Konsernitase


Milj. e Liite 31.12.2013 31.12.2012
Käteiset varat 16 2 046 5 643
Saamiset luottolaitoksilta 17 9 899 8 815
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 18


Kaupankäynnin rahoitusvarat 435 246

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat .
9 9
Johdannaissopimukset 19 3 444 4 462
Saamiset asiakkailta 20 14 515 13 839
Vahinkovakuutustoiminnan varat 21 3 539 3 523
Sijoitusomaisuus 22 7 427 5 431
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 24 29 26
Aineettomat hyödykkeet 25 910 922
Aineelliset hyödykkeet 26 84 69
Muut varat 27 1 367 1 600
Verosaamiset 28 15 36
Varat yhteensä 43 720 44 623


Milj. e Liite 31.12.2013 31.12.2012
Velat luottolaitoksille 29 4 789 5 840
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 30


Kaupankäynnin rahoitusvelat 4 3
Johdannaissopimukset 31 3 420 4 557
Velat asiakkaille 32 10 188 10 775
Vahinkovakuutustoiminnan velat 33 2 746 2 599
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 34 16 097 13 769
Varaukset ja muut velat 35 2 075 2 550
Verovelat 36 375 485
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 37 984 1 275
Velat yhteensä 40 677 41 854
Oma pääoma 38

Emoyhtiön omistajien osuus
Osakepääoma 428 428
Rahastot 1 257 1 260
Kertyneet voittovarat 1 358 1 081
Oma pääoma yhteensä 3 043 2 769
Velat ja oma pääoma yhteensä 43 720 44 623