Segmenttikohtaiset tiedot

Segmenttikohtaiset tiedot on laadittu IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti. Standardin lähtökohtana on taloudellinen informaatio, jota toiminnasta vastaava päättäjä säännöllisesti seuraa. Segmenttijako ja esittämistapa perustuvat johdon raportointiin.

Pohjola-konserni on organisoitu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varainhoito. Liiketoimintasegmentit sekä Konsernitoiminnot muodostavat konsernin toimintasegmentit. Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on konsernin toiminnasta vastaava päättäjä, joka osoittaa resurssit toimintasegmenteille ja arvioi niiden tuloksellisuutta.

Segmenttiraportoinnin laatimisperiaatteet

Segmenttiraportointi noudattaa konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Segmenteille kohdistetaan ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden katsotaan välittömästi kuuluvan tai olevan järkevällä perusteella niille kohdistettavissa. Konsernitoiminnoissa esitetään ne tuotot, kulut, sijoitukset ja pääomat, joita ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille. Segmenttien väliset konsernieliminoinnit raportoidaan sarakkeessa eliminoinnit. Konsernin sisäiset siirtohinnat perustuvat markkinahintoihin. Investointeina esitetään aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenot. Segmenttien henkilömäärinä esitetään kauden lopun henkilömäärät.

Pankkitoiminnan, Varainhoidon ja Konsernitoimintojen pääomitus perustuu luottolaitoslain mukaiseen Pohjola-konsernin vakavaraisuuslaskelmaan. Vakavaraisuuslaskennan mukaiset pääomavaateet on jaettu toimintasegmenteille. Pääomia toimintasegmenteille on kohdistettu siten, että Core Tier 1-vakavaraisuus on 11 %.

Vahinkovakuutuksen pääomitus perustuu Solvenssi II -ehdotuksen mukaiseen vakavaraisuuspääomavaatimukseen (SCR) lisättynä yrityskaupassa syntyneillä aineettomilla hyödykkeillä ja liikearvolla. Vahinkovakuutuksen SCR-vaade on katettu Core Tier 1 -pääomalla ja aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon pääomavaade Tier-lainoilla.

Pankkitoiminta

Pohjolan Pankkitoiminta tarjoaa ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen rahoitus- ja taloudenhallintatarpeisiin. Pankkitoiminnan liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankki, Markets ja Baltian pankkitoiminta.

Yrityspankki tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille rahoitus- ja kassanhallintapalveluja sekä ulkomaankaupan rahoituspalveluja. Se myöntää luottoja, takauksia sekä saatava- ja kohdevakuudellista rahoitusta. Tuotot muodostuvat pääosin luotonannon marginaaleista sekä rahoituksen järjestämisestä ja maksuliikkeen hoitamisesta saaduista palkkiotuotoista.

Markets -liiketoiminta-alueen palvelutarjontaan kuuluvat velkaemissioiden järjestäminen, corporate finance -palvelut, custody-, osake-, valuutta-, rahamarkkina- ja johdannaistuotteet sekä sijoitustutkimus. Markets toteuttaa kansainvälisillä markkinoilla sekä asiakkaidensa että pankin omia toimeksiantoja. Lisäksi se on aktiivinen toimija kansainvälisillä johdannaismarkkinoilla, euroalueen valtioiden joukkolainamarkkinoilla sekä yrityslainamarkkinoilla. Toiminnan tuotot muodostuvat nettopalkkiotuotoista sekä trading-toiminnan tuotoista. Pohjola Corporate Finance Oy on sulautunut Pohjola Pankki Oyj:öön 31.12.2013 ja se sisältyy Markets liiketoimintaan.

Baltian pankkitoiminta tarjoaa rahoitusyhtiötuotteita Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Pohjola on etabloitunut omilla konttoreillaan Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Vahinkovakuutustoiminta

Vahinkovakuutustoimintaa harjoitetaan Suomessa kolmessa yhtiössä. Pohjola Vakuutus Oy on yleisvahinkovakuutusyhtiö, A-Vakuutus Oy on keskittynyt ammattiliikenteen vahinkovakuuttamiseen ja Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen matkavakuuttamiseen. Virossa vahinkovakuutustoimintaa harjoittaa Seesam Insurance AS yhtiö, jolla on sivuliikkeet Latviassa ja Liettuassa. Pohjola Terveys Oy sulautettiin Excenta Oy:hyn 1.1.2012. Yhtiö jatkaa toiminimellä Pohjola Terveys Oy ja se tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen.

Vahinkovakuutussegmenttiin kuuluu myös Omasairaala Oy, joka aloitti varsinaisen liiketoimintansa vuoden 2013 alussa.

Vahinkovakuutustoiminnan tuotteisiin kuuluvat yritys- ja henkilöasiakkaille myytävät vahinkovakuutukset. Kotimaan palveluverkosto myy lisäksi yrityksille OP-Pohjola-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksia ja Ilmarisen työeläkevakuutuksia sekä hoitaa Suomi-yhtiön ja Ilmarisen asiakaspalvelua. Lisäksi palkkiotuottoja kertyy eräiden lakisääteisten maksujen hoidosta ja riskienhallintapalveluista.

Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja muodostuu vakuutusteknisestä katteesta, sijoitustoiminnan tuotoista ja muista tuotoista ja kuluista. Vakuutustekninen kate syntyy, kun vakuutusmaksutuotosta vähennetään korvaus- ja liikekulut. Vakuutustoiminnan kannattavuuden tärkein mittari on yhdistetty kulusuhde, joka kertoo korvaus- ja liikekulujen suhteen vakuutusmaksutuottoihin. Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa vastuuvelan ja oman pääoman katteena olevat varat turvallisesti, tuottavasti ja riskit riittävästi hajauttaen.


Varainhoito

Pohjola Varainhoidon muodostavat Pohjola Varainhoito Oy, Pohjola Asset Management Execution Services Oy, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy ja osakkuusyhtiö Access Capital Partners Group SA. Pohjola Varainhoito tarjoaa suomalaisille instituutioille ja varakkaille yksityishenkilöille täyden valtakirjan salkunhoitoon ja konsultatiiviseen salkunhoitoon perustuvia varainhoitopalveluja. Lisäksi OP-Rahastoyhtiön rahastojen salkunhoito on pääosin keskitetty Pohjola Varainhoitoon. Laajan oman salkunhoidon lisäksi Pohjola Varainhoidolla on noin 30 kansainvälistä yhteistyökumppania, joiden rahastovalikoimasta löytyy rahastoja sekä instituutio- että private-asiakkaiden tarpeisiin. Pohjola Kiinteistösijoitus on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen Suomessa sekä kiinteistöpääomarahastojen valintaan kansainvälisillä markkinoilla. Liiketoiminnon tuotot muodostuivat pääosin omaisuudenhoitopalkkioista.

Konsernitoiminnot

Konsernitoimintoihin on keskitetty konsernia ja sen liiketoimintaa tukevat toiminnot; talous ja rahoitus, riskienhallinta, henkilöstö ja viestintä.

Konsernitoimintojen vastuulla on OP-Pohjola-ryhmän vähittäispankkien ja Pohjola-konsernin rahoituksen ja maksuvalmiuden hallinta. Se vastaa myös ryhmän tukkuvarainhankinnasta. Konsernitoiminnoissa esitetään lisäksi ne tuotot, kulut, sijoitukset ja pääomat, joita ei ole kohdistettu liiketoimintasegmenteille. Konsernin verot kohdistetaan kokonaisuudessaan Konsernitoimintoihin.

Eliminoinnit

Liiketoimintojen väliset eliminoinnit esitetään eliminoinnit -sarakkeessa.

 

Segmenttikohtaiset tiedot


2013, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varain-
hoito
Konserni-
toiminnot
Elimi-
noinnit
Konserni
yhteensä
Korkokate        
Yrityspankki ja Baltia 227 227
Markets -3 -3
Muut toiminnot -24 3 26 1 5
Yhteensä 224 -24 3 26 1 229
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 100 17 51 -1 -4 162
Kaupankäynnin nettotuotot 101 0 0 -12 3 93
Sijoitustoiminnan nettotuotot 0   0 39 39
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot  
Vakuutustoiminnasta 440 440
Sijoitustoiminnasta 132     -1 131
Muista eristä -43 -43
Yhteensä 529     -1 529
Liiketoiminnan muut tuotot 17 10 1 9 0 38
Tuotot yhteensä 443 533 55 61 -1 1 090
Henkilöstökulut 57 107 14 6 184
Ict-kulut 31 50 3 5 1 90
Poistot yrityskauppojen yhteydessä
syntyneistä aineettomista hyödykkeistä
. 21 2 24
Muut poistot ja arvonalentumiset 15 14 1 1 31
Muut kulut 54 174 11 14 -2 251
Kulut yhteensä 157 366 32 26 -1 580
Tulos ennen saamisten
arvonalentumisia
285 166 24 35 0 510
Saamisten arvonalentumiset 35     2 37
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0   0 0
Tulos ennen veroja 251 167 24 32 0 473

Käyvän arvon rahaston muutos 9 -17 0 -9 0 -17
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) 0 0 0 0 0
Laaja tulos ennen veroja 260 150 24 23 0 457


2012, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varain-
hoito
Konserni-
toiminnot
Elimi-
noinnit
Konserni
yhteensä
Korkokate        
Yrityspankki ja Baltia 199 199
Markets 31 31
Muut toiminnot -8 3 36 2 33
Yhteensä 230 -8 3 36 2 263
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 96 24 60 -2 -8 169
Kaupankäynnin nettotuotot 72 0 0 1 5 79
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2   0 11 13
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot  
Vakuutustoiminnasta 367 367
Sijoitustoiminnasta 115     0 115
Muista eristä -45 -45
Yhteensä 438     0 438
Liiketoiminnan muut tuotot 19 5 2 18 -7 37
Tuotot yhteensä 418 458 65 65 -7 998
Henkilöstökulut 64 135 19 14 232
Ict-kulut 27 51 3 6 1 87
Poistot yrityskauppojen yhteydessä
syntyneistä aineettomista hyödykkeistä
. 21 2 24
Muut poistot ja arvonalentumiset 15 9 1 1 27
Muut kulut 37 150 8 13 -8 200
Kulut yhteensä 143 366 33 34 -7 569
Tulos ennen saamisten
arvonalentumisia
275 92 32 30 0 429
Saamisten arvonalentumiset 54     3 57
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0   0 1
Tulos ennen veroja 221 92 32 27 0 372
Käyvän arvon rahaston muutos 6 191 0 222 -1 418
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) -7 -1 0 -2 -10
Laaja tulos ennen veroja 220 282 32 247 -1 780

 31.12.2013, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varain-
hoito
Konserni-
toiminnot
Elimi-
noinnit
Konserni
yhteensä
Saamiset asiakkailta 14 432     296 -213 14 515
Saamiset luottolaitoksilta 659 4 3 11 295 -16 11 945
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
487     -42 444
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 750     -210 3 539
Sijoitusomaisuus 524 16 22 6 879 -14 7 427
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 2 27 29
Muut varat 3 792 781 114 1 241 -109 5 819
Varat yhteensä 19 894 4 553 166 19 669 -562 43 720
Velat asiakkaille 7 035     3 309 -156 10 188
Velat luottolaitoksille 614     4 387 -213 4 789
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 844     -98 2 746
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat       16 159 -62 16 097
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
kuin muilla veloilla
50   934 984
Muut velat 4 381 56 9 1 460 -33 5 874
Velat yhteensä 12 029 2 950 9 26 249 -561 40 677
Oma pääoma 3 043
 
Henkilömäärä 634 1 802 88 26 2 550
Investoinnit, milj. e 15 27 2 1 45
 
 
31.12.2012, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varain-
hoito
Konserni-
toiminnot
Elimi-
noinnit
Konserni
yhteensä
Saamiset asiakkailta 13 723     286 -169 13 839
Saamiset luottolaitoksilta 433 5 3 14 037 -19 14 458
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
360     -104 256
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 627     -104 3 523
Sijoitusomaisuus 457 16 23 4 943 -9 5 431
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 2 24 26
Muut varat 4 681 773 127 1 585 -77 7 090
Varat yhteensä 19 653 4 423 178 20 748 -378 44 623
Velat asiakkaille 6 786     4 055 -66 10 775
Velat luottolaitoksille 1 225     4 784 -169 5 840
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 657     -58 2 599
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 13 817 -48 13 769
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla veloilla
50   1 225 1 275
Muut velat 5 573 63 12 1 985 -36 7 595
Velat yhteensä 13 583 2 769 12 25 867 -377 41 854
Oma pääoma 2 769
 
Henkilömäärä 745 2 384 153 123 3 404
Investoinnit, milj. e 19 22 1 2 43