Sijoittajat

Pohjolan strategian mukainen sidosryhmälupaus osakkeenomistajille on, että osakkeemme kokonaistuotto on pohjoismaisen pankki- ja vakuutusverrokkiryhmän kärkitasoa. Vuonna 2013 Pohjolan osakkeen kokonaistuotto alitti pohjoismaisten pankki- ja vakuutusverrokkien kokonaistuoton. Pohjolan osakkeen kurssi oli korkeimmillaan 14,67 euroa.

Pohjolan strategisena tavoitteena on jakaa osinkona 50 prosenttia tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1 -vakavaraisuus säilyy vähintään 10 prosentissa. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko vuodelta 2013 on 0,67 euroa (0,46) jokaista A-osaketta ja 0,64 euroa (0,43) jokaista K-osaketta kohden. Tämä vastaa 50 prosentin osingonjakosuhdetta.

OP-Pohjola-ryhmä hankkii varoja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta Pohjola Pankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankin toimiessa velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoina. Vuonna 2013 OP-Pohjola-ryhmän rahoituksen saatavuus säilyi hyvällä tasolla. Pohjola laski vuoden aikana liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja 1,9 miljardia euroa ja laajensi varainhankintalähteitään laskemalla liikkeelle ensimmäiset Samurai-joukkovelkakirjalainat Japanin markkinoille. Varainhankinnan perustana on vahva AA-tasoinen luottoluokitus kahdelta luottoluokittajalta. Vain kahdella muulla pohjoismaisella pankilla Pohjolan lisäksi on AA-tason pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus kahdelta luottoluokituslaitokselta.

Pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukset 31.12.2013

Pohjola Pankki Oyj:n vahvat luottoluokitukset perustuvat keskinäisen yhteisvastuun kautta koko OP-Pohjola-ryhmän taloudelliseen asemaan.


OP-Pohjola osk:n julkinen ostotarjous

OP-Pohjola osk on 6.2.2014 ilmoittanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista. Tarjoushinta on 16,80 € kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio on 18,1 % suhteessa päätöskurssiin 5.2.2014 ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 24.2.2014 ja tarjouksen odotetaan olevan voimassa arviolta 1.4.2014 asti.

Pörssitiedote: OP-Pohjola osk:n julkinen vapaaehtoinen ostotarjous kaikista Pohjolan osakkeista alkaa 24.2.2014 (Liittenä: OP-Pohjola osk:n tarjousasiakirja sekä OP-Pohjola osk:n tarjouksen keskeiset ehdot)

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on antanut 13.2.2014 arvopaperimarkkinalain mukaisen lausunnon OP-Pohjola osk:n ostotarjouksesta. Pohjolan hallitus on lausunnossaan katsonut, että ostotarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa ja suositellut osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Osana ostotarjouksen arviointia Pohjolan hallitus on pyytänyt Deutsche Bank AG:lta (Lontoon sivuliike) ns. fairness opinion -lausunnon (”Fairness Opinion -lausunto”) koskien tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisesta näkökulmasta niiden osakkeenomistajien suhteen, jotka eivät ole tarjouksentekijän osakkuusyhtiöitä tai vastaavia tahoja taikka näiden osakkuusyhtiöitä tai vastaavia tahoja.

Pörssitiedote: Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen lausunto OP-Pohjola osk:n vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta