Koncernbokslut (IFRS)

Bokslutskalkyler


Koncernens resultaträkning


Milj. e Not 2013 2012
Räntenetto 4 229 263
Nedskrivningar av fordringar 5 37 57
Räntenetto efter nedskrivningar  

  193 206
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 6 529 438
Provisionsintäkter och -kostnader, netto 7 162 169
Nettointäkter från handel 8 93 79
Nettointäkter från placeringsverksamhet 9 39 13
Övriga rörelseintäkter 10 38 37
Nettointäkter totalt 1 053 941
Personalkostnader 11 184 232
ICT-kostnader 90 87
Avskrivningar 12 55 50
Övriga kostnader 13 251 200
Kostnader totalt 580 569
Andel av intresseföretagens resultat 0 1
Resultat före skatt 473 372
Inkomstskatt 14 49 89
Periodens resultat  


424 283

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets ägare 424 283
Totalt  


424 283
 
Resultat/aktie (EPS), e  
  A-aktien 15 1,33 0,90
  K-aktien 15 1,30 0,87
 


                             

Koncernens rapport över totalresultat


Milj. e Not 2013 2012
Periodens resultat 424 283
Poster som inte omklassificeras till resultatet  
  Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 0 -10
Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet  
  Förändring i fonden för verkligt värde  
  Värdering till verkligt värde -1 401
  Säkring av kassaflöde -16 17
  Omräkningsdifferenser 0 0
Inkomstskatt  
  Poster som inte omklassificeras till resultatet  
  Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 2 -2
  Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet  
  Värdering till verkligt värde -9 98
  Säkring av kassaflöde -5 4
Periodens totalresultat 419 592

Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets ägare 419 592
Totalt 419 592