Velkasijoittajat

OP-Pohjola-ryhmä hankkii varoja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta Pohjola Pankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankin toimiessa velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoina. Molemmat yhtiöt ovat keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n tytäryhtiöitä. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö OP-Pohjola osk ja sen jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Pohjola Pankki Oyj:n vahvat luottoluokitukset perustuvat keskinäisen yhteisvastuun kautta koko OP-Pohjola-ryhmän taloudelliseen asemaan.

Yhteisvastuu

Yhteisvastuu OP-Pohjola-ryhmässä perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä).

Lain mukaan ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk ja sen jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista.

  • OP-Pohjola osk vastaa jäsenluottolaitoksensa niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.
  • Jäsenluottolaitos on velvollinen suorittamaan OP-Pohjola osk:lle osuutensa määrästä, jonka OP-Pohjola osk on suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena taikka toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta velalliseltaan.
  • Jäsenluottolaitosten vastuu määrästä, jonka OP-Pohjola osk on jonkun jäsenluottolaitoksen puolesta tämän velkojille suorittanut, jakautuu jäsenluottolaitosten kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

Yhteisvastuu koskee OP-Pohjola osk:ta, OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä, OP-Asuntoluottopankki Oyj:tä, OP-Korttiyhtiö Oyj:tä ja OP-Prosessipalvelut Oy:tä. OP-Pohjola-ryhmän muut yhtiöt kuten vakuutusyhtiöt ja OP-Palvelut Oy eivät kuulu yhteisvastuun piiriin.

Ryhmän yhteisvastuu ja vakaa taloudellinen asema parantavat Pohjolan luottokelpoisuutta.

Luottoluokitukset

Pohjolan strategisena tavoitteena on säilyttää AA-tason luokitus vähintään kahdelta luottoluokittajalta tai luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla. Vuoden 2013 lopussa Pohjolalla oli AA-tasoinen luottoluokitus kahdelta luottoluokituslaitokselta. Vain kahdella muulla pohjoismaisella pankilla Pohjolan lisäksi on AA-tason pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus kahdelta luottoluokituslaitokselta. Pohjolan luottokelpoisuutta arvioidessaan luottoluokituslaitokset ottavat huomioon koko OP-Pohjola-ryhmän taloudellisen tilanteen, sillä ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö OP-Pohjola osk sekä jäsenpankit (ml. Pohjola) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista.

Vuonna 2013 Fitch Ratings Limitedin, Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limitedin ja Moody's Investors Service Ltd:n vahvistamissa Pohjola Pankki Oyj:n ja Pohjola Vakuutus Oy:n luottoluokituksissa ja näkymissä ei tapahtunut muutoksia.

  • Fitch Ratings vahvisti 4.4.2013 ja 20.11.2013 OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjola Pankki Oyj:n pitkien luottojen luokituksen A+ ja lyhyiden luottojen luokituksen F1 sekä säilytti näkymät vakaina.
  • Standard & Poor's vahvisti 31.7.2013 Pohjola Pankki Oyj:n pitkien luottojen luokituksen AA- ja lyhyiden luottojen luokituksen A-1+ ja 5.7.2013 Pohjola Vakuutus Oy:n luottoluokituksen AA- säilyttäen molempien näkymät negatiivisina.

OP-Asuntoluottopankin liikkeeseenlaskemat kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat ovat saaneet Standard & Poor'silta luottokelpoisuusluokituksen AAA ja Moody'silta luottokelpoisuusluokituksen Aaa.


Pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukset 31.12.2013

Varainhankinta

OP-Pohjola-ryhmän rahoitusrakenne on vahva. Luotonannosta kaksi kolmasosaa on rahoitettu talletuksilla.

OP-Pohjola-ryhmä hankkii varoja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta OP-Pohjola osk:n tytäryhtiöiden Pohjola Pankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankin toimiessa velkainstrumenttien liikkeeseenlaskijoina. Pohjola toimii OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina ja vastaa OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiudesta ja vakuudettomasta varainhankinnasta. Kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta vastaa OP-Asuntoluottopankki Oyj. Tukkuvarainhankinta oli vuoden 2013 lopussa 16,1 miljardia euroa. Tukkuvarainhankinassa riskiä hajautetaan maturiteettiluokittain, vastapuolittain, tuotteittain ja markkina-alueittain.


Velkaohjelmat ja velkaemissiot 2013

Pohjolalla on 15 miljardin euron suuruinen Euro Medium Term Note -ohjelma (EMTN) yli vuoden mittaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskemiseksi ja 12 miljardin euron suuruinen Euro Commercial Paper -ohjelma (ECP) alle vuoden mittaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskemiseksi. Lisäksi Pohjola laskee liikkeeseen sijoitustodistuksia (CD) kotimaan markkinoille.

OP-Asuntoluottopankki laskee liikkeeseen kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjoja (covered bond) 10 miljardin euron suuruisen Euro Medium Term Covered Note -ohjelmansa (EMTCN) alla. Kiinnitysluottopankkilaki muuttui 1.8.2010. Lakimuutosta edeltäneenä aikana liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjat luetaan A-pooliin, jossa jäljellä olevat joukkovelkakirjat erääntyvät vuosien 2014–2015 aikana. Lakimuutoksen jälkeen liikkeeseen lasketut kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat luetaan B-pooliin.

Velkaohjelma Liikkeeseenlaskija Velkaohjelman suuruus
Euro Medium-Term Note Programme Pohjola Pankki Oyj 15 mrd. €
Euro Commercial Paper Programme Pohjola Pankki Oyj 12 mrd. €
Euro Medium-Term Covered Note Programme OP-Asuntoluottopankki Oyj 10 mrd. €

Pohjolan rahoituksen saatavuus säilyi hyvänä vuonna 2013. Pohjola laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja tammi-joulukuussa 1,9 miljardia euroa. Toisella vuosineljänneksellä laskettiin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeeseen yksi 500 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina, jonka maturiteetti on viisi vuotta. Lisäksi Japanin markkinoilla laskettiin liikkeelle Pohjolan ensimmäiset Samurai-joukkovelkakirjalainat, yhteensä 30 miljardia jeniä (237 miljoonaa euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä laskettiin kansainvälisillä pääomamarkkinoilla liikkeelle maturiteetiltaan viiden vuoden mittainen 750 miljoonan euron senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina.

Liikkeeseenlaskija Ajankohta Määrä Laina-aika Korkotaso
Pohjola Pankki Oyj Elokuu 2013 750 milj. € 5 vuotta m/s+46bps
Pohjola Pankki Oyj Kesäkuu 2013 30 mrd. ¥
(237 milj. €)
3-5 vuotta m/s+50-73 bps, Eb3+90bps
Pohjola Pankki Oyj Toukokuu 2013 500 milj. € 5 vuotta m/s+50bps

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu