Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

  • Koncernens resultat före skatt var 473 miljoner euro (372) och resultatet före skatt till verkligt värde var 456 miljoner euro (790). Räntabiliteten på eget kapital var 14,6 procent (11,2), och utan inverkan av sänkningen av samfundsskattesatsen var räntabiliteten på eget kapital 12,4 procent.
  • Core Tier 1-kapitaltäckningen var 11,3 procent (10,6) och pro forma-kärnprimärkapitaltäckningen (CET1) enligt CRD4/CRR var 11,9 procent.
  • Bankrörelsens kreditstock växte med 5 procent. Företagskreditstockens snittmarginal steg till 1,57 procent (1,52). Nedskrivningarna av fordringar minskade till 35 miljoner euro (54) och bankskatten minskade resultatet med 17 miljoner euro (-).
  • Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 11 procent (10). Totalkostnadsprocenten förbättrades och var 91,6 (97,1). Sänkningen av diskonteringsräntan för pensionsansvar försvagade resultatet med 38 miljoner euro (52). Den operativa totalkostnadsprocenten utan ändringarna i beräkningsgrunden och de avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköpet var 86,9 (90,5). Intäkterna från placeringsverksamheten till verkligt värde var 3,5 procent (10,8).
  • De av Kapitalförvaltningen förvaltade kundmedlen ökade med 16 procent till 37,9 miljarder euro (32,8). De avkastningsbaserade provisionerna uppgick till 4 miljoner euro (15).
  • Koncernens kostnader ökade med 2 procent, dvs. 11 miljoner euro, från året innan. I kostnaderna ingår bankskatten på 19 miljoner euro. Av effektiviseringsprogrammets uppskattade kostnadsinbesparingar på 25 miljoner euro för 2013 realiserades 27 miljoner euro.
  • Styrelsen föreslår att utdelningen är 0,67 euro (0,46) per aktie i serie A och 0,64 euro (0,43) per aktie i serie K. Utdelningsförhållandet är 50 procent av koncernens resultat.
  • Utsikter för 2014: Koncernens resultat före skatt väntas 2014 bli större än 2013. Inom Bankrörelsen väntas ökningen i kreditstocken bli lika stor som 2013. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent beräknas ligga mellan 87 och 91. Utsikterna finns i sin helhet under rubriken "Utsikter för 2014".
  • Man har 17.12.2013 beslutat att sänka samfundsskattesatsen i Finland från 24,5 % till 20 % från 1.1.2014. Ändringen förbättrade Pohjola-koncernens resultat efter skatt med 65 miljoner euro.

 

Resultat före skattMilj. e
2013 2012 Förändring, %
Bankrörelsen 251 221 13
Skadeförsäkringen 167 92 82
Kapitalförvaltningen 24 32 -27
Koncernfunktionerna 32 27 18
Totalt 473 372 27
Förändring i fonden för verkligt värde -17 418
Resultat före skatt till verkligt värde 456 790 -42

Resultat/aktie, e 1,33 0,89
Eget kapital/aktie, e 9,52 8,67
Antalet anställda i genomsnitt 2 580 3 421

 


Ekonomiska mål2013 2012 Mål
Räntabilitet på eget kapital, % 14,6 11,2 13
Core Tier 1-kapitaltäckning, % 11,3 10,6 ≥ 11
Bankrörelsens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 36 34 < 35
Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent 86,9 90,5 < 92
Skadeförsäkringens operativa driftskostnadsprocent 18,7 21,5 18
Skadeförsäkringens solvensprocent 73 81 70
Kapitalförvaltningens operativa kostnads-/intäktsrelation, % 53 47 < 45
De totala kostnaderna 2015 på samma nivå som vid slutet av 2012 580 569 569
AA-rating av minst två ratinginstitut eller ratingarna åtminstone på samma nivå som huvudkonkurrenternas 2 2 2
Utdelningsförhållandet minst 50 % av räkenskapsperiodens resultat förutsatt att Core Tier 1 håller sig vid minst 10 % 50* 51 ≥ 50

* Styrelsens förslag