 592
Yhteensä 419 592